Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Program, Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'ne bağlı İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı olarak yer almıştır. Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış öğretim elemanları ile desteklenirken, öğrenciler de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yolu ile kayıt yaptırabilmektedirler.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrenciler okul öncesi eğitim veren anaokullarında, ilk ve orta dereceli okullarda, üniversite hazırlık sınıflarında, dil kursları ve benzeri kurumlarda yabancı dil olarak İngilizce'nin öğretiminden sorumlu İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS, LYS veya MÜYÖS sınavlarına girerek başarılı olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırırlar. Kayıt işlemleriyle birlikte bir derecelendirme sınavı (İngilizce Yeterlilik Sınavı) yapılır. Sınavın sonuçlarına göre, İngilizce dil düzeyi dersleri izlemeye yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık sınıfı okur. Sınavı başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim almaları gerekmektedir. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus+ veya Farabi öğrenci değişim programları kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında veya yurtiçinde eğitimine devam eden öğrencilerin aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslere düzenli devam etmeleri, teorik ve pratik çalışmaları, ve staj sürecini başarıyla tamamlama şartını karşılaşmaları gerekmektedir.

Program Profili

Program modüler bir programdır ve Alan bilgisi içeren didaktik ve yöntem derslerinin yanı sıra Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi modüllerinden oluşmaktadır. Yabancı Dil olarak İngilizce Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır. Programın eğitim dili İngilizcedir. Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Programda çift ana dal ve yan dal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, ana dal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları İngilizce'nin 1. ve 2. yabancı dil olarak okutulduğu tüm okul öncesi eğitim veren anaokullarında, ilk ve orta dereceli okullarda, üniversite hazırlık sınıflarında, dil kursları ve benzeri kurumlarda, ve diğer eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. İngiltere'yle ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler. Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler. Çevirmen olarak iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisanstan mezun olan öğrenciler Yüksek Lisans Programına giriş başvurusu yapma hakkı kazanır. Yüksek Lisans Programına kabul şartları, lisans derecesi ve genel akademik not ortalaması (GANO), ALES ve bilim sınavı ile mülakattan oluşmaktadır. Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler Doktora Programına giriş başvurusu yapma hakkı kazanır. Doktora Programına kabul şartları, Yüksek Lisans derecesi, ALES, YDS, ve bilim sınavı ile mülakattan oluşmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir akademik ders yılında her yarıyıl her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınava giremeyen öğrenciler için rapor ve yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılmaktadır. Final sınavında en az 40 puan alma şartı vardır. Vize sınav notunun %40’ı ve final sınav notunun %60’ı değerlendirmede esas alınır. Final dönemi sonunda başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İkinci sınıfın sonunda ise dört yarıyılın ortalaması 4 üstünden en az 2 olması gerekmektedir. Ölçme değerlendirme Bağıl Değerlendirme Sistemine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programa kayıtlı olan öğrencilerin devam, ders, uygulama, staj gibi tüm gerekleri yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlamaları durumunda ve GANO'larının 2.00 veya daha yüksek olması durumunda diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Programda tam zamanlı çalışma şekli mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Gökçe KURT TİFTİK E-mail: gokce.kurt@marmara.edu.tr Erasmus+ ve Farabi Koordinatörü: Dr. Öğrt. Üyesi Pınar BAŞKAN E-mail: persin@marmara.edu.tr Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğrt. Üyesi Zeynep C. ÇAMLIBEL ACAR E-mail: zeynep.camlibel@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey/Kadıköy - İSTANBUL Web sitesi: http://ydio.aef.marmara.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Programda, Erasmus+ ve Farabi değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği mevcuttur. Dersliklerin olduğunu binada ücretsiz kablosuz Internet erişimi ve dersliklerde projektör mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Çağın gereklerine bireysel, mesleki, ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme

- Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji, ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması

- Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerilerinin kazandırılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması

- Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması

- Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerilerinin kazandırılması

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması

- Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması

- Yabancı dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamalar üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması

- Anadil ve yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel ve dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması

- Yabancı dil öğretim alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması

- Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerin kazandırılması

- Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretme uyarlayabilme becerilerinin kazandırılması

 • Çağın gereklerine bireysel, mesleki, ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
 • Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
 • Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji, ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
 • Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
 • öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
 • Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerilerinin kazandırılması
 • Yabancı dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamalar üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
 • Anadil ve yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel ve dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
 • Yabancı dil öğretim alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerin kazandırılması
 • Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretme uyarlayabilme becerilerinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerilerinin kazandırılması
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Çağın gereklerine bireysel, mesleki, ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme

- Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji, ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması

- Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerilerinin kazandırılması

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması

- Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması

- Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerilerinin kazandırılması

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması

- Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması

- Yabancı dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamalar üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması

- Anadil ve yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel ve dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması

- Yabancı dil öğretim alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması

- Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerin kazandırılması

- Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretme uyarlayabilme becerilerinin kazandırılması

Müfredat