Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 IKT1052 İktisada Giriş II Zorunlu 2 4,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Makroekonomik sistemi, değişkenleri ve sorunları, makroekonomik modeller ve düşünce okullarına göre incelemek. İktisadi sorunların çözümünde, piyasa mekanizmasının ve devletin politika etkinliğini analiz etmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

1.Makroiktisatta Amaç, Kapsam ve Yöntem 2.İktisadi Düşünce Tarihi 3.Ulusal Muhasebe Sistemi 4.Klasik Makroiktisadi Model -I 5.Klasik Makroiktisadi Model -II 6.Keynezyen Makroiktisadi Model -I 7.Keynezyen Makroiktisadi Model -II 8.Açık Ekonomide Makroekonomik Denge 9.Para ve Maliye Politikaları Etkinlikleri 10.Toplam Arz ve Talep Analizi -I 11.Toplam Arz ve Talep Analizi -II 12.Monetarist Yaklaşım 13.Yeni Klasik Makroiktisadi Model 14.Yeni Keynezyen Modeller

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

1-Anlatım Yöntemi 2-Soru-Cevap Yöntemi 3-Sunum Yöntemi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Erdoğan Alkin, İktisat, İstanbul. Filiz Kitap evi, 1992. Prof.Dr.İlker Parasız, İktisada Giriş, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları 2003. Prof.Dr.Osman Z. Orhan, Prof.Dr.Seyfettin Erdoğan, İktisada Giriş, Palme yayıncılık, 2008.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri TOGAN KARATAŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İktisadi sorunları analiz etmede bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır
  • Makroekonomide temel kavramları ve ilişkileri çözümler
  • Temel makroekonomik modelleri ve düşünce okullarını ayrıştırır
  • Temel makroekonomik sorunları analiz eder
  • Temel makroekonomik sorunlara çözümlemeler geliştirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Faktör piyasası, faktör talebi, firma dengesi, faktör talep esnekliği. Faktör arzı, firma dengesi.
2 Faktör piyasasında tam rekabet koşulları, faktör piyasasında monopson koşulları. Faktör piyasasında monopol koşulları, faktör piyasasında bilateral monopol koşulları
3 Emek piyasası ve ücret, reel ve cari ücret, bireyin emek arz eğrisi, emek talebi. Tam rekabet, eksik rekabet (monopson, bilateral monopol ve Hicks analizi) piyasalarında ücretin belirlenmesi
4 Sermaye ve faiz, sermaye arzı ve talebi, faiz teorileri. Toprağın getirisi ve rant, girişimcinin geliri ve kar.
5 Gelir dağılımı, Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı. Milli gelir, GSMH hesaplama yöntemleri, GSYİH, kişisel gelir.
6 Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim fonksiyonu. Tasarruf ve yatırım fonksiyonu, yatırım çeşitleri.
7 Sermayenin marjinal etkinliği. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, toplam arz – toplam talep eşitliği ve milli gelir.
8 Ara Sınav Haftası
9 Yatırım – tasarruf eşitliği ve milli gelir, fiyatlar genel düzeyi ve milli gelir. Milli gelir denge düzeyinin değişmesi, çarpan.
10 Hızlandıran.Tam istihdam ve milli gelir düzeyi, enflasyonist ve deflasyonist açık
11 İstihdam ve işsizlik, işsizlik çeşitleri. Enflasyon kavramı, çeşitleri, enflasyonun etkileri, enflasyonla mücadele stratejileri.
12 Deflasyon, devalüasyon, revalüasyon. Uluslararası ekonomik ilişkiler, dış ticaret teorileri.
13 Dış ticaret hadleri, dış ticaretten sağlanan yarar, dış ticarette genel denge. Dış ticaret politikası araçları, kur marjı yüzdesi.
14 Uluslararası sermaye hareketleri, döviz piyasası. İktisadi büyüme ve ölçülmesi.
15 Büyüme modelleri ve kalkınma. Genel denge ve refah teorisi.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 45 45
Final ve Hazırlığı 1 45 45

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi