Marmara University
Marmara University Lifelong Learning Programme

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi başlatmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Türkiye’de nüfusun hızlı artışıyla birlikte büyük şehirlere olan göç oranının artışı da talebi arttırmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1990 yılında kurulmuş ve aynı yıl ilk öğrencilerini almıştır. Dört yıl sonra, 1994’te ilk öğrencilerini mezun etmiştir. Bu programın amacı karmaşık çevre problemlerine mühendislik çözümleri getirebilecek mühendisler yetiştirmektir. Bu nedenle, program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyolojik, kimyasal, ve fiziksel olgularını, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini, çevresel bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler. Eğitim süreleri boyunca onlardan farklı yerleşim yeri ve sanayilerden seçilmiş gerçek problemleri analiz etmeleri, çözüm getirmeleri ve değerlendirmeleri beklenir. Böylece çevre problemleri ve onların çözümleri konusunda teknik bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrencilerin yazılı, sözlü sunumları ve bilgisayar becerileri eğitim müfredatında yüksek önceliğe sahiptir ve bu beceriler derslerle geliştirilir.

Kazanılan Derece

Çevre Mühendisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puanı almış olmak. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan ya da Marmara Üniversitesi'nin dönem başında yaptığı sınavdan yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması konusunda tam bir standardizasyon yoktur. 2 yıllık yüksekokul ve dengi okullardan mezun olup, dikey geçiş ile bölümümüze gelenler, önceki okullarından aldıkları transkript ile müracaat ederler. Kurulan komisyon tarafından incelenen transkriptte yer alan derslerden uygun olanları belirlenir ve öğrenci o derslerden muaf sayılır. Müfredatta yer alan muaf olunmayan diğer dersleri almak zorunludur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. Bu konuda yeterli olmayan öğrenciler bir sene boyunca Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına devam ederler. Bölümümüz eğitim süresi 8 sömestrdir.240 AKTS kredisini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Program çevre ile ilgili karmaşık problemlere mühendislik çözümleri getirebilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyolojik, kimyasal, ve fiziksel olgularını, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini, çevresel bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel Sektör Sanayi; Procter& Gamble; Ford Otomotiv; BSH; Beksa; GSK İlaç; Novartis; Pfizer Mühendislik Büroları: Hidrotek; Enotek; Biwater; PWT; Alkeİnşaat; Gezer Endüstri; MassArıtma; Arbiogaz Kamu Sektörü Çevre Bakanlığı ve İl Müdürlükleri Belediye Kuruluşları (İSKİ, BUSKİ, İSTAÇ vb.) TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Merkezi İstanbul Sanayi Odası (İSO); Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Üniversiteler (Marmara, İTÜ, Boğaziçi, Yurt dışı)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurmaya hak kazanırlar. Öğrenciler ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)sınavlarından aldıkları puana gore lisansüstü eğitime kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çevre Mühendisliği Bölümünde neredeyse tüm derslerde öğrenciler 2 ara sınav ve bir sene sonu sınavı üzerinden değerlendirilirler.Sene sonu sınavlarının ağırlığı %40'tır. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı ise %60'tır. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmeleri için toplam 240 AKTS krediyi tamamlamaları ve mezuniyet notlarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Ayrıca 60 iş günlük zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: 0216 348 02 92 (Santral) - 0216 348 13 69 (Bölüm Sekreteri) Fax: 0216 348 13 69 Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ömer Akgiray Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Barış Çallı Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Orhan Gökyay Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Neslihan Semerci WEB: http://enve.eng.marmara.edu.tr/tr/

Bölüm Olanakları

Laboratuar ve Laboratuar Hizmetleri Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuarı su, atıksu ve çamur analizi konularında hizmet vermektedir. Laboratuarımız eğitim maksatlı faaliyetlerin yanı sıra özel ve kamuya ait kuruluşlara da hizmet vermektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

Öğrenme Yetkinliği

- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Alana Özgü Yetkinlik

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat