Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

2000-2001 öğretim yılında açılan doktora programı Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesi şu esaslara göre olur: Doktora programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %15’i, mülâkat sınavının %15’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Enstitümüzde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir.

Program Profili

Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği doktora programı mezunlarımız MEB'e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik, müdürlük yapabilirler bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, doktora sonrası (post-doktora) çalışmalarına katılabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 75 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60'tır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 3.00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 3.00 olması gerekir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar 3. Yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar tez yapmaya hak kazanırlar. Tez bitene kadar belirlen üç kişilik jüriye her altı ayda bir tez ile ilgili sunum yapılması ve jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir. Doktora programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri bir danışman, bir öğretim üyesi fakülte dışı, üç öğretim üyesi ise fakülte içi öğretim üyelerinden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN E-Posta: mcdogan@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ek Bina D Blok Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy-İstanbul

Bölüm Olanakları

Kablosuz internet erişimi, kütüphane, çalışma odası, derslik

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
  • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
  • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
  • Mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
  • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
  • Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
  • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
  • Alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olur.
  • Ülkemizde ve diğer ülkelerde çocuk, aile ve eğitim konularına yönelik yapılan farklı uygulamaları bilir ve ayırt eder.
  • Eğitimde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi geliştirebileceklerdir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat