Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Spor Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı "Spor Eğitimi" yüksek lisans programı, spor eğitim bilimleri alanında Türkiye’de verilen seçkin yüksek lisans programıdır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde diğer üç programda da Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti verilmektedir: 1. Hareket ve Antrenman Bilimleri, 2. Spor Sağlık Bilimleri, 3. Spor Yönetim Bilimleri

Kazanılan Derece

Spor Eğitimi lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Anabilim Dalında, Spor Eğitimi yüksek lisans diploması verilir ve öğrenci bu bilim dalında uzman olur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve lisans diplamalarını belgelemeleri gerekmektedir. Koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesinkayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış ancak Spor Bilimleri alanından gelmeyen öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler fark dersleri okuyacaklardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 20 ağırlıkla önceki mezuniyet notu, % 15 mesleki bilgi değerlendirmesi ve %15 mülakat (sölzü) sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılr. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü. Senato kararlarına göre değerlendirlir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir.

Program Profili

Spor Eğitimi yüksek lisans programı, spor bilimcisi ve beden eğitimi öğretmenine yönelik bir uzmanlaşma vermektedir. Beden Eğitimi ve Spor ile genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece Spor Eğitimi yüksek lisans programı pedagojik yaklaşıma öncelik vererek okulda beden eğitimi süreçleri yanı sıra sağlık için spor yapan gruplara uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Spor didaktiği ve pedagojisi kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Spor Eğitimi yüksek lisans programı mezunları sınavda başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli eğitim kurum ve kuruluşlarında spor eğitim uzmanı olarak görev alabililirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Eğitimi yüksek lisansını tamamlayan tüm öğrenciler; Spor Eğitimi doktora programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde verilen Hareket ve Antrenman Bilimleri veya Spor Sağlık veya Spor Yöneticiliği programlarında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanınıon tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiye), (BA/İyi-Pekiye),(BB/İyi),(CB/Orta-İyi) ve (CC/Orta) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.50 akademik ortalamaya sahip olmaları ve her dersin sınavını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Dersler tamalandıktan sonra ayrıca seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savundukları taktirde mezun olabilirler. Yüksek lisans programının tamamlama süresi 4 yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Birol Çotuk hbcotuk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Meral Küçük Yetgin meral.kucukyetgin@marmara.edu.tr Adresi : Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL Telefon : +90 216 308 56 61-62-63 / İç hat: 1194/ 1155 Belgegeçer : +90 216 332 16 20 /

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme ve yönetme becerilerine uzmanlık seviyesinde hakimdir,
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi sürecinin gerektirdiği araç – gereç, teknoloji ve bilgi kaynaklarını kullanır,
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında temel ve özelleşmiş bilgi ve becerileri uzmanlık seviyesinde bilir,
 • Farklı disiplinlerdeki bilgi ve uygulamaları beden eğitimi ve spor öğretimiyle bütünleştirir,
 • Liderlik, sorumluluk, yaratıcılık, paylaşım ve işbirliği yeterliklerini kullanır,
 • Engelli bireylerin çeşitli yasal haklarını, özel eğitim gereksinim ve yöntemlerini bilir,
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi ve ilgili disiplinlerdeki bilimsel yayınlara ulaşır,
 • Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini uzmanlık seviyesinde kullanır,
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi alanındaki bilgileri eleştirel gözle değerlendirir,
 • Bilimsel araştırmanın farklı yöntem ve tekniklerini bilir.
 • Bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında etik değerleri gözetir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat