Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4093 İntörn: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kalite ve Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite, Kalite ve Liderlik, Kalite ve Kurum Kültürü, Kalite ve Ekip Çalışması, Sürekli Kalite İyileştirme, Kalite İyileştirme Araçları, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite Güvence Sistemleri, Kalite Ödülleri, Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gözlem, görüşme, örnek olay yöntemi, rol–play.

Staj Durumu

Var.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ekici D. Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi. 1. Baskı, Ankara: Sim Matbaacılık, 2013. 2.Kaya S. (Edt.). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2864, 2013. 3. Marşap A. Sağlık İşletmelerinde Kalite, Sağlıkta Kaliteşim Sistemi ve Sağlıkta Mükemmellikte Süreklilik. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2014. 4. Kayral İH. Beklenen-Gerçekleşen-Algılanan Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite, Detay yayıncılık, 2015. 5.Çetin C, Arslan L. Toplam Kalite Yönetimi. 6. Baskı. İstanbul: Beta, 2017. 6. Şimşek H. Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar. 2. Baskı, Ankara: Seçkin, 2013. 7. Kavuncubaşı Ş, Yıldırım S. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı, Ankara:Siyasal Kitabevi, 2012. 8. Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M. Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2011. 9. Marquis BL, Huston CJ. Leadership Roles and Management Functions in Nursing. Theory and Application. 8 th edition. Philadelphia, Wolters Kluwer, 2015. 10. Alcan Z. Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi. İstanbul : Anadolu Matbaası 2001. 11.Çatalca H. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2003. 12. Alcan Z, Tekin DE, Özbucak Civil S. Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2012. 13. Öztürk H, Kahriman İ. (Edt.). Hemşirelik Öğrencileri İçin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi. 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016. 14. Tatar Baykal Ü, Ercan Türkmen E. (Edt). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın, 2014. 15. Uyer G, Kocaman G (Edt.). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016. 16. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı. Sağlıkta Kalite Standartları SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01) 1. Revizyon - 2. Baskı, Ankara: Pozitif Matbaa, Mart 2016 (http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf?0). 17. http://www.kalite.saglik.gov.tr 18. http://tuseb.gov.tr/tuska/index.php 19. https://www.jointcommission.org

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMANUR KUMRAL ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimser
  • Kalite ile liderlik, kurum kültürü ve takım çalışması arasındaki ilişkiyi irdeler
  • Sürekli kalite iyileştirmenin sağlık hizmetlerine katkısını yorumlar
  • Kalite güvence sistemlerinin özelliklerini tartışır
  • Kaliteli sağlık hizmet sunumunda etkin bir şekilde görev alır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kalite ve kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri
2 Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite
3 Kalite ve Liderlik, Kalite ve Kurum Kültürü, Kalite ve Ekip Çalışması
4 Kalite ve Liderlik, Kalite ve Kurum Kültürü, Kalite ve Ekip Çalışması
5 Sürekli Kalite İyileştirme, Kalite İyileştirme Araçları
6 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi
7 Kalite Güvence Sistemleri, Kalite ödülleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Kalite Güvence Sistemleri, Kalite ödülleri
10 Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları
11 Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları
12 Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları
13 Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları
14 Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları
15 Ülkemiz Sağlıkta Kalite Standartları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 12 4 48
Sunum ve Hazırlığı 24 12 288
Araştırma ve Hazırlığı 12 12 144
Rapor ve Hazırlığı 14 12 168
Final ve Hazırlığı 1 12 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5