Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında kurulan İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, ilk olarak 1999-2000 eğitim öğretim yılında lisans üstü eğitim programlarına başlamışlardır. O yıldan günümüze dek her sene açılan lisans üstü programlar ile yüzden fazla öğrenciye yüksek lisans eğitimi verilmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Başvurular her yıl bir kere Mayıs-Haziran aylarında alınmakta olup Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fen Eğitimi alanında Yüksek Lisans diploması verilir. Mezunlarımız “ Uzman” ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek lisans programına başvuran adayların ALES sınavından asgari 60 standart puanı almış olması gerekmektedir. 2. Eğitim Fakültelerinin Orta Öğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalından ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. 3. Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans programından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına başvuru için Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinin Orta Öğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinden ve İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalından lisans diplomasına sahip olunması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1- Lisans üstü seviyede alınan derslere %70 devam zorunluluğu vardır. 2- Lisans üstü derslerinde teorik ve pratik çalışmaları sonucu en az 65 başarı notunu almış olan öğrenci tez yapmaya yeterli görülür 3-Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. 4-Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. 5-Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrenci başarısızdır.

Program Profili

İlköğretim Fen Bilgisi eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilgisi öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerine girmektedirler.Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına geçiş yapılabilmektedir. Doktoraya Geçiş sürecinde ise Yüksek Lisans Derecesi istenmektedir. ALES puanının 70 ve üzeri olması, ÜDS puanının en az 60 olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler bilim sınavı ve mülakata tabi tutulmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans kredili dersleri ve seminer derslerinden en az bir vize ve final sınavı yapılır. Vize sınavlarının başarıya katkısı %40 final sınavlarının başarıya katkısı %60'dır. Yüksek lisans geçme notu 100 üzerinden 65 tir.

Mezuniyet Koşulları

ilköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için en geç 2 inci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı önerir ve bu danışmanının Enstitü Yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. Öğrenci bu tez danışmanının gözetiminde en geç 3 üncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, ilgili yönetim kurulunca tespit edin esaslar çerçevesinde tez konusu belirler ve tez önerisi hazırlayarak Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bildirmek zorundadır. Bu önerinin Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmasını takiben tez danışmana uygun bir çalışma programı sunması ve bu programı düzenli olarak yürütmesi gerekir. Her yarıyıl sonunda öğrenci tez danışmanının onayı ile teze dair yaptığı çalışmaları izleme raporu formatında hazırlar ve danışmanına yazılı olarak sunar. Tez danışmanı bu raporu başarılı/başarısız olarak değerlendirip anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye göndermek zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci belirlenen süre ve kurallara uygun olarak yazmış olduğu tezi sözlü olarak jüri önünde savunmak zorundadır. Her tamamlanan tez için Ana bilim dalı başkanlığı tarafından bir jüri önerisi Enstitüye sunulur ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Atanan jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanır adayı sözlü tez savunmasına alırlar. Savunma sonunda oy birliği veya oy çokluğu ile "kabul" kararı verilen imzalı jüri raporu en geç 3 gün içinde Enstitüye teslim edilmelidir. Tez sınavı ve diğer koşulları başarı ile geçen öğrencinin ciltlenmiş 2 nüsha tez kopyasını ve 3 adet elektronik tezini (Türkçe ve Yabancı dildeki özetleri de içerecek şekilde) savunma sınavından itibaren en geç 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Hale BAYRAM Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Yerleşkesi Göztepe Kadıköy İSTANBUL Telefon: 0216 345 90 90 Dahili: 292

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda yeni öğrenme ortamları tasarlar.
 • Öğretim sürecinde öğretim programını destekleyen yeni ve orijinal materyaller geliştirir.
 • Alanında yeni bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanı ile ilgili literatür taramasını yaparak yeni bir araştırma konusu tanımlar.
 • Bilimsel bir araştırmayı planlayıp araştırma basamaklarını hazırlar.
 • Alanı ile ilgili gerekli literatürü ve araştırma ortamını sağlayarak verileri değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili orijinal deneyler düzenler.
 • Yaptığı araştırmalarla ilgili bilimsel sonuçları bilimsel toplantılarda tartışır.
 • Yaptığı araştırmaları bilimsel makale olarak tamamlar.
 • Bilim tarihi ve felsefesindeki temel tartışmalar ışığında bilimin doğasına soru sorar.
 • Bilimsel araştırmalarda etik duyarlılığı gösterir.
 • Bilimsel disiplin ve motivasyonu gösterir.
 • Toplumsal katkısı olan bilimsel çalışmaları organize eder.
 • Bilimsel projeleri takip eder.
 • “Hayat boyu öğrenme” ilkesinin önemini fark ederek araştırmacı bir ruhla öz güveni yüksek bir birey olma çabası gösterebilme inancına sahip olur

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat