Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız, programı gereği İlköğretim, Lise ve Dengi okullara müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü içinde 1969 yılında 3 yıllık Yüksek Öğrenim süreli ve parasız-yatılı olarak açılmış, 1980 öğretim yılında İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu "Müzik Bölümü"ne ve 20 Temmuz 1982 yılından itibaren M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümüne dönüştürülmüştür. Böylece 1969 yıllarının 3 yıllık yüksek öğretim düzeyindeki İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, 1980-1982 yıllarında 4 yıllık yüksek öğretim düzeyindeki İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu "Müzik Bölümü" düzeyine, sonra da 1982-1998 yıllarının Lisans-Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümüne gelinmiştir. 1998-1999 yılından itibaren de YÖK-Dünya Bankası girişimleriyle öğretmenlik eğitiminde Eğitim Fakültelerinde yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu yeni uygulamayla bölümümüz, 1998-1999 yılından itibaren Resim-İş Eğitimi Bölümü ile "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü" altında birleştirilerek GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olarak "Müzik Öğretmeni" yetiştirme görevini sürdürmektedir. Anabilim Dalımız, kurulduğu 1969 yılından bu yana Türkiye'de müzik eğitiminin, Atatürk'ün çizdiği "Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma" hedefi doğrultusunda biçimlendirilip geliştirilmesinde, yetiştirdiği sanatçı-eğitimci nitelikli müzik öğretmenleri; yapılan bilimsel ve sanatsal çalışmalar; gerçekleştirdiği uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri ve ortaya koyduğu bilimsel ve sanatsal etkinlikleriyle etkin ve belirgin bir rol oynamaktadır.

Kazanılan Derece

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programından mezun olan müzik öğretmeni adayları, sahip oldukları müzik öğretmenliği lisans diploması ile İlköğretim, lise ve dengi meslek okullarında müzik derslerini okutacak, müzik eğitimi çalışmalarını yürütecek ve çevrelerinde bu alanda rehber olabilecek niteliklere sahip müzik öğretmeni olmaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki müzik eğitimi alacak bireylerin seçimi ise müziksel yeteneği oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip oldukları “Giriş Sınavı” ile saptanarak yapılır. Bu yüzden GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programını başarı ile tamamlayabilecek öğrencilerin seçimi için “Giriş Sınavı Yönergesi” oluşturulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda, sınava katılan adaylar arasından “Müziksel özellikler” ve "Genel kültür" yönünden en iyi olanların seçimi yoluna gidilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise ve dengi okullarından birini başarıyla tamamlamış ve diploma almaya hak kazanmış olması, Üniversiteye giriş 1. basamak sınavına (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı YGS) girerek belirlenen baraj sınavını aşmış olması, Müzik Eğitimi Anabilim Dalının giriş yetenek sınavlarında başarılı olması.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mesleki müzik eğitimi alacak bireylerin seçimi ise müziksel yeteneği oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip oldukları “Giriş Sınavı” ile saptanarak yapılır. Bu yüzden GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programını başarı ile tamamlayabilecek öğrencilerin seçimi için “Giriş Sınavı Yönergesi” oluşturulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda, sınava katılan adaylar arasından “Müziksel özellikler” ve "Genel kültür" yönünden en iyi olanların seçimi yoluna gidilir. Lisans programına ön kayıt ve giriş sınavı yoluyla her yıl 50 öğrenci alınmaktadır.

Program Profili

Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [MÖABD], ilk ve orta dereceli kurumlara müzik öğretmeni yetiştirmeyi hedefleyen 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programa kabul edilecek öğrenciler müzik yeteneğini oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip olduklarının saptandığı Özel Yetenek Sınavı ile seçilirler. Program bireysel ve toplu çalma/söyleme etkinliklerini içermektedir. Programda piyano zorunlu çalgı olup bunun yanında seçmeli bir çalgı da (keman, viyola, çello, kontrbas, yan flüt, klarinet, gitar, bağlama) dersler arasında yer almaktadır. Program çerçevesinde kuramsal bilgilerin yanı sıra, müziksel yaratıcı çalışmalara ve denemelere de yer verilmektedir. Derslerin dışında seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğretim elemanları ve öğrenci konserleri, bölüm dışı konserler vb. yurt içi ve yurt dışı bazı etkinliklerle müzik eğitimine de katkıda bulunulmaktadır. MÖABD programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. MİSYONU : 21.yüzyılda dünyadaki gelişmelere koşut olarak toplumumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize okulda ve okul dışı ortamlarda kaliteli sanat (müzik) eğitimi verecek; yaratıcı, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, güçlü kuramsal alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip -çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın- nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmektir. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, mesleki bilgi ve becerileri kullanarak sanat eğitimi verecek, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel müzik öğretmenleri yetiştirmektir. Öğrencilerin düşünsel, duygusal, bedensel yeterliliklerini ve yaratıcı yönlerini en üst düzeyde geliştirmek ve onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. VİZYONU; Çağdaş değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda, eğitim-öğretim veren Anabilim dalımız, Türkiye’nin ikinci öğretmen yetiştiren kurumu olup, Türkiye’de ve Dünyada, saygın eğitim fakülteleri arasında yer almaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının, eğitim ve sanat dünyasıyla işbirliğin var olduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversite’mizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemektedir. Ayrıca, bu misyonu, canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda -uzmanlık alanımızda- ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bireysel ve takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan adaylar, KPSS'yi kazandıkları takdirde MEB'na bağlı ilköğretim, lise ve dengi okullarda müzik öğretmenliği yapmaktadır. Bunu dışında, Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, Devlet Konservatuarlarında ve Rektörlüklere bağlı Güzel Sanatlar Bölümlerinde müzik öğretim elemanı, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine sınavla genel yada branş öğretmeni olarak atanmakta, müzik topluluklarında (koro ve orkestralarda) sanatçı, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT’de uzman ve müzik programcısı olarak görev almaktadırlar. Bunların dışında kalanların bir bölümü ise, müzik eğitimiyle doğrudan veya dolaylı ilgili üretim ve yayın kuruluşlarında görevler almakta, diğer bir bölümü de yine müzik eğitimiyle ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda anlamlı görevlere getirilmektedir. Ayrıca, anabilim dalımızdan mezun olan adaylar, ilköğretim, lise ve dengi okullara müzik öğretmeni olarak atanabildiği gibi (atanmanın dışında), üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerine bağlı Müzik Eğitimi alanında (çalgı, ses, koro, müzik yazarlığı, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve okul müzik eğitimi vs.) “lisansüstü eğitimi” programlarına girebilmekte ve bu dallarda araştırmacı olarak yüksek öğretim kurumlarında görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Böylece, asıl amacı öğretmen yetiştirmek olan Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, bu işlevinin yanı sıra müziğin çeşitli uzmanlık dallarında (çalgı eğitimi, ses eğitimi, koro, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve müzik yazarlığı vs.) “yüksek lisans ve doktora” derecelerine sahip uzmanlar, bilim adamı ve sanatçı-eğitimciler ile araştırmacılar yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize sınavlarının %40'ı ve final sınavlarının %60'ı nın ortalaması başarı notunu teşkil eder. AA ile CC arası harfli notlar geçer, DC ile FF arası ise kalır olarak değerlendirilir. Ayrıca not ortalaması en az 2.00 olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Müzik Öğretmenliği anabilim dalında eğitim dört yıl (sekiz yarıyıl)'ı içermektedir. Her yarıyıl için ortalama olarak 30 AKTS kredisi karşılığı ders almış, %70 oranında devam etmiş ve aldığı derslerden başarılı olmuş öğrenci mezuniyet hakkını kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi C Blok Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Anabilim Dalı Başkanı; Prof. Dr. Mustafa USLU 0216 345 47 05 (2 hat)/286 --- 0216 345 90 90/286

Bölüm Olanakları

Facilities The students of this Department are able to use various facilities in order to practice their applied skills. They have access to an Orff and rhythm workshop, a multi-purpose hall, study rooms, a computer laboratory which contains a CD and musical notes archive, and a total of 38 pianos ( two of which are grand pianos). Furthermore, the Department is involved in various cooperative activities with foreign universities as part of the Erasmus Programme.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- MÜZİK ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

- MÜZİKTE TEORİK KONULARDA BİLGİ SAHİBİ OLMA VE ÖĞRETEBİLME BECERİSİ

- EĞİTİM MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ

- MÜZİK TARİHİ VE GELİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- TANIMLANMIŞ BİR HEDEF DOĞRULTUSUNDA BİR SÜRECİ ÇÖZÜMLEME VE TASARLAMA BECERİSİ

- MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞACAĞI PROBLEMLERİ TANIMLAMA VE ÇÖZME BECERİSİ

- ÇAĞDAŞ DEĞERLER VE ULUSLARARASI STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA, ENSTRÜMAN VE KENDİ SESİNİ İYİ KULLANABİLME BECERİSİ

- PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARI MESLEKTE KULLANABİLME BECERİSİ

- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME BECERİSİ

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ALANININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNABİLECEK, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPABİLECEK BİREY OLABİLME BECERİSİ

Öğrenme Yetkinliği

- YAŞAM BOYU ÖĞRENME DAVRANIŞINI KAZANMA

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- BİREYSEL VE TOPLULUK HALİNDE MÜZİK YAPABİLME BECERİSİ

- MÜZİK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ

- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

- MESLEKİ VE ETİK SORUMLULUK ANLAYIŞI

- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 • MESLEKİ VE ETİK SORUMLULUK ANLAYIŞI
 • TANIMLANMIŞ BİR HEDEF DOĞRULTUSUNDA BİR SÜRECİ ÇÖZÜMLEME VE TASARLAMA BECERİSİ
 • MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞACAĞI PROBLEMLERİ TANIMLAMA VE ÇÖZME BECERİSİ
 • ÇAĞDAŞ DEĞERLER VE ULUSLARARASI STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA, ENSTRÜMAN VE KENDİ SESİNİ İYİ KULLANABİLME BECERİSİ
 • PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARI MESLEKTE KULLANABİLME BECERİSİ
 • YAŞAM BOYU ÖĞRENME DAVRANIŞINI KAZANMA
 • MÜZİK ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
 • BİREYSEL VE TOPLULUK HALİNDE MÜZİK YAPABİLME BECERİSİ
 • MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ALANININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNABİLECEK, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPABİLECEK BİREY OLABİLME BECERİSİ
 • MÜZİKTE TEORİK KONULARDA BİLGİ SAHİBİ OLMA VE ÖĞRETEBİLME BECERİSİ
 • ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME BECERİSİ
 • EĞİTİM MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
 • MÜZİK TARİHİ VE GELİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
 • MÜZİK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat