Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Özel Eğitim

Program Tanımları

Kuruluş

Zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı, özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan, nitelikli zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu başlangıçla birlikte, bölümümüz zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı, İstanbul’un ilk zihin engelliler öğretmeni yetiştiren bölümü unvanını da kazanmıştır.

Kazanılan Derece

Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci "Bilim Uzmanı" ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Zihinsel Engelliler Yüksek Lisans Programına kabul edilecek öğrenciler için ön koşullar Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü internet sitesinde ilan edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Zihinsel engelliler öğretmenliği lisansüstü programına başvuruda kabul edilen alanlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sitesinde ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zihin engelliler öğretmenliği mezunu olmayan ve kayıt hakkı kazanmış öğrenciler bir akademik yıl (iki yarıyıl) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadır. Bilimsel Hazırlık programını tamamlayan öğrenciler takip eden sene yüksek lisans derslerine başlamaktadır.Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrencinin alması gereken dersler şunlardır: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme, Okuma-Yazma Öğretimi, Uygulamalı Davranış Analizi, Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi, Zihin Engellilere Türkçe Öğretimi, Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması, Zihin Engellilere Matematik Öğretimi, Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi, Otistik Çocuklar, Özel Öğrenme Güçlükleri

Program Profili

Bu programın amacı, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama, uygulama ve mesleki yeterliklerini arttırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunu bir aday çeşitli üniversitelerin sunduğu özel eğitim gibi ana konularda ve bazı ilgili alanlardaki (alan sınırlaması dahilinde) doktora programlarına, gerekli koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilirler. Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunları çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi ilgili alanlarda doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı olan bir öğrenci; kendisine sunulan seçmeli veya zorunlu bir dersten başarılı olarak sayılabilmek için; ara sınav notunun % 40’ı final notunun ise % 60’ ‘ndan aldığı notun 65 puan ve üstünde bir not alması ve tüm derslere devam vermesi gereklidir. Ayrıca bölümümüz zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı yüksek lisans programımızda yer alan derslerin uygulamalı ve teorik derslerden oluşması da değerlendirme de bölümümüzce dikkate alınan bir diğer noktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için gerekli olan minimum 65 puanı alan ve uzmanlık tezini tamamlayarak bir jüri karşısında savunan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmekle yükümlüdür. Enstitüce, tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof.Dr.Dilek ERBAŞ dilek.erbas@marmara.edu.tr AKTS / DS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR onur.ozdemir @marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği ABD Göztepe Yerleşkesi, 34722 Göztepe / Kadıköy / İSTANBUL

Bölüm Olanakları

Dersler Atatürk Eğitim Fakültesi ana binasında ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Zihin engelli öğrencilerin eğitimiyle ilgili yaklaşımları karşılaştırır
 • Alanıyla ilgili farklı görüşleri değerlendirir
 • Zihin engelli öğrencilerin eğitimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri uygular
 • Zihin engelli öğrencilerin eğitsel ve davranışsal değerlendirilmesinde kullanılan araçları ve yöntemleri uygular
 • Zihin engelli öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun okuma yazma öğretimini uygular
 • Bireysel farklılıklara uygun eğitim planları geliştirir
 • Özel eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlar
 • Zihin engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yeni bilgileri değişen gereksinimler doğrultusunda yeni ortamlara uyarlar
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışmalarına katılır
 • Alanıyla ilgili konularda yapılan bilimsel çalışmaları eleştirir
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak, alanına yönelik bilimsel çalışmalar yürütür
 • Özel gereksinimli öğrencilerin ve ailelerin haklarını savunur
 • Zihin engellilik dışındaki diğer özel gereksinimli öğrencilere yönelik çalışmaları değerlendirir
 • Kaynaştırmaya yönelik uygulamalar yapar
 • Zihin engelli öğrencilerin ailelerine, öğretmen, yönetici ve diğer kişilerle alanıyla ilgili konularda rehberlik yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat