Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim

Program Tanımları

Kuruluş

1991-1992 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılan yüksek lisans programı, günümüzde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesi aşağıdaki esaslara göre olur. Tezli yüksek lisans programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %20’si, mülâkat sınavının %10’u dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Enstitümüzde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabilmesi için en az 120 AKTS gerekir. Yıllık AKTS’nin yarıyıllara göre dağılımı, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Program Profili

Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için en az bir tane ara sınav ve bir tane yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun kararı ile ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Başarı notu yazılı sınav, sözlü sınav, sunum, proje/ödev, sergi/gösteri/resital/konser/temsil/gösterim ve benzeri etkinliklerden biri veya bir kaçı uygulanarak verilir. Dersin öğretim elemanı bunlara ek olarak derse devam, derse katılım/katkı veya gerekli gördüğü diğer kriterleri de göz önünde bulundurarak sınav notunu belirler. Birden fazla değerlendirme türünün ve kriterin kullanılması halinde, öğretim elemanı bunların sınav notu içindeki ağırlığını belirleyerek ders izlencesinde gösterir ve öğrencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan eder.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında aldığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Z. Nurdan BAYSAL E-Posta: znbaysal[at]marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Hikmet Savcı Binası Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

Kablosuz internet erişimi, kütüphane, çalışma odası, derslik

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sınıf öğretmenliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

- Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Sınıf öğretmenliği ile alanı ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sınıf öğretmenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sınıf öğretmenliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Sınıf öğretmenliği ile alanı ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Sınıf öğretmenliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sınıf öğretmenliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

- Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Sınıf öğretmenliği ile alanı ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Sınıf öğretmenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Sınıf öğretmenliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

Müfredat