Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 1990 yılından beri program açılmaktadır.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Doktora derecesi kazanılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavından (ALES) asgari 65 standart puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından belirlenmiş sınavlardan asgari başarı puanı almış olması; Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavından (ÜDS) en az 60 puan almış olması veya üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavından (ÜDS) en az 60 puan veya üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekmektedir. Başvuruda ALES, ÜDS ve lisans diplomasını veren yüksek öğretim kurumundan alınmış transkriptin enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Adaylar, enstitü tarafından ilan edilen sınav tarihleri içinde bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavlarının başarılması halinde programa esas kayıtlarını yaptırabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora programına öğrenci kabulünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavını ( ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı dil sınavından (ÜDS) alınan puanlar, mülakat ve Bilimsel değerlendirme notu başarı notunda değerlendirmeye alınır. ALES,ÜDS sınavlarının başarı notuna etki oranları, asgari başarı notları Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Doktora programına başvuru için Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen alanlardan lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olunması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı sonunda öğrencinin bağımsız araştırma yapabilmesi, alandaki bilimsel konulara derin bir analiz ve yorum getirebilmesi ve sentezlemelere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Doktora öğrencisinin hazırlayacağı tez (1) Alana bilimse bir yenilik getirmeli, (2) yeni bir bilimsel yöntem geliştirmeli veya (3) bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama şeklindeki niteliklerden birine sahip olmalıdır. Doktora öğrencisinin 30 kredilik dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tezini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Program Profili

Psikolojik Danışma ve Rehberlik konu alanında en üst düzeyde akademik yeterlik sağlanması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "rehber öğretmen " kadrosunda okul psikolojik danışmanlığı yapmaktadırlar. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde ; dershanelerde rehber ve psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. T.C. Adalet Bakanlığı'nda ,çocuk mahkemelerinde "pedagog" ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Özel sektördeki kurumların İnsan Kaynakları bölümünde kişisel gelişime destek vermek, personel seçimi gibi konularda görev yapmak üzere istihdam edilmektedirler. Özel ve kamu kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler. Emniyet teşkilatında Rehberlik Psikolojik Büro amirliklerinde görev yapabilmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yurt içinde veya dışında doktora sonrası programlara katılabilme olanağı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Toplam 30 kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak, yeterlik sınavını ve jüri önünde sözlü tez savunmasını yapmış olmak, yazılı bir tezi enstitü tarafından belirlenen format ve koşullar çerçevesinde tamamlamak gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavları programdaki kredili dersler başarı ile tamamlandıktan ve istenilen Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) sağlanması halinde anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye tez savunması için yeterlik sınavı ve yürütecek öğretim üyelerinin isimlerinin jüri üyeliği için önerilmesi gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavı belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölüm halinde yapılmaktadır. Doktora yeterlik jürisi tarafından öğrencilerin başarılı veya başarısız şeklinde yaptıkları değerlendirmeler sınavı takiben en geç 3 gün içinde Enstitüye yazılı olarak verilmekte ve Enstitü tarafından ilan edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile programa kabul edilen doktora öğrencileri için teorik derslerin tamamlanma süresi 4 yarıyıldır. Doktora programını tamamlama süresi 8 yarıyıldır. Kredili derslerini belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 3,00’ün altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilmektedir. Doktora programına devam eden öğrencilere Anabilim dalı başkanlığı tarafından program başladıktan en geç 2 yarıyıl sonunda tez danışmanı atanmakta ve tez danışmanı enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmektedir. Tez danışmanı ilgili anabilim dalında görevli profesör, doçent veya yardımcı doçentler arasında belirlenmektedir. Gerekli hallerde ikinci bir tez danışmanı da atanabilmektedir. Tez savunma sınavı, tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde sözlü olarak yapılmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyeleri tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilmekte ve hazırlanan tutanak 3 gün içerinde Enstitüye teslim edilmektedir. Tez sözlü savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamış olmak koşulu ile doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyası ile tezin tamamının Türkçe ve İngilizce özetlerini de içeren 3 adet elektronik kopyasının sınavı takiben 1 ay içerisinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Esra Aslan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı Göztepe Yerleşkesi Kadıköy-İstanbul ayse.aslan@marmara.edu.tr 0 216 345 90 90 dahili 271

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bireysel Psikolojik danışma uygulaması yapma
 • Grupla psikolojik danışma yapma
 • Mesleki danışmanlık ve kariyer danışmanlığı yapma
 • Mesleki etik kurallara uyarak psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti yürütme
 • İlköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kademelerindeki öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik programı düzenleyebilme ve uygulayabilme.
 • Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 • Test uygulama ve değerlendirme sonrasında uygun bireysel psikolojik danışma programı oluşturma
 • İş, okul vb. gibi ortamlarda farklı yaştaki bireylere yönelik oryantasyon programı düzenleyebilme ve uygulayabilme.
 • Mesleki seçim için gerekli testleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 • Psikolojik ölçüm aracı geliştirebilme.
 • Eğitsel, mesleki ve bireysel psikolojik danışma ve rehberlik bilgilerini dosyalama ve bunları gerektiğinde etik kurallar çerçevesinde değerlendirme raporu hazırlayabilme.
 • İleri yetişkin ve ailelere yönelik destek verici psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlama ve uygulama
 • Bilimsel düşünceyi kullanma ve bilim felsefesi bilgisini uygulamaya dönüştürme
 • Alan ile ilgili bilimsel araştırma deseni hazırlayabilme
 • Mesleki etik kurallara uyarak psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti yürütme
 • Post-Modern Araştırma teorilerini ve çağdaş yaklaşımları bilme
 • Kariyer Danışmanlığı teorileri çerçevesinde bireysel kariyer danışma programı yürütebilme
 • Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan araçları geliştirme
 • Davranış bozukluğu gösteren çocuklara uygun program yapma ve uygulama
 • Risk altındaki kişilere yönelik önleyici ve rehabilite edici programlar düzenleme ve uygulama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat