Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında kurulan Türkçe öğretmenliği bölümü, ilk olarak 1999-2000 eğitim öğretim yılında lisans üstü eğitim programlarına başlamışlardır. O yıldan günümüze dek her sene açılan lisans üstü programlar ile yüzden fazla öğrenciye yüksek lisans eğitimi verilmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ana bilim dalı öğretim üyelerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Başvurular her yıl bir kere Mayıs-Haziran aylarında alınmakta olup Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Uzman

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek lisans programına başvuran adayların ALES sınavından asgari 60 standart puanı almış olması gerekmektedir. 2. Eğitim Fakültelerinin Türkçe eğitimi bölümünden mezun olmak gerekmektedir. 3. Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans programından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına başvuru için Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği Bölümünden lisans diplomasına sahip olunması gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1- Lisans üstü seviyede alınan derslere %70 devam zorunluluğu vardır. 2- Lisans üstü derslerinde teorik ve pratik çalışmaları sonucu en az 65 başarı notunu almış olan öğrenci tez yapmaya yeterli görülür 3-Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. 4-Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. 5-Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Program kapsamında mezun olacak öğrencilerin bir modern Türkçenin kullanım özelliklerini bilen ve bunları uygulayan bir uzman olmalarını sağlamak amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yalnızca Türkçenin dil hususiyetlerini bilen değil aynı zamanda Türkçe doğru ve etkili bir şekilde öğrencilere aktaribilecek yöntem ve teknik bilgisi öğrencilere verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Türkçe öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf Türkçe derslerine girmektedirler. Dershanelerde yine Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını bitiren bir öğrenci her hangi bir üniversitede doktora programına katılabilme hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca bir üniversitede öğretim elemanı olarak çalışabilir. Bunun için gerekli olan yüksek lisans okuyor veya tamamlamış olma şartı yerine getirilmiştir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans döneminde iki farklı yazılı sınav yapılmaktadır. Bunlardan ilkinin adı vize olup öğrencinin bu sınavdan aldığı not genel değerlendirme içerisinde % 40 oranında etkili olmaktadır. İkinci sınav ise final adı altında olup öğrencinin bu sınavdan olduğu not genel değerlendirme içerisinde % 60 oranında etkili olacaktır.

Mezuniyet Koşulları

TÜrkçe Öğretmenliği bölümü her öğrenci için ikinci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı önerir ve bu danışmanının Enstitü Yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. Öğrenci bu tez danışmanının gözetiminde en geç 3 üncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, ilgili yönetim kurulunca tespit edin esaslar çerçevesinde tez konusu belirler ve tez önerisi hazırlayarak Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bildirmek zorundadır. Bu önerinin Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmasını takiben tez danışmana uygun bir çalışma programı sunması ve bu programı düzenli olarak yürütmesi gerekir. Her yarıyıl sonunda öğrenci tez danışmanının onayı ile teze dair yaptığı çalışmaları izleme raporu formatında hazırlar ve danışmanına yazılı olarak sunar. Tez danışmanı bu raporu başarılı/başarısız olarak değerlendirip anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye göndermek zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci belirlenen süre ve kurallara uygun olarak yazmış olduğu tezi sözlü olarak jüri önünde savunmak zorundadır. Her tamamlanan tez için bölüm başkanı tarafından bir jüri önerisi Enstitüye sunulur ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Atanan jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanır adayı sözlü tez savunmasına alırlar. Savunma sonunda oy birliği veya oy çokluğu ile "kabul" kararı verilen imzalı jüri raporu en geç 3 gün içinde Enstitüye teslim edilmelidir. Tez sınavı ve diğer koşulları başarı ile geçen öğrencinin ciltlenmiş 2 nüsha tez kopyasını ve 3 adet elektronik tezini (Türkçe ve Yabancı dildeki özetleri de içerecek şekilde) savunma sınavından itibaren en geç 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı. Yard. Doç. Dr. Latif BEYRELİ. Adres: Marmara Üniv. Atatürk Eğitim FAkültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Göztepe, Kadıköy, İStanbul, 34722. Telefon: 0 216 345 90 90 / 255

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda yeni öğrenme ortamları tasarlar.
  • Öğretim sürecinde öğretim programını destekleyen yeni ve orijinal materyaller geliştirir.
  • Alanında yeni bilgi kaynaklarını kullanır.
  • Alanı ile ilgili literatür taramasını yaparak yeni bir araştırma konusu tanımlar.
  • Alanı ile ilgili gerekli literatürü ve araştırma ortamını sağlayarak verileri değerlendirir.
  • Yaptığı araştırmalarla ilgili bilimsel sonuçları bilimsel toplantılarda tartışır.
  • Yaptığı araştırmaları bilimsel makale olarak tamamlar.
  • Dili doğru bir şekilde kullanır ve kullanılmasını tavsiye eder.
  • Dildeki değişmeleri takip eder, yeni kullanımları inceler.
  • Dil uzmanı olarak yalnızca aktarıcı değil bir araştırmacı olarak ilin inceliklerini keşfetmeye çalışır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat