Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında kurulan İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, ilk olarak mezun ettiği öğrencileri de aralarında olan öğrencilerle 2002-2003 eğitim öğretim yılında lisans üstü eğitim programlarına başlamışlardır. O yıldan günümüze dek her sene açılan lisans üstü programlar ile 60'a yakın öğrenciye yüksek lisans eğitimi verilmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi İlköğretim Bölümü ve Anabilim Dalı öğretim görevlilerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Başvurular her yıl bir kere Mayıs-Haziran aylarında alınmakta olup Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Matematik Eğitimi Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek lisans programına başvuran adayların ALES sınavından asgari 60 standart puanı almış olması gerekmektedir. 2. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümü ve Matematik Mühendisliği Bölümleri; Eğitim Fakültelerinin Orta Öğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalları, İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalları ve Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. 3. Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans programından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına başvuru için Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen fen fakültesi matematik , matematik mühendisliği , ilk veya orta öğretim matematik öğretmenliği veya Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans diplomasına sahip olunması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci programın öngördüğü teorik ve pratik çalışmaları başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

İlköğretim ABD Matematik eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "matematik öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf matematik derslerine girmektedirler.Dershanelerde yine matematik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Özel ve kamu kurumlarında matematik programlarında eğitim danışmanı olarak çalışabilmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans kredili dersleri ve seminer derslerinden en az bir vize ve final sınavı yapılır. Vize sınavlarının başarıya katkısı %40 final sınavlarının başarıya katkısı %60'dır. Yüksek lisans geçme notu 100 üzerinden 65 tir.

Mezuniyet Koşulları

ilköğretim Matematik Öğretmenliği Ana bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için en geç 2 inci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı önerir ve bu danışmanının Enstitü Yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. Öğrenci bu tez danışmanının gözetiminde en geç 3 üncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, ilgili yönetim kurulunca tespit edin esaslar çerçevesinde tez konusu belirler ve tez önerisi hazırlayarak Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bildirmek zorundadır. Bu önerinin Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmasını takiben tez danışmana uygun bir çalışma programı sunması ve bu programı düzenli olarak yürütmesi gerekir. Her yarıyıl sonunda öğrenci tez danışmanının onayı ile teze dair yaptığı çalışmaları izleme raporu formatında hazırlar ve danışmanına yazılı olarak sunar. Tez danışmanı bu raporu başarılı/başarısız olarak değerlendirip anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye göndermek zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci belirlenen süre ve kurallara uygun olarak yazmış olduğu tezi sözlü olarak jüri önünde savunmak zorundadır. Her tamamlanan tez için Ana bilim dalı başkanlığı tarafından bir jüri önerisi Enstitüye sunulur ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Atanan jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanır adayı sözlü tez savunmasına alırlar. Savunma sonunda oy birliği veya oy çokluğu ile "kabul" kararı verilen imzalı jüri raporu en geç 3 gün içinde Enstitüye teslim edilmelidir. Tez sınavı ve diğer koşulları başarı ile geçen öğrencinin ciltlenmiş 2 nüsha tez kopyasını ve 3 adet elektronik tezini (Türkçe ve Yabancı dildeki özetleri de içerecek şekilde) savunma sınavından itibaren en geç 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Yerleşkesi Oda no: 128 Göztepe Kadıköy İSTANBUL Telefon: 0216 345 90 90 Dahili: 289

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematiksel kavramları fonksiyonel olarak sorgulayabilme
 • Matematik öğrenmenin psikolojisini sentezleyerek zengin bir zihinsel şemanın nasıl oluşturabileceğini bilme
 • Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme
 • Matematiksel kavramları bilimsel sorgulama çerçevesinde eleştirel bakış açısı ile yorumlayabilme
 • Biliş ve bilişüstü (metacognition) kavramlarının hayatımızdaki önemini bilerek öğrenme ortamında bu kavramların yapılandırılmasını takip edebilme
 • Hipotez oluşturarak çözüm önerme ve çözümünü bilimsel yöntemlerle analiz ederek savunabilme
 • İstatistiksel işlemlerle analiz ve sentez yaparak tüme varım ve tümden gelim düşünme becerilerine sahip olma
 • Matematik ve matematik eğitimi tarihi bilgilerine hakim olarak önceki-sonraki Türk matematik müfredatlarının analizini yaparak yeni gelişmelerle sentezini oluşturabilme
 • Öğretim sürecini ve çalışmalarını planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma
 • Proje üretme ve yönetme becerilerine sahip olma
 • Ana dilde bilimsel materyal hazırlama yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
 • Bilimsel çalışma yeterliliğe, öz güvene ve öz düzenleme becerilerine sahip olma
 • Yurt içi ve yurt dışında matematik eğitimi alanında doktora yapabilme yeteneğine
 • Bilimsel Araştırma ve akademik çalışmalarda sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilme
 • “Hayat boyu öğrenme” ilkesinin önemini fark ederek araştırmacı bir ruhla öz güveni yüksek bir birey olma çabası gösterebilme inancına sahip olma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat