Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 1998 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlköğretim 2. kademeye matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Matematik-Fen puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir Anabilim Dalıdır. İlköğretim anabilim dalında, ilköğretim matematik öğretmenliği yüksek lisans programı 2000-2001 öğretim yılında, doktora programı 2002-2003 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır. Halen Anabilim Dalı'na devam eden 400 öğrenci ve öğretim kadrosunda ise 7 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

İlköğretim II.Kademe Matematik Öğretmenliği

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM Tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında(LYS) Matematik Fen 1 (MF-1) puan türünde yeterli puanı almak. Marmara Üniversitesi tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan MÜYÖS;ten yeterli puanı almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

T.C. yüksek öğrenimle ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak sadece resmi öğrenim tanınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler ortaöğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalıdır.

Program Profili

Anabilim Dalımız vizyon olarak Türkiye’nin her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi iyi bilen ve bu işi severek yapan, öğretmenler yetiştirerek, eğitimin, toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmeyi benimsemiştir. Üniversiteye giriş sınavları ile aldığımız öğrenciler için YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe;dir. ( Lisans programı için; http;//aef.marmara.edu.tr/bolum/120202/sayfa/3258/lisans-programi )

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı; na bağlı ilköğretim okulları ikinci kademelerinde , kolej ve dershanelerde matematik öğretmeni veya idareci olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte mezunların bir kısmı akademik kariyerine ilgi ve yönelimine göre yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir. Mezunlarımız içerisinde farklı üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışanlar da bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü Eğitim için adaylardan lisans diploması ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuç belgesi istenmektedir. Ayrıca adaylara alanla ilgili bilimsel yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 50 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler ilköğretim matematik öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Sare ŞENGÜL E-mail: zsengul@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Arş. Gör. Emine GÜlen ULUSOY E-mail: gulen.ulusoy@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı. Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: +90 216 345 90 90 Dah. 283-284 Fax: +90 216 338 80 60 Web Adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120202/matematik-ogretmenligi

Bölüm Olanakları

MEB'e bağlı okullarda ilköğretim kademesinde matematik öğretmenliği

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Öğretim sürecini planlama, etkinlik yapma ve uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma

- Rehberlik yapma ve yönlendirme becerisi

- Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme

- Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisi

- Matematik problemlerini tanımlama, modelleme ve farklı problem çözme stratejilerini kullanma becerisine sahip olma

- Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilme

- Analiz ve sentez yaparak tüme varım ve tümden gelim yaklaşımı ile düşünme becerilerine sahip olma

- Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Temel bilgisayar becerilerine sahip olma

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

- İnsan haklarına uygun davranarak demokratik bir öğrenme ortamı hazırlama

- Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme

- Matematik kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Matematiğin önemini ve değerini takdir ederek, bu alanda entelektüel meraka sahip olma ve geliştirme

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, mesleğini severek yapma

 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, mesleğini severek yapma
 • Öğretim sürecini planlama, etkinlik yapma ve uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma
 • Rehberlik yapma ve yönlendirme becerisi
 • Temel bilgisayar becerilerine sahip olma
 • Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
 • İnsan haklarına uygun davranarak demokratik bir öğrenme ortamı hazırlama
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisi
 • Matematik problemlerini tanımlama, modelleme ve farklı problem çözme stratejilerini kullanma becerisine sahip olma
 • Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilme
 • Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme
 • Analiz ve sentez yaparak tüme varım ve tümden gelim yaklaşımı ile düşünme becerilerine sahip olma
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütme becerisi
 • Matematiğin önemini ve değerini takdir ederek, bu alanda entelektüel meraka sahip olma ve geliştirme
 • Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme
 • Öğrencilerinin matematiğe ve problem çözmeye yönelik olumlu tutum ve inançlara sahip olmasını sağlama
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

- Öğretim sürecini planlama, etkinlik yapma ve uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma

- Rehberlik yapma ve yönlendirme becerisi

- Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme

- Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisi

- Matematik problemlerini tanımlama, modelleme ve farklı problem çözme stratejilerini kullanma becerisine sahip olma

- Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilme

- Analiz ve sentez yaparak tüme varım ve tümden gelim yaklaşımı ile düşünme becerilerine sahip olma

- Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

- Temel bilgisayar becerilerine sahip olma

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

- İnsan haklarına uygun davranarak demokratik bir öğrenme ortamı hazırlama

- Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme

- Matematik kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

- Matematiğin önemini ve değerini takdir ederek, bu alanda entelektüel meraka sahip olma ve geliştirme

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

- Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, mesleğini severek yapma

Müfredat