Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesinde çeşitli alanlarında 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlere pedogojik formasyon derslerini vermek ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans programı yürütmek üzere kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü içinde bulunan Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında 1997-1998 eğitim-öğretim yılında “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. 1999-2000 eğitim öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü altında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı kapatılarak, öğretim üyeleri ve yüksek lisans programı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı altına alınmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı tekrar oluşturulmuştur. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim dalı 1997-1998 yılından buna yana yüksek lisans ve 1999-2000 yılından bu yana ise doktora düzeyinde öğretim vermektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Bilim Uzmanı” ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, ALES puanı, Transkript notu, mesleki bilgi notu ve mülakat notunun ağırlıklandırılmış etkisi ile elde edilen bilimsel başarı notuna göre alım yapılır. Bilimsel başarı notunun hesaplanmasında ALES’in yüzde 50’si, transkript notunun yüzde 20’si, mesleki bilgi notunun yüzde 15’i ve mülakatın yüzde 15’i alınır. Adayların bilimsel başarı notları büyükten küçüğe doğru sıralanarak en yüksek puan sahip olanlardan kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Adaylardan yabancı dil belgesi talep edilmez. Bunun dışındaki başvuru koşulları sınav tarihinden önce ilan aracılığıyla duyurulur. Bu ilanda ayrıca son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olup kesin kayıtta mezuniyet belgesi getirebilecek durumda olması gerekir. ALES (3 yıl geçerlidir) sınavından eşit ağırlık türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE, eşdeğer puan:635) veya Graduate Management Admission Test (GMAT, eşdeğer puan:466) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim ederler. 1: Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır.) 2: Mezuniyet Belgesi :(1 Adet Fotokopisi) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 3: Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE, GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir). 4: TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5: Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olmalı) 6: Transkript Sureti (1 Adet) (Henüz mezun olmayan öğrenciler için öğrenimlerine ait not ortalamalı güncel transkript fotokopisi) 7: Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 8: Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin noter tasdikli sureti. 9: Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a.TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti, b.Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. f. Yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresi Adayların, Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekâletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabilirler. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Ön başvurular internet üzerinden yapılır. Ardından adayın istenen belgelerle birlikte Enstitüye gelerek başvurularını yapmaları zorunludur. Aksi taktirde yapılan başvurular geçersiz olur. Eksik belge ile ön kayıt yapılmaz. Kayıt koşullarına uymayan başvurular iptal edilir. Programlara müracaat edip başarılı bulunanlardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek kontenjandan öğrenci alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru en geç dördüncü yarıyılın başında yapılır. Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Öğrencinin hizmet içi eğitimler, kurslar ve informal yollarla elde ettiği bilgi ve beceriler nedeniyle herhangi bir dersten muaf sayılmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on bir adet zorunlu ve seçmeli ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin dersteki başarısını ölçmede, ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerdeki raporlar, ödevler, testler, seminer sunumları ve proje çalışmaları kullanılır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, sonraki yıl derse tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı, karşı Kurum ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı 3 den; geçerli toplam kredisi 9’dan fazla olamaz. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak 47’nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Marmara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı; Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki farklı konularda uzmanlaşmış, eğitim bilimleri alanında sahip olduğu birikimleri kullanarak yeni bilgiler türetebilen, alandaki gelişmeleri takip ederek yeni çalışma konusu ve alanı yaratabilen, elde ettiği bilimsel sonuçları ulusal ve uluslararası bilim dünyasına yazılı ve sözlü olarak sunabilen, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, uygulamadaki problemlerin farkında olan, bunların çözümüne yönelik araştırmalar tasarlayan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş uygulayıcılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim yürütmektedir. Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrencilerimiz ilk iki yarıyılda Zorunlu ve Seçmeli derslerden oluşan minimum 60 ECTS karşılığı 11 ders ile Seminer Dersini almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ise Tez Çalışması yapmaktadır. Yüksek lisansa başlayan tüm öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadır. Bu dersler; Eğitim Bilimine Giriş, Bilimsel araştırma yöntemleri, Türk eğitim Tarihi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Eğitim Felsefesi, İstatistik 1 ve Sınıf Yönetimi’dir. Öğrenci mezun olduğu lisans programının not dökümüne göre aynı isim ve içerikteki dersleri almışsa, ilgili bilimsel hazırlık derslerinden muaf tutulur. Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu yüksek lisans ders hükümleri uygulanır. Başarısız olan öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programının süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarısız olanların Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmektedir. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlere yönetim kadrolarına geçişlerle, kariyer basamaklarında ilerlemelerinde destek sağlamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse diğer alanlarda doktora programlarına başvurma haklarına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans kredili dersleri ve seminer derslerinden en az bir vize ve final sınavı yapılır. Vize sınavlarının başarıya katkısı %40 final sınavlarının başarıya katkısı %60'dır. Aldığı notun 65 puan ve üstünde bir not olması ve tüm derslere devam etmiş olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on bir adet zorunlu ve seçmeli ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin dersteki başarısını ölçmede, ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerdeki raporlar, ödevler, testler, seminer sunumları ve proje çalışmaları kullanılır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, sonraki yıl derse tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı, karşı Kurum ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı 3 den; geçerli toplam kredisi 9’dan fazla olamaz. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak 47’nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu koşulları sağlayan öğrenci programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Göztepe, Kadıköy, İstanbul Bölüm web sayfası: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/121206/bolumler/egitim-bilimleri-bolumu, Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Program Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Tel: (216) 3459090-253 e-posta: abakioglu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel istatistik becerilerine sahip olur
 • Okuldaki grup dinamiğini çözümler
 • Çağdaş yönetim yaklaşımlarına sahip olur
 • Okul yönetimi becerilerine sahip olur
 • Temel araştırma becerilerini uygular
 • Bir eğitim örgütünde insan kaynaklarını değerlendirir
 • Eğitimde hizmetiçi eğitim programlarını düzenler
 • Eğitim yönetiminde insan ilişkilerine uygun davranır
 • Kaliteli eğitim hizmetini sunma duyarlılığı geliştirir
 • Eğitim programlarını planlama ve denetleyebilme becerisi geliştirir
 • Liderlik teorilerini ve bunların okulda uygulanması becerilerini uygular
 • Öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini yönetmedeki empirik bulguları bilir ve uygulamaya geçirir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat