Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim

Program Tanımları

Kuruluş

2000-2001 öğretim yılında açılan doktora programı Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesi şu esaslara göre olur: Doktora programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %15’i, mülâkat sınavının %15’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Enstitümüzde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir.

Program Profili

Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği doktora programı mezunlarımız MEB'e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik, müdürlük yapabilirler bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, doktora sonrası (post-doktora) çalışmalarına katılabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 75 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60'tır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 3.00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 3.00 olması gerekir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar 3. Yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar tez yapmaya hak kazanırlar. Tez bitene kadar belirlen üç kişilik jüriye her altı ayda bir tez ile ilgili sunum yapılması ve jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir. Doktora programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri bir danışman, bir öğretim üyesi fakülte dışı, üç öğretim üyesi ise fakülte içi öğretim üyelerinden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Z. Nurdan BAYSAL E-Posta: znbaysal[at]marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Hikmet Savcı Binası Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

Kablosuz internet erişimi, kütüphane, çalışma odası, derslik

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Sınıf Öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Sınıf Öğretmenliği alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sınıf Öğretmenliği alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.

- Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve Sınıf Öğretmenliği alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurabilme.

  • Sınıf Öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
  • Sınıf Öğretmenliği alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
  • Sınıf Öğretmenliği alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
  • Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
  • Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
  • Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
  • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve Sınıf Öğretmenliği alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
  • Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
  • Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurabilme.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat