Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Karşılaştırmalı Eğitim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’nın amacı çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemlerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, amaç ve politikalarını karşılaştırmalı olarak incelenmek ve değerlendirmektir. Program kapsamında yüksek lisans öğrencilerinin farklı ülkelerin eğitim programlarını ve öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim ile ilgili güncel konularda eleştirel bakış açıları kazanmaları hedeflenmektedir. Bu programın iki temel görevi bulunmaktadır. Birincisi uluslararasılaşan eğitim programlarının ve sistemlerinin ihtiyaçlarına hitap edecek evrensel değerlerle ve bilgilerle donanımlı kişiler yetiştirmek. İkincisi ise dünyadaki farklı coğrafyalarda çalışmak, araştırma yapmak isteyen, hem Türkiye’deki yenilikleri farklı coğrafyalara hem de uluslararası coğrafyalardaki yenilikleri Türkiye’ye taşımak isteyen ve eğitim yoluyla kültürler arası bir bağ oluşturmak isteyen yöneticiler ve eğitmenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

• ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlık) puan alması, • YDS veya YÖKDİL’den en az 40 veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 40’'a karşılık puan almış olması, • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Tecilli veya muaf olarak ibraz edilmesi, • Eğitim Fakültesi veya Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu olmak, • Pedagojik Formasyon almış olmak koşulu ile Mühendislik, İlahiyat ve Fen Edebiyat Fakülteleri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Hukuk, Mütercim-Tercümanlık, Filoloji mezunu olmak, • Adaylar programa Araştırma Önerisi Dosyası ile başvuru yapacaklardır. Araştırma önerisi aday öğrencinin program kapsamında yapmak istediği bir araştırmanın veya çalışmak istediği tezin özeti niteliğini taşımalı ve 500-700 kelime arasında olmalıdır. Dosyada bulunması gereken ana başlıkları; “Giriş ve Teorik Çerçeve, Problemin Tanımı, Araştırmanın Amacı, Literatür Taraması, Araştırma Sorusu ve/veya Hipotezler, Araştırma Yöntemi (Örnekleme, veri toplama ve Veri analizi), Araştırmanın Önemi, Kaynaklar” şeklinde olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru en geç dördüncü yarıyılın başında yapılır. Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Öğrencinin hizmet içi eğitimler, kurslar ve informal yollarla elde ettiği bilgi ve beceriler nedeniyle herhangi bir dersten muaf sayılmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci programın öngördüğü teorik ve uygulamalı çalışmaları başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Program Profili

Programın amacı dünyada ve özellikle bölgemizdeki (Balkanlar, Ortaasya ve Ortadoğu’da) eğitim anlayışları ve uygulamalarının şekillenmesinde etkili olan politikaları, felsefi-tarihi birikimi toplumsal boyutları ve kültürel temelleriyle birlikte kavrama ve değerlendirebilme becerisini öğrencilere kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB'e bağlı kurumlarda, özel kurumlarda çokkültürlülük ve eğitim çalışmalarında görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamak için en az 24 kredi (120 AKTS) den oluşan 8 ders (4 zorunlu, 4 seçmeli), seminer ve tez; Tezsiz Yüksek Lisansı tamamlamak için en az 30 kredi (60 AKTS) den oluşan 10 ders (6 zorunlu, 4 seçmeli) ve proje derslerini başarı ile bitirmek gereklidir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesine (2008) göre Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı olan bir öğrencinin kendisine sunulan seçmeli ve zorunlu derslerden başarılı sayılabilmesi için ara sınav notunun %40’ından, yarıyıl sonu sınav notunun ise %60’ından aldığı notun 65 puan ve üzeri olması gerekmektedir. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (2013) göre ise yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az 65 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. (Madde 43). Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslerde en az % 80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez (Madde 41).

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamak için en az 24 kredi (120 AKTS) den oluşan 8 ders (4 zorunlu, 4 seçmeli), seminer ve tez; Tezsiz Yüksek Lisansı tamamlamak için en az 30 kredi (60 AKTS) den oluşan 10 ders (6 zorunlu, 4 seçmeli) ve proje derslerini başarı ile bitirmek gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. 34722 Kadıköy-İSTANBUL.

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesinin son derece modern imkân ve nitelikli kadroya sahiptir. Kurulan Göztepe kampüsümüzde, öğrencinin eğitim – öğretim ihtiyacıyla birlikte sosyal, psikolojik ve bedensel gelişimini de bir arada gerçekleştirme imkânı sağlanmıştır. Göztepe yerleşkesinde öğrencilerin kullanımına açık kütüphanemizde 26 adet bilgisayar yer almaktadır. Öğrenciler söz konusu bilgisayarları hafta içi 9.00 - 21.30 saatleri arası, hafta sonları ise gündüz saatlerinde akademik çalışmaları ve ödev/sunum hazırlıkları için kullanabilmektedirler. Göztepe yerleşkesinde Kütüphane bünyesinde 24 saat açık bir okuma salonumuz bulunmaktadır. Kütüphanede de katalog taramaya yardımcı bilgisayarlar yer almaktadır. Çalışma odaları da mevcuttur. 1997 yılında hizmete giren Göztepe Yerleşkesi Kütüphanesi, 3.604 m2 kullanım alanına, 700 kişilik oturma kapasitesine, 279349 kitap kapasitesine, basılı süre yayın 43, elektronik kitap sayısı 618873 dir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Uluslararası eğitimin temel ilkelerini açıklar.

- Siyaset biliminin temel kuramlarıyla uluslararası eğitim kurumlarını inceler.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Uluslararası Eğitim İşletmelerinde öğretim, araştırma ve yönetim işlerini gerçekleştirir.

- Uluslararası Eğitimde Öğretim İlke ve Yöntemlerini kullanır.

- Uluslararası ve karşılaştırmalı eğitim alanında araştırma yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Uluslararası Eğitimi antropolojik açıdan değerlendirir.

- Eğitimi Uluslararası Akreditasyon standartlarına göre değerlendirir.

- Uluslararası eğitim kurumlarının işletilmesinde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit ederek bilimsel yaklaşımlarla yenilikçi çözümler üretir.

- Verilere ve sistematik gözlem ve ölçümlere dayanarak eğitim kurumlarında işletme faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak üst yönetime performans raporları hazırlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

  • Uluslararası eğitimin temel ilkelerini açıklar.
  • Uluslararası Eğitim İşletmelerinde öğretim, araştırma ve yönetim işlerini gerçekleştirir.
  • Uluslararası Eğitimi antropolojik açıdan değerlendirir.
  • Uluslararası Eğitimde Öğretim İlke ve Yöntemlerini kullanır.
  • Eğitimi Uluslararası Akreditasyon standartlarına göre değerlendirir.
  • Uluslararası ve karşılaştırmalı eğitim alanında araştırma yapar.
  • Uluslararası eğitim kurumlarının işletilmesinde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit ederek bilimsel yaklaşımlarla yenilikçi çözümler üretir.
  • Verilere ve sistematik gözlem ve ölçümlere dayanarak eğitim kurumlarında işletme faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak üst yönetime performans raporları hazırlar.
  • Siyaset biliminin temel kuramlarıyla uluslararası eğitim kurumlarını inceler.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

- Uluslararası eğitimin temel ilkelerini açıklar.

- Siyaset biliminin temel kuramlarıyla uluslararası eğitim kurumlarını inceler.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

- Uluslararası Eğitim İşletmelerinde öğretim, araştırma ve yönetim işlerini gerçekleştirir.

- Uluslararası Eğitimde Öğretim İlke ve Yöntemlerini kullanır.

- Uluslararası ve karşılaştırmalı eğitim alanında araştırma yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Uluslararası Eğitimi antropolojik açıdan değerlendirir.

- Eğitimi Uluslararası Akreditasyon standartlarına göre değerlendirir.

- Uluslararası eğitim kurumlarının işletilmesinde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit ederek bilimsel yaklaşımlarla yenilikçi çözümler üretir.

- Verilere ve sistematik gözlem ve ölçümlere dayanarak eğitim kurumlarında işletme faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak üst yönetime performans raporları hazırlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

Müfredat