Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Coğrafya öğretimi bilim dalı yüksek lisans programı, 2005-2006 eğitim öğretim yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Bir lisans programını başarıyla tamamlamış olmak 2. Sözel türü ALES puanından en az 55 puan almak. 3. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden en az 40 puan almak. 4. Bilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru en geç dördüncü yarıyılın başında yapılır. Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Öğrencinin hizmet içi eğitimler, kurslar ve informal yollarla elde ettiği bilgi ve beceriler nedeniyle herhangi bir dersten muaf sayılmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci programın öngördüğü teorik ve uygulamalı çalışmaları başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi uzmanı olarak akademik yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademisyen olarak üniversitelerin coğrafya eğitimi ile ilişkili olan bölümlerinde çalışabilmek.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans gerekliliklerini başarı ile yerine getiren öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesine (2008) göre Coğrafya Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı olan bir öğrencinin kendisine sunulan seçmeli ve zorunlu derslerden başarılı sayılabilmesi için ara sınav notunun %40’ından, yarıyıl sonu sınav notunun ise %60’ından aldığı notun 65 puan ve üzeri olması gerekmektedir. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (2013) göre ise yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az 65 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. (Madde 43). Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslerde en az % 80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez (Madde 41).

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim yıllarında en az 60 (AKTS) krediyi tamamlayan, kendisine sunulan derslere devam eden, derslerden geçebilmenin koşulu olan 65 puan ve üstünde puan alan ve yüksek lisans tezini tamamlayarak bir jüri karşısında savunarak başarılı bulunan öğrenciler mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (2013) göre derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 2,50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla Enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla birlikte, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez. (Madde 17)

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 302, Göztepe Kampüsü, Kadıköy, 34722, İstanbul. munlu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Coğrafya Öğretmenliği alanıyla ilgili Marmara Üniversitesi Birim Kütüphanelerinden yararlanılabilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.

- Coğrafya eğitimi araştırmaları alanında yetkinliğe sahip olur.

- Coğrafya eğitimi literatürünün nasıl taranacağını öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel yaklaşım becerilerine sahip olur.

- Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisi kazandırır.

- Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.

- Bilimsel araştırma yöntemlerini coğrafya eğitimine uygulama becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Felsefi ve kuramsal açıdan coğrafya eğitimi alanında yapılmış çalışmaları öğrenir.

Öğrenme Yetkinliği

- Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.

- Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.

- Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.

- Coğrafya eğitimi alanında tez hazırlayabilir.

 • Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.
 • Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel yaklaşım becerilerine sahip olur.
 • Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisi kazandırır.
 • Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.
 • Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.
 • Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
 • Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.
 • Coğrafya eğitimi araştırmaları alanında yetkinliğe sahip olur.
 • Bilimsel araştırma yöntemlerini coğrafya eğitimine uygulama becerisi kazanır.
 • Felsefi ve kuramsal açıdan coğrafya eğitimi alanında yapılmış çalışmaları öğrenir.
 • Coğrafya eğitimi alanında tez hazırlayabilir.
 • Coğrafya eğitimi literatürünün nasıl taranacağını öğrenir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

- Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.

- Coğrafya eğitimi araştırmaları alanında yetkinliğe sahip olur.

- Coğrafya eğitimi literatürünün nasıl taranacağını öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

- Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel yaklaşım becerilerine sahip olur.

- Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisi kazandırır.

- Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.

- Bilimsel araştırma yöntemlerini coğrafya eğitimine uygulama becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

- Felsefi ve kuramsal açıdan coğrafya eğitimi alanında yapılmış çalışmaları öğrenir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.

- Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.

- Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.

- Coğrafya eğitimi alanında tez hazırlayabilir.

Müfredat

Müfredat