Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 HUK2051 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Borçlar Hukukunun temel ilkeleri hakkında bilgiler vermekte, borcun kaynaklarını (hukuki işlemler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme), borç ilişkilerindeki sürecin işleyişini ve sona ermesini anlatmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste borç ve borç ilişkisi kavramları ve borçlar hukukuna hâkim temel ilkeler; sözleşme serbestisi ve irade özgürlüğü; borç ilişkisinin kaynakları; sözleşmenin kurulması ( öneri ve kabul); sözleşmelerin geçerlilik şartları, sözleşmelerde şekil şartları; sözleşmelere danışıklı işlemin (muvazaa) etkisi; sözleşmelerde hata, hile, tehdit veya gabinin söz konusu olması; sözleşmelerde temsil ilişkisi; sözleşmelerin ifa edilmesi, ifa yeri, ifa zamanı, ifa çeşitleri; sözleşmede ifanın kabul edilmemesi (alacaklı temerrüdü), sözleşmenin ifa edilememesi hâlleri (imkânsızlık, borçlu temerrüdü); borcun kaynağı olarak haksız fiil (unsurlar ve hukuka uygunluk nedenleri), kusursuz sorumluluk hâlleri (adam çalıştıranın sorumluluğu, bina malikinin sorumluluğu, hayvan sahibinin sorumluluğu, hakkaniyet sorumluluğu, araç sahibinin sorumluluğu, aile reisinin sorumluluğu); borcun kaynağı olarak sebepsiz zenginleşme; sözleşmelerin sona erme hâlleri (yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi, takas); borcun zamanaşımına uğraması; eksik borç kavramı; alacağın devri; borcun nakli; borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkisi (üçüncü kişi lehine sözleşme, üçüncü kişinin fiilini taahhüt, halefiyet); şarta bağlı borç; cezai şart; bağlanma (pey) akçesi, cayma akçesi gibi temel konular anlatılmaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Yüzyüze yazılı ve sözlü anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt ve pratik olay çözümü.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NAZMİ OCAK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci bu ders sayesinde, bayiden yaptığı bir gazete alma işleminin, aslında bir satım sözleşmesi olduğu anlar.
  • Borcun ödenmediği durumlarda, bir alacaklı olarak borçluya karşı hangi haklara sahip olduğunu açıklar.
  • Bankada unutulan bir mevduat alacağının zamanaşımına uğrayabileceğini bilir.
  • Bir işletmenin başına geçtiğinde, sattığı malların bedelinin zamanında ödenmemesi riskine karşı sözleşmeye cezai şart konulmasını karşı tarafa teklif eder.
  • Alacakların temlik edilebileceğini, borçların nakil olabileceğini bilir ve somut olaylara uygular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Borç kavramının tanımı, doğuşu ve unsurları, hukuki işlem çeşitleri, sözleşmenin kurulması, öneri ve kabul kavramları
2 Sözleşmelerde şekil ve şekil serbestisinin sınırları, sözleşme yapma vaadi ve sözleşme yapma mecburiyeti, genel işlem koşulları
3 Sözleşmelerin yorumlanması ve danışıklı işlemler, inançlı işlemler, sözleşmelerin hükümsüzlüğü ve kesin hükümsüzlük halleri
4 Sözleşmede aşırı yararlanma kavramı, sözleşmede irade bozuklukları (hata, hile, korkutma) ve hukukî sonuçları
5 Sözleşmede temsil kavramı, doğrudan ve dolaylı temsil, yetkisiz temsil
6 Haksız fiil sorumluluğu kavramı ve unsurları, özellikle hukuka aykırılığı kaldıran haller
7 Kusursuz sorumluluk halleri ve hukuki sonuçları
8 Ara Sınav Haftası
9 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar ve sebepsiz zenginleşme sayılmayan haller
10 Borcun ifası, ifanın kapsamı, ifanın zamanı, ifanın yeri İfanın isbatı
11 Alacaklının temerrüdü, temerrüdün sonuçları,
12 Borlunun temerrüdü ve temerrüdün sonuçları
13 Borcun sona erme halleri, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi, takas ve imkânsızlık
14 Müteselsil borçlar, şartlı borçlar, ceza koşulu, Bağlanma parası, cayma parası,
15 Alacağın devri, borcun nakli ve hukuki sonuçları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi