Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1998 - 1999 Öğretim Yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.

Kazanılan Derece

Öğretmen (Ortaokul Fen Bilimleri)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Orta öğretim kurumları sayısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Orta öğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) MF-2 puan türünden yeterli puan almış olması gerekmektedir. Marmara Üniversitesi tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan MÜYÖS'ten yeterli puanı almak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans programına başvurabilmek için orta öğretim kurumları sayısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Program Profili

Fen eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilimleri Öğretmeni " kadrosunda ortaokul 5-6-7 ve 8. sınıf fen bilimleri derslerine girmektedirler. Dershanelerde yine fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitim için adaylardan lisans diploması ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi istenmektedir. Ayrıca adaylara alanla ilgili bilimsel yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 60 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Derslerini başarıyla tamamlayan (240 kredi) her öğrenci Fen Bilgisi Öğretmenliği diplomasını almaya hak kazanır. Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Seyit Ahmet OYMAK Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Kampüsü Ofis: 234 34722 Göztepe Kadıköy İSTANBUL sahmet@marmara.edu.tr Tel: 0216 777 2600 Dahili: 2753

Bölüm Olanakları

Fizik Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Biyoloji Laboratuvarı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeleri uygulayabilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Öğretim sürecinde, öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilir.

- Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir.

- Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.

- Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilir.

- Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilir.

- Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.

- Alanında deney tasarlayabilir ve uygulayabilir.

- Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Fen öğretimine ilişkin bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilir.

- Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir.

- Mesleği ile ilgili fen ve teknolojideki yenilikleri takip edebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Öğretim sürecinde, öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenleyebilir.

- Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilir.

- Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilir.

 • Öğretim sürecinde, öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenleyebilir.
 • Öğretim sürecinde, öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilir.
 • Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir.
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilir.
 • Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilir.
 • Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilir.
 • Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
 • Alanında deney tasarlayabilir ve uygulayabilir.
 • Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilir.
 • Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeleri uygulayabilir.
 • Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilir.
 • Fen öğretimine ilişkin bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilir.
 • Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir.
 • Mesleği ile ilgili fen ve teknolojideki yenilikleri takip edebilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

- Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeleri uygulayabilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

- Öğretim sürecinde, öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilir.

- Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir.

- Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.

- Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilir.

- Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilir.

- Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.

- Alanında deney tasarlayabilir ve uygulayabilir.

- Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

- Fen öğretimine ilişkin bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilir.

- Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir.

- Mesleği ile ilgili fen ve teknolojideki yenilikleri takip edebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

- Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

- Öğretim sürecinde, öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenleyebilir.

- Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilir.

- Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilir.

Müfredat