Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Analitik Kimya Programı Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Program başkanı olarak Prof. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU görevi yürütmektedir. Analitik Kimya Programında öğretim üyesi olarak 2 profesör, 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Analitik Kimya'da Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

a- Lisans derecesine sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktoraya alanı dışından gelenler Bilimsel Hazırlık Programı alırlar. b- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. c- YÖKDİL/YDS/e-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan geçerlilik süreleri içinde ise eşdeğerliklerinden en az 40 olmalıdır. YÖKDİL, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'tir. Başvuru yapmak ve diğer bilgilere ulaşmak için: 1- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/on-kayit 2- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/lisansustu-programlarin-kontenjanlari-basvuru-bilgileri-ve-kosullari 3- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/degerlendirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda Analitik Kimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, fizik, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, malzeme mühendisliği ve benzeri alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı Değerlendirme Ölçütleri'ne aşağıdak linkten ulaşabilirsiniz: https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/degerlendirme

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır; Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler Analitik Kimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Çevre Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve benzeri bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar bakanlıkların ülke genelindeki yaygın hizmet ağında (TÜBİTAK, Hıfzıssıhha Kuruluşları, Çevre izleme istasyonları) görev alabilecekleri gibi özel sektöre ait fabrika ve benzeri yerlerde kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Analitik kimya yüksek lisans mezunları, analitik kimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50'sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70'ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Ders aşamasında olan öğrenciler ilgli dersin günü ve saatinde okulda olmalıdır. Tez aşamasında olan öğrenciler literatür taraması ve deneyleri sırasında okulda olmalı ve işlerini takip etmelidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı; Prof. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU (ecekok@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL Tel; 0216 777 3353

Bölüm Olanakları

Nitelikli öğrenciler ve donanımlı araştırma laboratuvarları; Maldi Tof, GC-MS, ATR-FTIR, TGA, DSC, Fotokalorimetre, Üniversal Çekme Test Cihazı, GPC, GF / FAAS, çift ışınlı spektrofotometreler, Fluorometre, Kalorimetrik ekipmanlar, Voltametre, Potantiostat, LOI, 2-D Elektroforez sistemi, Kontak Hesaplamalı çalışmalar için açı, 1 çalışma istasyonu ve 5 bilgisayar.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Analitik kimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.

- Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.

- Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.

- Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.

Öğrenme Yetkinliği

- Kimyanın diğer alanlarında ve disiplinlerarası bilim dallarında genel bir bilgi birikimine sahip olmak.

- Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.

- Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.

  • Analitik kimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
  • Kimyanın diğer alanlarında ve disiplinlerarası bilim dallarında genel bir bilgi birikimine sahip olmak.
  • Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
  • Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.
  • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
  • Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
  • Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek.
  • Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.
  • Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat