Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 1 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Fizik ve felsefe arasındaki ilişkiyi, tarih boyunca fizik bilgisinin gelişim sürecini ve modern fiziğin doğuşunu kavramak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Gerçeğe ilişkin perspektifler: mekanistik ve üniversal bakış Descartes'dan beri felsefi fikirlerin gelişimi Klasik fizik: Newton'un dünyayı anlayışı Determinizm, Newton mekaniğinin mantıksal yapısı Modern fiziğin anlamı, Kuantum teorisinin tarihçesi Rölativite teorisi Kuantum teorisi ve maddenin yapısı Günümüzde, insanoğlunun düşünce sistemindeki gelişimde modern fiziğin rolü; dersin genel değerlendirilmesi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım (Lecture), Tartışma (Discussion), Soru-Yanıt (Question and Answer), Gözlem (Observation), Alan Gezisi (Field Trip), Takım/Grup Çalışması (Team/Group Work), Gösterme (Demonstration), Deney (Experiment), Uygulama-Alıştırma (Drill and Practice), Örnek Olay İncelemesi (Case Study), Sorun/Problem Çözme (Problem Solving), Beyin Fırtınası (Brain Storming), Rapor Hazırlama ve/veya Sunma (Preparing and/or Presenting Reports), Proje Tasarımı/Yönetimi (Project Design/Management), Rol Oynama/Dramatize Etme (Role Play/Dramatiztion).

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Dili Kitabı. Editör: Gülden Sağol Yüksekkaya. Duyap Yayıncılık. İstanbul, 2006. Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık. Yükseköğretim Kurulu (1990). Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • günümüzde insanoğlunun düşünme sistemindeki gelişimindeki rolünü farkeder ve açıklayacak.
  • modern fizikte gerçeği açıklamada dilin kullanım şeklinin farkına varacak.
  • kuantum teorisinde ölçme problemini anlayacak.
  • klasik ve modern fiziğin dünyayı anlayışını anlar ve açıklayacak.
  • gerçek ile ilgili farklı bakış açılarını ayrımına varacak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi.
2 Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri.
3 Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
4 Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma.
5 İmla kuralları.
6 Noktalama işaretleri.
7 Kelime türetme (yapım ekleri)
8 Arasınav
9 Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma.
10 Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.).
11 Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu: kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar.
12 Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd.
13 Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri).
14 Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri).
15 Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.
16 Ders çalışma haftası
17 Yılsonu sınavı
18 Final haftası

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Arasınav ve Hazırlığı 11 1 11
Final ve Hazırlığı 11 1 11

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5