Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.

- Coğrafya eğitimi araştırmaları alanında yetkinliğe sahip olur.

- Coğrafya eğitimi literatürünün nasıl taranacağını öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel yaklaşım becerilerine sahip olur.

- Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisi kazandırır.

- Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.

- Bilimsel araştırma yöntemlerini coğrafya eğitimine uygulama becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Felsefi ve kuramsal açıdan coğrafya eğitimi alanında yapılmış çalışmaları öğrenir.

Öğrenme Yetkinliği

- Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.

- Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.

- Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.

- Coğrafya eğitimi alanında tez hazırlayabilir.

 • Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.
 • Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel yaklaşım becerilerine sahip olur.
 • Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisi kazandırır.
 • Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.
 • Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.
 • Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
 • Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.
 • Coğrafya eğitimi araştırmaları alanında yetkinliğe sahip olur.
 • Bilimsel araştırma yöntemlerini coğrafya eğitimine uygulama becerisi kazanır.
 • Felsefi ve kuramsal açıdan coğrafya eğitimi alanında yapılmış çalışmaları öğrenir.
 • Coğrafya eğitimi alanında tez hazırlayabilir.
 • Coğrafya eğitimi literatürünün nasıl taranacağını öğrenir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

- Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.

- Coğrafya eğitimi araştırmaları alanında yetkinliğe sahip olur.

- Coğrafya eğitimi literatürünün nasıl taranacağını öğrenir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

- Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel yaklaşım becerilerine sahip olur.

- Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisi kazandırır.

- Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.

- Bilimsel araştırma yöntemlerini coğrafya eğitimine uygulama becerisi kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

- Felsefi ve kuramsal açıdan coğrafya eğitimi alanında yapılmış çalışmaları öğrenir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.

- Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.

- Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.

- Coğrafya eğitimi alanında tez hazırlayabilir.

Müfredat

Müfredat