Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Kimya Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırılmasıyla, Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı 1998 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümü altında kimya öğretmenliği Ana-bilim dalı olarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık lisans diploması ile Kimya öğretmeni ünvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, Üniversite Seçme Sınavında yeterli puan almak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

formal öğretim

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak ve zorunlu stajları tamamlamak. (4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.)

Program Profili

Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, bilimsel okur yazar, eleştirisel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan kimya öğretmenler yetiştirmektir. Programın dili Türkçedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dört yıllık program sonunda lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, ortaöğretim okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Çeşitli sanayi dallarında farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Üniversitelerin Fen Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya anabilim dallarında veya Eğitim Bilimleri enstitülerine bağlı Kimya eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız kimya öğretmenliği yüksek lisans programının yanısıra çeşitli enstitülerin kimya ile ilgili dallarında lisansüstü eğitime başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitüler tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, Ödev, Kısa sınavlar, Sunumlar, Proje vb.) %40ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje vb.) %60ı, alınmaktadır. Anabilim dalımızda bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için kimya eğitimi programında bulunan bütün derslerden devam alarak başarılı olmak ve uygulamalı derslerde gerekli olan stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Kimya öğretmenliği 4 yıllık lisans programında mezun olabilmek için öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden 2.00 olması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel; 0216 347 33 66/304 filizk@marmara.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı; Prof. Dr. Filiz Kabapınar

Bölüm Olanakları

3 laboratuar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Üst düzey kimya alan biligisine sahip olur

- Kimya tarihini hakkında bilgi sahibi olur

- Bilimin doğasını kavrayabilir

- Bilimsel süreç becerilerini kazanır

- Problem çözme becerilerini geliştirir

- Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Ortaöğretim programına yönelik kimya deneyleri tasarlama ve gerçekleştirebilir

- Çağdaş öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir

- Sahip olduğu kimya alan bilgisini ortaöğretim programında öğretim yapabilecek düzeye indirgeyebilir

- Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri analiz etme ve değerlendirebilir

- Kimya öğretimi sürecinde kullanılmak üzere öğretim materyali ve ders kitabı bölümü tasarlayabilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir

Öğrenme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli ve manevi değerleriyle evrensel değerlerin bilincinde olabilir

- Öğretim sürecinde Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanabilir

Alana Özgü Yetkinlik

 • Üst düzey kimya alan biligisine sahip olur
 • Kimya tarihini hakkında bilgi sahibi olur
 • Bilimin doğasını kavrayabilir
 • Ortaöğretim programına yönelik kimya deneyleri tasarlama ve gerçekleştirebilir
 • Bilimsel süreç becerilerini kazanır
 • Problem çözme becerilerini geliştirir
 • Çağdaş öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir
 • Sahip olduğu kimya alan bilgisini ortaöğretim programında öğretim yapabilecek düzeye indirgeyebilir
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli ve manevi değerleriyle evrensel değerlerin bilincinde olabilir
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir
 • Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri analiz etme ve değerlendirebilir
 • Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir
 • Kimya öğretimi sürecinde kullanılmak üzere öğretim materyali ve ders kitabı bölümü tasarlayabilir
 • Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanır
 • Öğretim sürecinde Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanabilir
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

- Üst düzey kimya alan biligisine sahip olur

- Kimya tarihini hakkında bilgi sahibi olur

- Bilimin doğasını kavrayabilir

- Bilimsel süreç becerilerini kazanır

- Problem çözme becerilerini geliştirir

- Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

- Ortaöğretim programına yönelik kimya deneyleri tasarlama ve gerçekleştirebilir

- Çağdaş öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir

- Sahip olduğu kimya alan bilgisini ortaöğretim programında öğretim yapabilecek düzeye indirgeyebilir

- Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri analiz etme ve değerlendirebilir

- Kimya öğretimi sürecinde kullanılmak üzere öğretim materyali ve ders kitabı bölümü tasarlayabilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

- Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

- Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli ve manevi değerleriyle evrensel değerlerin bilincinde olabilir

- Öğretim sürecinde Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanabilir

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

- Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat