Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Bilimleri ve Alan Öğretmenliği alanlarında tezli, tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları yürütülmektedir.Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunun doktora öğrencileri için öngördüğü "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tüm Doktora öğrencilerine verilmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır.Bu ilkeler doğrultusunda Enstitümüz'de 10 Anabilim Dalı ve 46 Lisanüstü program bulunmaktadır. Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü program yürütülmektedir. Yüksek lisans programına öğrenci alımı 2005-2006 eğitim öğretim yılında gerçekleşirken, bu program ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir. Matematik Öğretmenliği Doktora programı 2009-2010 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı , Matematik eğitimcilerinin Matematik alanı, Matematik öğretimi ve eğitimi alanında araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Matematik alanı ve/veya Matematik Eğitimi mezunu olmaları, öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları beklenir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksek Lisans (Matematik Eğitimi) diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'ndan başvurduğu programın puan türünde en az 50 (lisans diplomasıyla başvuranların en az 55) ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usüllerine, başvuru için adaylardan sağlaması gereken diğer belgelerin (referans mektubu, neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, mesleki bilgi değerlendirmesi, lisans-yüksek lisans program uyumu, KPDS veya ÜDS sonuçları, Uluslararası Standart Sınavlar, Rektörlükçe yapılan yabancı dil sınavı ve benzeri) başarı notuna ne şekilde değerlendirileceğine ve başarı notunun ne olacağına, ilgili Anabilim Dalı Başkanlarından gelen önerileri göz önüne alarak Yönetim Kurulu karar verir ve bu husus 3. maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesinin tüm progamlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere; matematik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim-öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve matematik eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve uzmanlık, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve eğitim danışmanlığı gibi alanlarda görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Kredili derslerde genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı alınarak ortalaması 65'in üzerinde olan öğrenci başarılı kabul edilir. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin ise akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Danışmanı : Doç. Dr. İlyas YAVUZ Adresi : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi OFMAE Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy – İstanbul Tel : (0216) 345 90 90 - 320 E-Posta : iyavuz@marmara.edu.tr Web Adresi : http://aef.marmara.edu.tr/bolum/121004/matematik-ogretmenligi

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat