Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Bilimleri ve Alan Öğretmenliği alanlarında tezli, tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları yürütülmektedir.Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunun doktora öğrencileri için öngördüğü "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri tüm Doktora öğrencilerine verilmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır.Bu ilkeler doğrultusunda Enstitümüz'de 10 Anabilim Dalı ve 46 Lisanüstü program bulunmaktadır. Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü program yürütülmektedir. Yüksek lisans programına öğrenci alımı 2005-2006 eğitim öğretim yılında gerçekleşirken, bu program ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir. Matematik Öğretmenliği Doktora programı 2009-2010 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı , Matematik eğitimcilerinin Matematik alanı, Matematik öğretimi ve eğitimi alanında araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Matematik alanı ve/veya Matematik Eğitimi mezunu olmaları, öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları beklenir. Doktora programının hedefi Matematik Eğitiminde uzmanlaşmak ve üniversitelerde öğretim elemanı olmak isteyen araştırmacılar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Alan uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranların en az 55) LES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya LES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Doktora için başvuranlar, önce Rektörlükçe merkezi olarak düzenlenen yabancı dil sınavına girerler. Ancak Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nda (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’nda (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 puan almış olduğuna dair belge ibraz edenler bu yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Muaf olan bu adaylar ve Rektörlükçe yapılan Merkezi Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınırlar. Doktora programlarına öğrenci kabulünde LES puanı yanı sıra, Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgelerin (referans mektubu, neden Doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, mesleki bilgi değerlendirmesi, Lisans/Yüksek Lisans-Doktora program uyumu, KPDS veya ÜDS sonuçları, Uluslararası Standart Sınavlar, Rektörlükçe yapılan yabancı dil sınavı ve benzeri) başarı notuna ne şekilde değerlendirileceğine, ilgili Anabilim Dalları Başkanlarından gelen önerileri göz önüne alarak Yönetim Kurulu karar verir ve bu husus 3 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir. Yabancı dil bilim alanlarından doktora yapacak adaylar Yükseköğretim Kurulu’nca geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora için Tezli Yüksek Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmalarını başarılı şekilde tamamlama

Program Profili

Akademik yeterliğe sahip bireyler yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktoradan sonra alan uzmanlığı çalışmaları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora programının tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. Ancak 47 nci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıla kadar indirilebilir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü Kurulunca öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet Koşulları

Dersleri ve tez savunmasını başarıyla tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı Yrd.Doç.Dr. Emin AYDIN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy – İstanbul İLETİŞİM BİLGİLİERİ: eaydinæmarmara.edu.tr (0216) 345 90 90-323

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • lanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat