Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2068 Türkiye'de Sağlık Politikaları Tarihi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Türkiye sağlık politikaları tarihi ile ilgili bilgilendirme amacındadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksakoğlu, Gazanfer., “Sağlıkta Sosyalleştirmenin Öyküsü”, Memleket Siyaset Yönetimi, Sayı:8, 2008, s:7-62 Ataay, Faruk., “Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:41, Sayı:3, Eylül 2008, s:169-184 Ateş, Metin., Sağlık Sistemleri, Beta Basım, 1. Baskı, İstanbul, 2011a Belek, İlker., Sağlığın Politik Ekonomisi Sosyal Devletin Çöküşü, Yazılama Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 2009 Belek, İlker., Sağlıkta Dönüşüm, Yazılama Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 2012 Boratav, Korkut., Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitapevi, 17. Baskı, Ankara, 2012 Elbek, Osman ve Adaş, Emin Baki., “Sağlıkta Dönüşüm: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni, Cilt:12, Sayı:1, 2009, s:33-44 Ertük-Atabey, Selin., Sağlık Sistemleri ve Politikaları, Gazi Kitapevi, Birinci Baskı, Ankara, 2012 Fişek, Nusret., “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sağlık Politikaları”, Toplum ve Hekim, Sayı:48, Aralık 1991, s:2-4 Kuruca, Mustafa., “Genel Sağlık Sigortası”, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012 Küçük, Aziz., “Sağlık Hizmetlerinde Reform: "Kamu Hastane Birlikleri" Modeli Üzerine”, Kamu Yönetimi Çalışmaları, Kamu Yönetimi ve Reform, Sayı: 09, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2010 Leys, Colin., “Sağlık ve Kapitalizm”, Kapitalizmde Sağlık ve Sağlıksızlık Semptomları, Editör: Panitch, Leo ve Leys, Colin., s:15-43, Çev: Umut Haskan, Yordam Kitap, Birinci Basım, İstanbul, 2011 OECD ve DB., OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye, OECD Yayınları, 2008 Pala, Kayıhan., “Türkiye Sağlık Sistemi Nereye Gidiyor?”, Toplum ve Hekim, Cilt:22 Sayı:1-2, 2007b, s:62-69 Pala, Kayıhan., Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu, Bursa, 2007a Roemer, M. I., National Health Systems of the World, Vol. 1: The Countries, Oxford University Press. New York, 1991 Sargutan, Erdal., “Sağlık Sektörü Ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, 2005, s:400-428 Sargutan, Erdal., Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2006 SB, Sağlıkta Dönüşüm, Ankara, 2003 SB, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu 2003-2010, Ankara, 2011

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Türkiye'de sağlık politikalarını belirleyen etmenleri bilir
  • Türkiye'de Sağlık politikalarını analiz edebilir
  • Türkiye sağlık politikaları ile ilgili yorum yapabilir
  • Sağlık sistemlerinin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibidir.
  • Türkiye'deki reformlarla ilgili değerlendirme yapabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verme
2 Sağlıkla ilgili kavramsal çerçeveye giriş
3 Sağlık Sisteminin Dönüşümü
4 Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması
5 1923-1929 Türkiye Sağlık Politikaları
6 1930-1939 Türkiye Sağlık Politikaları
7 1940-1945 Türkiye Sağlık Politikaları
8 Ara Sınav Haftası
9 1946-1960 Türkiye Sağlık Politikaları
10 1961-1980 Türkiye Sağlık Politikaları
11 1980-2002 Türkiye Sağlık Politikaları
12 2003 Sonrası Türkiye Sağlık Politikaları
13 Genel Sağlık Sigortası
14 Aile Hekimliği Sistemi, Kamu Hastane Birliği
15 Kamu-Özel Ortaklığı Şehir Hastaneleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 4 4
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi