Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

1991-1992 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılan yüksek lisans programı, günümüzde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesi aşağıdaki esaslara göre olur. Tezli yüksek lisans programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %20’si, mülâkat sınavının %10’u dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Enstitümüzde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabilmesi için en az 120 AKTS gerekir. Yıllık AKTS’nin yarıyıllara göre dağılımı, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Program Profili

Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için en az bir tane ara sınav ve bir tane yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun kararı ile ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Başarı notu yazılı sınav, sözlü sınav, sunum, proje/ödev, sergi/gösteri/resital/konser/temsil/gösterim ve benzeri etkinliklerden biri veya bir kaçı uygulanarak verilir. Dersin öğretim elemanı bunlara ek olarak derse devam, derse katılım/katkı veya gerekli gördüğü diğer kriterleri de göz önünde bulundurarak sınav notunu belirler. Birden fazla değerlendirme türünün ve kriterin kullanılması halinde, öğretim elemanı bunların sınav notu içindeki ağırlığını belirleyerek ders izlencesinde gösterir ve öğrencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan eder.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler ders döneminin sonunda bütün derslerini başarıyla tamamlamalıdır. Derslerin GANO'su en az 2,50 olmalı, seminer dersi başarılı olmalı ve tezin jüri önünde sözlü olarak savunularak başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Z. Nurdan BAYSAL E-Posta: znbaysal[at]marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Hikmet Savcı Binası Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

Kablosuz internet erişimi, kütüphane, çalışma odası, derslik

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur
  • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur.
  • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
  • Bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerine sahip olacaklardır.
  • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur
  • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular
  • Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
  • Öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımları hakkında fikir sahibi olacak
  • Araştırma projeleri için kaynaklara nasıl ulaşacağı ve kaynak taraması yapma becerisi geliştirebilecek
  • Eğitmde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi geliştirebileceklerdir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat