Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Modern çağ, aile bireylerinin neredeyse tamamını çalışma hayatına katmıştır. Geleneksel ailenin evde çocuğu ile sürekli vakit geçirebilen ebeveyni, yerini bakıcıya, kreşe veya okula bırakmıştır. Dolayısıyla toplumun devamı, geleceği olarak görülen bireyin eğitiminde okulun önemi daha da artmıştır. Diğer bir ifadeyle modern toplumda çocuğun eğitiminde en az aile kadar okul da sorumluluk almıştır. Okulun bu sorumluluğunu layıkıyla yerine getirebilmesi için alan bilgisine ve günlük pratik bilgilere hâkim, bildiğini uygulayabilen ve aktarabilen, olumlu değerleri içselleştirmiş, sevgi ve merhamet dolu, araştırmacı ruhunu canlı tutan kaliteli öğretmenlere ve bu öğretmenleri yetiştirecek, bilimsel yapıtlarla destekleyecek ileri görüşlü, çalışkan, dürüst akademisyenlere ihtiyaç vardır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı tam da bu noktada öğretmenlere ve akademisyenlere ileri düzey bilgi, beceri ve değerleri kazandırmaya yönelik açılmış bir programdır. Programda yer alan dersler akademik çalışmalarıyla kendini kanıtlamış, Doçent ve Profesör unvanını almış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve İlköğretim Bölümüne bağlı olarak ilk kez 1999 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Program, gelecek neslin inşasında söz sahibi öğretmenlerin, öğretmen adaylarının; akademik çalışmalara ilgi duyan lisans mezunlarının ve akademik yolda ilerlemeyi düşünen araştırma görevlilerinin Sosyal Bilgiler alanında uzmanlaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu programı tamamlamış öğretmenler kazanmış oldukları bilgi, beceri ve değerler ile hem öğrencilerine hem çevrelerindeki diğer insanlara rol model olabilmektedir. Bu öğretmenler ayrıca sınıf içi ve sınıf dışında yürüttükleri eğitim öğretim etkinliklerini düzenlerken, öğrencilerine rehberlik ederken, öğrenci velileriyle iletişim kurarken, günlük akışta bir problem çözerken programa devam etmiş olmanın getirdiği kolaylıkları görmektedir. Programı tamamlayan birçok öğrencimiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora programına devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunları "Uzman" derecesi kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yurtiçinden Başvuru Yapmak İçin: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapmak isteyen adaylar lisans diplomasına sahip olmalı veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne başvururlar. Tezli Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve asgari dil puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular yapılacak ilanda belirtilir. Diğer Üniversitelerden Lisansüstü Eğitime Giriş: Yeni kurulan üniversitelerde görevli araştırma görevlileri, ilgili üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadan, lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilebilir. Yurtdışından Başvuru Yapmak İçin: Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kontenjan dahilinde kabullerinde ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türkçe Dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili Yönetim Kurulu karar verir. NOT: Kabul ve kayıt koşulları her dönem için ayrıca ilan edilmektedir. Detaylı bilgi için: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin önceki öğrenmelerinden sadece formal öğrenmeleri kabul edilmektedir. Bu formal öğrenmeler ise öğrencinin tezli yüksek lisans programında alması gereken derslerden oluşur. Programda yer alan derslerden herhangi birini daha önce almış olan öğrenciler, bu dersleri tekrar almaz. Programda yer alan derslerden herhangi birini özel öğrenci statüsünde tamamlayan öğrenciler de aynı dersi tekrar almaz. İlgili üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler daha önceki almış olduğu dersleri tekrar almaz. Detaylı Bilgi İçin: http://www.yok.gov.tr/content/view/417/183/lang,tr/

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin yeterlilik sağlayabilmesi için kendilerine ders kapsamında verilen teorik ve pratik çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Profili

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı kayıtlı öğrencilerini akademik ve mesleki yeterliliğe sahip, bilgisini pratiğe dönüştürebilen, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilen, sınıf içinde ve sınıf dışında tek başına bağımsız bir öğretmen ya da akademisyen olabilecek yeterliğe sahip, bilgiye ulaşan ve problem çözen, alanında karşılaşacağı karmaşık durumları çözebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için programda alan bilgisi ve genel kültür derslerinin yanı sıra öğrencileri araştırmaya sevk eden bilimsel araştırma dersleri yer almaktadır. Derslerin neredeyse tamamı öğrencilere bilimsel araştırma yapabilecekleri yöntem ve tekniklere uygun olarak düzenlenmektedir. Programın standart eğitim ve öğretim süresi 2 yıldır. Bu sürenin ilk 1 yılı ders dönemi, 1 yılı ise tez dönemidir. Ancak bazı durumlarda bu süre değişebilmektedir. Programda yer alan teorik dersler Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile aynı kampüste (Göztepe Kampüsü) bulunan Eğitim Fakültesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’na ait seminer salonunda yürütülmektedir. Bu teorik dersler sadece sınıfiçi etkinliklerle sınırlı kalmamakta, öğrenciler, işlenen konuyla ilgili araştırma, inceleme, gezi ve gözlem yapmak üzere sahaya yönlendirilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunuyor, makale yazıyor olmaları onların kısa sürede yakaladığı akademik başarının bir örneğidir. Öğrencilerimiz yine konularıyla ilgili olarak çeşitli ilköğretim okullarına yönlendirilmekte ve bu okullarda bağımsız araştırma yapmaları desteklenmektedir. Programın ilk aşamasını tamamlayıp tüm derslerden geçen öğrenciler tez dönemine geçmektedir. Tezini dilediği danışman ile dilediği bir konu üzerine çalışan öğrencilerimiz genellikle Doktora eğitimlerine devam etmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Mezun olan öğrenciler ayrıca sosyal bilgiler öğretiminin kapsamına giren Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi dersi ile Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi gibi dersleri verebilmektedir. Bu dersler hem devlet okullarında hem de özel okullardaki müfredat programında yer aldığından mezunlarımızın iş alanı geniştir. Türkiye’de birçok ilde ilköğretim okullarında yer verilen derslerin öğretimini desteklemeye yönelik açılan etüt merkezleri de mezunlarımıza aynı alanda iş imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz genellikle bir ilköğretime öğretmen ya da bir üniversiteye araştırma görevlisi olarak atandıktan sonra yüksek lisansa başlamış ya da lisansı yeni bitirip herhangi bir işe başlamadan yüksek lisansa başlamış olan bireylerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerimiz henüz mezun olmadan üniversitemizde yarı zamanlı bir görevde, ilköğretim öğrencilerinin eğitimini desteklemeye yönelik faaliyet gösteren dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ya da özel ilköğretim okullarında öğretmen ya da üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Kendi alanlarında iş bulmaları mümkün olmadığı takdirde 4 yıllık lisans mezunlarının başvurabildiği uygun bir devlet kurumunda memur olarak iş bulabilmektedir. Bu kişiler 5 yıl sonra kurumlar arası geçişle kendi alanlarına geçebilir. Gerekli şartları taşıyan mezunlar istediği takdirde doktoraya ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında Türkiye’deki yeni açılan üniversitelere araştırma görevlisi olarak atanarak devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirtilir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir. ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ayrıca ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) ile görevlendirilen öğrenciler doktora için Yüksek Öğretim Kurulu kabul şartlarını ayrıca ilan eder. Detaylı Bilgi İçin: http://www.yok.gov.tr/content/view/417/183/lang,tr/

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler teorik derslere en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslere en az % 80 oranında devam etmek zorundadır. Derslere devam etmeyen öğrenciler devam etmediği dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam konusu ilgili anabilim dalı başkanlığınca izlenir ve ilgili Müdürlükçe denetlenir. Her öğretim elemanı yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitüye bildirir. Sınavlar devam şartı yerine getirilmiş dersler için yapılır. Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Ara sınav sayısı ilgili Kurulca belirlenir. Yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak ve Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili Enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır. Öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için toplam başarı notunun 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekmektedir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Ara sınavından alınan notun başarı notuna etkisi %40, yarıyıl sonu notunun başarı notuna etkisi ise % 60’tır. Enstitülerde bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Bu puanda Ara sınavların %40, Final sınavlarının %60 etkisi bulunmaktadır. Detaylı Bilgi İçin: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Mezuniyet Koşulları

Programa kayıtlı öğrenciler mezun olabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmalıdır. Bu şartlardan biri şöyledir: Öğrencilerin müfredat programında yer alan teorik derslere en az % 70, uygulamalı derslere ise en az % 80 oranında devam etmiş olmaları gerekmektedir. Devam konusu ilgili anabilim dalı başkanlığınca izlenir ve ilgili Müdürlük tarafından denetlenir. Her öğretim elemanı yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir. Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili Kurul tarafından belirlenir. Teorik ve pratik derslere devam etme şartını yerine getirmiş olan öğrenciler, derslerine devam ettikleri yılın her iki dönemi için 1 ara sınava ve 1 final sınavına girerler. Başarı notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak belirlenir. Bazı derslerin değerlendirilmesi sadece bu sınavlarla değil, ödev ve projelerle yapılabilmektedir. Derslere devam eden öğrencilerin yapılan sınavlardan toplamda 100 puan üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Bir dersin başarı notu Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna ve başarı katsayısına dönüştürülür. Uygulamalı derslerde uygulamanın ağırlığı ilgili Kurulca kararlaştırılır. Öğrenciler Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için GNO (Genel Not Ortalaması) en az 2,5 olmalıdır. Bu puanın altında olan öğrenciler tez dönemine geçemezler. Tezini bitiren öğrenciler danışmanlarına teslim ederler. En geç iki ay içinde danışmanlarının ve jürinin katıldığı, enstitü hoca ve öğrencilerinin katılımına açık bir savunma ile tezlerini savunurlar. Tezini teslim edip, GNO’su en az 2,5 olan öğrencilerimiz mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek lisans Programı Başkanı, Erasmus Koordinatörü ve Bologna Süreci Koordinatörü adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Program Başkanı: Doç. Dr. Hamza AKENGİN, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı. Göztepe Yerleşkesi, İstanbul/Kadıköy E-posta: hakengin@marmara.edu.tr Tel: 0216 345 90 90-295 Erasmus Koordinatörü: Doç Dr. Kaya YILMAZ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı. Göztepe Yerleşkesi, İstanbul/Kadıköy E-posta: kaya.yilmaz@marmara.edu.tr Tel: 0216 345 90 90-245 AKTS/DS Koordinatörü: Arş. Gör. Feride ERSOY Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı. Göztepe Yerleşkesi, E-posta: feride.ersoy@marmara.edu.tr Tel: 0216 345 90 90-265, 05072375365

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sosyal Bilgiler öğretmenliği temel alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri ifade eder.
 • Sosyal Bilgiler dersini oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
 • Sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer.
 • Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir ve uygular.
 • Sosyal Bilgiler alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 • Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bunlarla ilgili normları değerlendirir, bunları geliştirir ve gerektiğinde değişmesi için girişimde bulunur.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bunları öğretme ve denetlemede yetkinlik gösterir.
 • Alanında özümsediği bilgileri ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
 • Sosyal bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat