Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Araştırmaları Enstitüsü - Avrupa'da Siyasal İletişim (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye'nin 1987'de yaptığı Tam Üyelik başvurusu sonrasındaki süreçte AB uzmanları yetiştirmek üzere oluşturulan dört ana bilim dalından birisi de Avrupa'da Siyasal İletişim Anabilim dalıdır. Türkiye-AB ilişkilerinde genel olarak ve özellikle tam üyelik müzakereleri sürecinde taraflar arasında belirginleşen çok yönlü sorunların temelinde ciddi bir iletişim sorunu olduğu da görülmektedir. Bu konuyu bilimsel bir çerçevede ele alıp irdelemek alan bazında spesifik iletişim uzmanı yetiştirmek üzere kurulan bu anabilim dalı bünyesinde her iki taraf kamu oyları arasında toplumsal ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan algı sorunlarına çözüm üretilmesine katkı sağlamak ve alanında uzman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans ve Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi (yazılı ve sözlü), yabancı dil yeterlik belgesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyal Bilimler Temel Alanında (Siyaset Bilimi, İletişim ve Avrupa Çalışmaları başta olmak üzere tüm Sosyal Alan ve Dil bölümü mezunları) eğitim görmüş mezunlar alınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim süresi yüksek lisans için 4 sömestr (2 sömestr eğitim, 2 sömestr tez yazımı), doktora için 8 sömestr (4 sömestr eğitim. 4 sömestr tez yazımı). Toplam ders kredi yükü her dönem için 30 kredidir.

Program Profili

Avrupa Birliği temel alan dersleri ile uzmanlık dersleri birleştirilerek interdisipliner bir eğitim sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ulusal ve Uluslararası bazda basın yayın kuruluşları , STK'lar, Özel Sektör ve Avrupa Birliği alanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar doktora programlarına başvurabilmek için yazılı ve sözlü mesleki değerlendirme sınavı yanı sıra doktoraya başvuru tarihinde - geçerliliğini yitirmiş olması durumunda - yabancı dil belgesi ve ALES belgelerini sunmak durumundadırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisansta vizenin %40'ı, final notunun %60'ı toplamda en az 65 olması gereken başarı notunu belirlemektedir (ayrıca final notunun da en az 65 olması gerekmektedir) . Doktora programında ise vizenin %40'ı, final notunun %60'ı, toplamda en az 75 olması gereken başarı notunu belirlemektedir(ayrıca final notunun da en az 75 olması gerekmektedir). Derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Derse devam dersin öğretim üyesi tarafından takip edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

GANO'su .2.5 ve toplam kredisi........olan ve yüksek lisans / doktora tezini başarıyla savunan öğrenciler yüksel lisans ve doktora programlarından mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Bölümde Tam Zamanlı eğitim verilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL AB Dalı Başkanı: Prof. Dr. İmre Ersoy (iersoy@marmara.edu.tr) AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. İmre Ersoy (iersoy@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

Bölümüzün yapmış olduğu Erasmus anlaşmaları sonucunda öğrencilerimiz Avrupa'daki üniversitelere gidebilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini, kurumsal yapısını,karar mekanizmalarını kavrar.

- Alan bazında Avrupa kamuoylarını bilgilendirme ve algı oluşumu teknikleri konusunda uzmanlaşır.

- AB değerleri, toplumsal ve kültürel dokular ve halklar arasında iletişim bağlarını tanır.

- Medya ve Siyaset İlişkisi, TR-AB ilişkileri üzerine etkileri ve Türkiye'nin üyeliğinin AB kamuoylarınca benimsenmesi ile ilgili kamuoyu yaratılması konusunda uzmanlaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Algı oluşturma teknikleri konusunda uzmanlaşır.

- Görsel, yazılı ve dijital iletişim araçları üzerinden kamuoylarına ulaşma becerisini kazanır.

- Kriz yönetimi becerilerini kazanır.

- Medya ve dış politika konularında analitik düşünme ve yeteneği kazanır.

- Medya ve Kamu oyu etkilemede finansman yaratma yeteneği kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ulusal ve uluslararası bazda proje yapma, ödev hazırlama ve diğer saha çalışmaları becerilerini kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- İletişim süreklilik arz ettiği için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

- AB organları ile kurumsal bazda iletişim kurma becerisi kazanır.

- Ulusal ve uluslararası alanda bütün süreli yayınları takip etme becerisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Programda kazandığı beceriler neticesinde siyasal, sosyal ve kültürel bağlar kurma becerisini geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Kamu oylarını yönlendirme konusunda yetkinleşir.

- Üye ülkelerle AB kurumları arasındaki sorunların çözümünde siyasal iletişim yetkinliğini kullanır.

 • Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini, kurumsal yapısını,karar mekanizmalarını kavrar.
 • Alan bazında Avrupa kamuoylarını bilgilendirme ve algı oluşumu teknikleri konusunda uzmanlaşır.
 • AB değerleri, toplumsal ve kültürel dokular ve halklar arasında iletişim bağlarını tanır.
 • Medya ve Siyaset İlişkisi, TR-AB ilişkileri üzerine etkileri ve Türkiye'nin üyeliğinin AB kamuoylarınca benimsenmesi ile ilgili kamuoyu yaratılması konusunda uzmanlaşır.
 • Algı oluşturma teknikleri konusunda uzmanlaşır.
 • Görsel, yazılı ve dijital iletişim araçları üzerinden kamuoylarına ulaşma becerisini kazanır.
 • Kriz yönetimi becerilerini kazanır.
 • Medya ve dış politika konularında analitik düşünme ve yeteneği kazanır.
 • Medya ve Kamu oyu etkilemede finansman yaratma yeteneği kazanır.
 • Ulusal ve uluslararası bazda proje yapma, ödev hazırlama ve diğer saha çalışmaları becerilerini kazanır.
 • İletişim süreklilik arz ettiği için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.
 • AB organları ile kurumsal bazda iletişim kurma becerisi kazanır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda bütün süreli yayınları takip etme becerisi kazanır.
 • Programda kazandığı beceriler neticesinde siyasal, sosyal ve kültürel bağlar kurma becerisini geliştirir.
 • Kamu oylarını yönlendirme konusunda yetkinleşir.
 • Üye ülkelerle AB kurumları arasındaki sorunların çözümünde siyasal iletişim yetkinliğini kullanır.
 • Medya iletişim araçlarıyla daha iyi ilişki kurma becerisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat