Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Eczacılık Fakültesi - Eczacılık Fakültesi

Program Tanımları

Kuruluş

1963 yılında Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu olarak açıldı ve 1971 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlandı. 20.7.1982 tarihinde M.Ü. Eczacılık Fakültesi adını aldı ve 1990 yılında Nişantaşı Yerleşkesi'nden Haydarpaşa Yerleşkesi'ne, 2019 yılında ise Başıbüyük Maltepede yer alan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Sağlık yerleşkesindeki yeni binasına taşındı. Fakültede, toplumun, ilaç endüstrisinin ve hastanelerin eczacılık hizmetlerinin karşılanması için donanımlı eczacılar yetiştirilmektedir.

Kazanılan Derece

5 yıllık programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eczacı unvanı verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM (Yükseköğretim Programları ve kontenjanları Kılavuzu, Tablo 3A, 3B, ve Tablo 4’te yere alan “Yükseköğretim Programlarına ilişkin koşul ve açıklamalar. Bk. 14. “ Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme ve görme yetisine sahip olma önemlidir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim uygulanmaktadır. Üniversitenin her sene belirlediği yatay geçiş kontenjanına göre yönetim kurulu kararıyla başka bir eczacılık fakültesinden yatay geçiş kabul edilmektedir. Yatay geçişle gelen öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin içerikleri mevcut programdaki derslerle eşdeğer ise o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmaları ve zorunlu stajları başarıyla tamamlayan ve Marmara Üniversitesi Lisans Yönetmeliğine göre 2 ortalamayı tutturan öğrencler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak, eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik eğitimin yanında geniş çapta hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik farmasi konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, iletişim becerileri, muhasebe derslerinin yanısıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adıgeçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda danışman görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ayrıca, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışmaktadırlar. Gelecekte, evde tedavi, bakım evleri gibi değişik alanlarda da eczacı önemli görevler üstlenecektir. Askeri eczacılık da mezunların ilgiyle görev yaptıkları bir alandır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans ve doktora progralarına başvurabilirler. Yüksek Lisansa Geçiş; Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ve Mülakat. Doktoraya Geçiş; Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS ve dengi bir yabancı dil sınav yeterliliği, Bilim Sınavı ve Mülakat.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında 'Öğretim Üyesi Takdirinde' sistemiyle harf hesaplama yöntemi kullanılır.

Mezuniyet Koşulları

10 yarıyıllık programın tüm gereklerini başarı ile tamamlayan, zorunlu stajını başarıyla bitiren, bitirme ödevinden geçmiş ve GANO’su 2 veya daha yüksek olan öğrenciler mezun olmaya (diploma almaya) hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Sağlık Yerleşkesi, Eczacılık Fakültesi, Başıbüyük Yolu, 4/A, 34854 Başıbüyük, Maltepe- İSTANBUL. İstanbul Tel: 0216 777 52 00, Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, e-posta: kubra.elcioglu@marmara.edu.tr, Fakülte Sekreteri: Sinan MERAL

Bölüm Olanakları

Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla (Erasmus/ LLP) öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır. Öğrenciler uygulamalı derslerini Fakültemiz’deki öğrenci laboratuarlarında ve anlaşmalı hastanelerin çeşitli servislerinde ve eczanelerinde, ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında, serbest eczanelerde ve benzeri onaylanmış kurumlarda yapma olanağı bulacaklardır. Fakültemizde öğrencilerimiz multimedya bilgisayar laboratuarında güncel mesleki bilgisayar programlarını takip edebilmektedir. Teorik ve pratik dersler, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Sağlık Yerleşkesinde yer alan fakültemize ait Anfi 1-4 ve Derslik 1-5'te ve laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Atatürk ilkelerini izleyen modern evrensel bilgi ile donanmış ve aynı zamanda Ulusumuzun tarihinin farkında olan bir birey/eczacı olarak yetişir.

- Fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek bu prensipleri biyolojik sistemlere uygulama becerisi kazanır.

- Tıbbi Bioloji ve genetik alanında temel kavramlar, prensipler, yöntemler hakkında bilgilenir ve bu bilgileri teknoloji alanında kullanma becerisi kazanır.

- İnsan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojik çalışma prensipleri, organizmadaki biyokimyasal ve immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki fizyopatolojik değişiklikleri interaktif klinik biyokimya bilgileriyle yorumlama becerisi kazanır.

- Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır, ilaç formülasyonlarında bulunan etken maddelerin fizikokimyasal özelliklerini öğrenir ve farmasötik biyoteknoloji /teknoloji ile hazırlanan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca yeni teknolojiler (rekombinant DNA teknolojisi) ileri teknoloji ile üretilen nükleik asit ilaçlarına ve hücre tedavisine ilişkin detaylı bilgi sahibi olur.

- Terapötik kullanım için uygun olan yeni kimyasal bileşiklerin sentez ve geliştirilme becerisi kazanır, günümüzde kullanılan ilaçların biyolojik özellikleri, yapı-etki ilişkileri ve ilaçların metabolizması konularında bilgi sahibi olur.

- Tıbbi bitkileri ve bitkisel drogları tanıma becerisi kazanır; bitkilerle tedavi, tıbbi çaylar ve bitkilerin etkin maddeleri hakkında bilgi sahibi olur; tıbbi amaçla kullanılan doğal ürünleri (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) geliştirme becerisi kazanır.

- Hastalıklarla ilgili temel bilgileri edinir ve genel olarak tüm ilaçların vücutta geçirdiği evreler, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların ve kimyasal maddelerin toksik etkileri ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olur.

- Türkçeyi doğru kullanma, güzel konuşma ve iletişim kurma becerisi kazanır ve ayrıca sosyal kültürel merakları ile ilgili konularda bilgilenir. Meslekte uygulamalar sırasında karşılaştığı etik konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik ilkeleri kullanma yetisi kazanır.

- Klinik eczacılık temel ilkelerini öğrenerek, eczacılığın uygulandığı tüm alanlarda hasta-odaklı eczacılık uygulamalarının ve farmasötik bakımın esası olan akılcı ilaç kullanımı sağlanmasına yardımcı olacak bilgi-becerileri kazanır.

- İlaç sanayi’nde, ilaç etken maddelerinin sentezi ve farmasötik dozaj şekillerinin üretimi ile ilgili araştırma-geliştirme, kalite kontrolü, ruhsatlandırma, patent, ve medikal bölümlerinde sorumluluk üstlenir.

- Yabancı dil temel cümle yapısını öğrenir, yabancı dil kitap ve dergi takip edebilecek bir birikime sahip olur.

- Mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde Eczacılık eğitimi sırasında edindiği bilgileri mesleğin uygulama alanlarında kullanma becerisi kazanır.

- Sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme ve eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.

- Mesleğin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri ile, ilgili yasal otoriteler, meslek örgütleri, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışma becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Atatürk ilkelerini izleyen modern evrensel bilgi ile donanmış ve aynı zamanda Ulusumuzun tarihinin farkında olan bir birey/eczacı olarak yetişir.
 • Fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek bu prensipleri biyolojik sistemlere uygulama becerisi kazanır.
 • Tıbbi Bioloji ve genetik alanında temel kavramlar, prensipler, yöntemler hakkında bilgilenir ve bu bilgileri teknoloji alanında kullanma becerisi kazanır.
 • İnsan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojik çalışma prensipleri, organizmadaki biyokimyasal ve immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki fizyopatolojik değişiklikleri interaktif klinik biyokimya bilgileriyle yorumlama becerisi kazanır.
 • Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır, ilaç formülasyonlarında bulunan etken maddelerin fizikokimyasal özelliklerini öğrenir ve farmasötik biyoteknoloji /teknoloji ile hazırlanan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca yeni teknolojiler (rekombinant DNA teknolojisi) ileri teknoloji ile üretilen nükleik asit ilaçlarına ve hücre tedavisine ilişkin detaylı bilgi sahibi olur.
 • Terapötik kullanım için uygun olan yeni kimyasal bileşiklerin sentez ve geliştirilme becerisi kazanır, günümüzde kullanılan ilaçların biyolojik özellikleri, yapı-etki ilişkileri ve ilaçların metabolizması konularında bilgi sahibi olur.
 • Tıbbi bitkileri ve bitkisel drogları tanıma becerisi kazanır; bitkilerle tedavi, tıbbi çaylar ve bitkilerin etkin maddeleri hakkında bilgi sahibi olur; tıbbi amaçla kullanılan doğal ürünleri (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) geliştirme becerisi kazanır.
 • Hastalıklarla ilgili temel bilgileri edinir ve genel olarak tüm ilaçların vücutta geçirdiği evreler, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların ve kimyasal maddelerin toksik etkileri ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olur.
 • Türkçeyi doğru kullanma, güzel konuşma ve iletişim kurma becerisi kazanır ve ayrıca sosyal kültürel merakları ile ilgili konularda bilgilenir. Meslekte uygulamalar sırasında karşılaştığı etik konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik ilkeleri kullanma yetisi kazanır.
 • Klinik eczacılık temel ilkelerini öğrenerek, eczacılığın uygulandığı tüm alanlarda hasta-odaklı eczacılık uygulamalarının ve farmasötik bakımın esası olan akılcı ilaç kullanımı sağlanmasına yardımcı olacak bilgi-becerileri kazanır.
 • İlaç sanayi’nde, ilaç etken maddelerinin sentezi ve farmasötik dozaj şekillerinin üretimi ile ilgili araştırma-geliştirme, kalite kontrolü, ruhsatlandırma, patent, ve medikal bölümlerinde sorumluluk üstlenir.
 • Yabancı dil temel cümle yapısını öğrenir, yabancı dil kitap ve dergi takip edebilecek bir birikime sahip olur.
 • Mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde Eczacılık eğitimi sırasında edindiği bilgileri mesleğin uygulama alanlarında kullanma becerisi kazanır.
 • Sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme ve eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
 • Mesleğin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri ile, ilgili yasal otoriteler, meslek örgütleri, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışma becerisi kazanır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

- Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

- Atatürk ilkelerini izleyen modern evrensel bilgi ile donanmış ve aynı zamanda Ulusumuzun tarihinin farkında olan bir birey/eczacı olarak yetişir.

- Fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek bu prensipleri biyolojik sistemlere uygulama becerisi kazanır.

- Tıbbi Bioloji ve genetik alanında temel kavramlar, prensipler, yöntemler hakkında bilgilenir ve bu bilgileri teknoloji alanında kullanma becerisi kazanır.

- İnsan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojik çalışma prensipleri, organizmadaki biyokimyasal ve immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki fizyopatolojik değişiklikleri interaktif klinik biyokimya bilgileriyle yorumlama becerisi kazanır.

- Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır, ilaç formülasyonlarında bulunan etken maddelerin fizikokimyasal özelliklerini öğrenir ve farmasötik biyoteknoloji /teknoloji ile hazırlanan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca yeni teknolojiler (rekombinant DNA teknolojisi) ileri teknoloji ile üretilen nükleik asit ilaçlarına ve hücre tedavisine ilişkin detaylı bilgi sahibi olur.

- Terapötik kullanım için uygun olan yeni kimyasal bileşiklerin sentez ve geliştirilme becerisi kazanır, günümüzde kullanılan ilaçların biyolojik özellikleri, yapı-etki ilişkileri ve ilaçların metabolizması konularında bilgi sahibi olur.

- Tıbbi bitkileri ve bitkisel drogları tanıma becerisi kazanır; bitkilerle tedavi, tıbbi çaylar ve bitkilerin etkin maddeleri hakkında bilgi sahibi olur; tıbbi amaçla kullanılan doğal ürünleri (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) geliştirme becerisi kazanır.

- Hastalıklarla ilgili temel bilgileri edinir ve genel olarak tüm ilaçların vücutta geçirdiği evreler, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların ve kimyasal maddelerin toksik etkileri ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olur.

- Türkçeyi doğru kullanma, güzel konuşma ve iletişim kurma becerisi kazanır ve ayrıca sosyal kültürel merakları ile ilgili konularda bilgilenir. Meslekte uygulamalar sırasında karşılaştığı etik konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik ilkeleri kullanma yetisi kazanır.

- Klinik eczacılık temel ilkelerini öğrenerek, eczacılığın uygulandığı tüm alanlarda hasta-odaklı eczacılık uygulamalarının ve farmasötik bakımın esası olan akılcı ilaç kullanımı sağlanmasına yardımcı olacak bilgi-becerileri kazanır.

- İlaç sanayi’nde, ilaç etken maddelerinin sentezi ve farmasötik dozaj şekillerinin üretimi ile ilgili araştırma-geliştirme, kalite kontrolü, ruhsatlandırma, patent, ve medikal bölümlerinde sorumluluk üstlenir.

- Yabancı dil temel cümle yapısını öğrenir, yabancı dil kitap ve dergi takip edebilecek bir birikime sahip olur.

- Mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde Eczacılık eğitimi sırasında edindiği bilgileri mesleğin uygulama alanlarında kullanma becerisi kazanır.

- Sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme ve eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.

- Mesleğin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri ile, ilgili yasal otoriteler, meslek örgütleri, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışma becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.

- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

- Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.

- Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.

- Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.

Müfredat