Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Dünyada öğretim teknolojileri alanının tarihçesi her ne kadar 20. yüzyılın başlarına dayanmakta olsa da, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün önceki başkanları Prof. Dr. Hikmet SAVCI (1998 - 1999) ve Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLUdur (1999 - 2000).

Kazanılan Derece

Bölümümüzde başarılı bir şekilde çalışmalarını bitirenlere lisans diploması verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüzde YÖK'ün belirlediği şartlarla öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavının sayısal puan türüne göre yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin daha önce tamamlamış veya devam etmekte olduğu formal yüksek öğrenimde almış oldukları dersler, üniversitenin ilgili yönergeleri çerçevesinde bazı derslerin yerine sayılabilmektedir ve bu derslerden muaf sayılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler ilk kayıt sürecinde, İngilizce veya başka yabancı dil biliyorlarsa (formal veya non-formal şekilde öğrenilmiş) rektörlük tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek, bu derslerden de muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YÖK'ün belirlediği koşullar ve kurallar haricinde bölümün herhangi bir yeterlilik koşulu veya kuralı mevcut değildir.

Program Profili

Program yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıl ve 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde bir adet profesör, 2 doktor öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve dört adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, başka bölümde olup bölümümüzde görevlendirilmiş bir araştırma görevlisi ve ÖYP programıyla gelmiş bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, yarı zamanlı olarak ders vermekte olan üç hocamız vardır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrencilerimiz; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da, özetle aşağıdaki kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılmalıdır. Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak hesaplanmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuatına bakınız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, BÖTE Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

Bölümümüz dahilinde iki adet sınıf bulunmaktadır. Sınıflarımızdan birisinde projektör mevcuttur. Diğer sınıfta ise kalemle yazılan beyaz tahta mevcuttur. Bölümümüzde ayrıca, bir adet seminer odası bulunmaktadır. Bölümümüze ait 4 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi bölüm dersleri için, 2 tanesi servis laboratuvarı olarak diğer bölümlerin hizmetine sunulmaktadır. Bilgisayar labaratuvarlarından üçünde projektör olup, bir diğerinde projektör mevcut değildir. Laboratuvarlardaki bilgisayar sayısı 19 ile 29 arası değişmektedir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir.
 • Farklı ihtiyaçları olan öğrencileri göz önünde bulundurarak onlara uygun hedefler ve ortamlar hazırlar.
 • Öğrenmeyi etkileyen etkenleri belirleyerek, gerek sınıf ortamında gerek materyallerde gerekli değişiklikleri yapar.
 • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme araçları geliştirir ve uygulabilir.
 • Ölçme sonuçlarını uygun teknikler kullanarak değerlendirebilir, ve problemleri belirleyerek gerekli önlemleri alabilir.
 • Mesleki gelişimini devam etmek için uygun bilişim teknolojilerini kullanır ve yeni bilişim teknolojilerini takip eder.
 • Sınıf içi ve dışı etkinliklerde etik, ve teknoloji kullanımında siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Bilişim teknolojisiyle ilgili kuram ve kavramları yerinde kullabilir.
 • Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
 • Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.
 • Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirebilir.
 • İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanabilir.
 • Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım işlerini gerçekleştirebilir.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırmaları anlayıp, mesleki uygulamalarda bu bilgileri kullanabilir.
 • Öğretim sürecinde öğrencilere model olabilecek genel kültür kazanımlarını gösterebilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

- Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat