Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1987 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak "Eğitimde Psikolojik Hizmetler" adı ile ilk program açılmıştır. 1994 yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamında "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" adı altındaki program açılmaya devam edilmektedir.

Kazanılan Derece

"Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı" ünvanı kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavını ( ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafında belirlenmiş sınavlardan asgari 60 standart puanı almış olması gerekmektedir. Başvuru belgesi olarak ALES ve lisans diplomasını veren yüksek öğretim kurumundan alınmış transkripin enstitüye teslim edilmesi gerekir. Aday, enstitü tarafından ilan edilen sınav tarihleri içinde bilimsel değerlendirme ve Mülakat sınavlarını başarılması halinde programa esas kayıtlarını yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına başvuru için Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen psikoloji veya psikolojik danışma lisans diplomasına sahip olunması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci programın öngördüğü teorik ve pratik çalışmaları başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışma uzmanı olarak akademik yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "rehber öğretmen " kadrosunda okul psikolojik danışmanlığı yapmaktadırlar. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde ; dershanelerde rehber ve psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. T.C. Adalet Bakanlığı'nda ,çocuk mahkemelerinde "pedagog" ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Özel sektördeki kurumların İnsan Kaynakları bölümünde kişisel gelişime destek vermek, personel seçimi gibi konularda görev yapmak üzere istihdam edilmektedirler. Özel ve kamu kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler. Emniyet teşkilatında Rehberlik Psikolojik Büro amirliklerinde görev yapabilmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans gerekliliklerini başarı ile yerine getiren öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans kredili dersleri ve seminer derslerinden en az bir vize ve final sınavı yapılır. Vize sınavlarının başarıya katkısı %40 final sınavlarının başarıya katkısı %60'dır. Aldığı notun 65 puan ve üstünde bir not olması ve tüm derslere devam etmiş olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için en geç 2 inci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı önerir ve bu danışmanının Enstitü Yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. Öğrenci bu tez danışmanının gözetiminde en geç 3 üncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, ilgili yönetim kurulunca tespit edin esaslar çerçevesinde tez konusu belirler ve tez önerisi hazırlayarak Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bildirmek zorundadır. Bu önerinin Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmasını takiben tez danışmana uygun bir çalışma programı sunması ve bu programı düzenli olarak yürütmesi gerekir. Her yarıyıl sonunda öğrenci tez danışmanının onayı ile teze dair yaptığı çalışmaları izleme raporu formatında hazırlar ve danışmanına yazılı olarak sunar. Tez danışmanı bu raporu başarılı/başarısız olarak değerlendirip anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye göndermek zorundadır. Öğrencinin izleme Raporunu iki kez üst üste sunmaması veya danışmanın aralıklı ya da üst üste 3 kez başarısız olarak nitelendirmesi durumunda Enstitü'den kaydı silinir. Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci belirlenen süre ve kurallara uygun olarak yazmış olduğu tezi sözlü olarak jüri önünde savunmak zorundadır. Her tamamlanan tez için Ana bilim dalı başkanlığı tarafından bir jüri önerisi Enstitüye sunulur ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Atanan jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanır adayı sözlü tez savunmasına alırlar. Savunma sonunda oy birliği veya oy çokluğu ile "kabul" kararı verilen imzalı jüri raporu en geç 3 gün içinde Enstitüye teslim edilmelidir. Tez sınavı ve diğer koşulları başarı ile geçen öğrencinin ciltlenmiş 2 nüsha tez kopyasını ve 3 adet elektronik tezini (Türkçe ve Yabancı dildeki özetleri de içerecek şekilde) savunma sınavından itibaren en geç 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı Göztepe Yerleşkesi Kadıköy-İstanbul halileksi@marmara.edu.tr 0 216 345 90 90 dahili 257

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Araştırma problemine uygun istatistik teknikleri seçebilme
 • Araştırma değişkenlerinin türünü ayırt edebilme.
 • Farklı istatistiki analiz analizlerini yapabilme
 • Araştırma problemine uygun istatistik teknikleri bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme
 • Araştırma değişkenlerinin türünü ayırt edebilme.
 • Bireysel psikolojik danışma tekniklerinden keşif aşamasını uygulayabilme.
 • Bireysel psikolojik danışma tekniklerini yerinde ve zamanında uygulayabilme.
 • Bireysel psikolojik danışma seansını eleştirebilme.
 • Post modern bilim teorilerini bilme.
 • Bilim felsefesindeki bakış farklılıklarını açıklayabilme.
 • Farklı Yetişkinlik dönemilerindeki duygusal değişikleri tanımlayabilme.
 • Yaşlılık dönemi bilişsel problemlerini bilme.
 • Bilimsel araştırma tekniklerine uygun rapor hazırlayabilme.
 • Farklı bilimsel araştırma desenleri arasındaki farkı söyleyebilme.
 • Grupla psikolojik danışma türlerine uygun grup etkinliği düzenleyebilme.
 • Farklı grup psikolojik danışma yaklaşımlarına göre grup danışması yapabilme.
 • Kariyer danışma teorilerini bilme
 • Kariyer danışmanlığı ile koçluk ve mentorluk arasındaki farkı söyleyebilme.
 • Kariyer danışmanlığında kullanılan psikolojik testleri bilme.
 • Kariyer danışması sürecini tanımlayabilme.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat