Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Sınıf Öğretmenliği, ilköğretim 1. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe-Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir Anabilim Dalıdır. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda 1991-92 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılan Yüksek Lisans programı, günümüzde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir. Ayrıca 2000-2001 öğretim yılında doktora programı açılmıştır. Günümüzde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'na devam eden 800 öğrenci ve öğretim kadrosunda ise 28 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bölümümüzde başarılı bir şekilde çalışmalarını bitirenlere sınıf öğretmenliği lisans diploması verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan LYS ve LGS sınavlarıyla öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin daha önce tamamlamış veya devam etmekte olduğu formal yüksek öğrenimde almış oldukları dersler, üniversitenin ilgili yönergeleri çerçevesinde bazı derslerin yerine sayılabilmektedir ve bu derslerden muaf sayılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler ilk kayıt sürecinde, İngilizce veya başka yabancı dil biliyorlarsa (formal veya non-formal şekilde öğrenilmiş) rektörlük tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek, bu derslerden de muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programın ön koşulu yoktur.

Program Profili

Program yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıl ve 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde 2 adet profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 4 adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, ÖYP programıyla gelmiş 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının birinci kademelerinde, kolej ve dershanelerde sınıf öğretmeni veya idareci olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte mezunların bir kısmı akademik kariyerine ilgi ve yönelimine göre yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir. Mezunlarımız içerisinde farklı üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışanlar da bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerin Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da özetle aşağıdaki kriterler geçerlidir (Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılmalıdır): Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak hesaplanmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuatına bakınız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul Tel:02163459090 AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yüksel AYDIN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul Tel:02163459090

Bölüm Olanakları

Marmara Universitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalımıza ait 6 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 sanat, 1 drama ve 1 müzik atölyesi bulunmaktadır. Dersliklerimizde akıllı tahta ve projeksiyon mevcuttur. Derslerin yürütülmesinde ayrıca üniversitemize ait spor salonu ve fakültemize ait Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarlarından faydalanılmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Fen, matematik ve sosyal alanlarla ilgili düzeye uygun bilgi birikimine sahip olur.
 • Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 • İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapar.
 • Düşünme becerilerinin özelliklerini bilir ve bilimsel düşünme süreç ve basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özelliklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin şekilde kullanır.
 • Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygular.
 • Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirir.
 • Demokrasi, hukuk ve insan hakları ile ulusal ve evrensel kültür özelliklerine karşı duyarlı olur.
 • Doğaya, topluma ve insana duyarlı olur.
 • Sanat ve sporun birey ve toplum hayatındaki önemini takdir eder.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini bilerek bunları yaşam biçimi haline getirir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

- Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

- Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Müfredat