Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Anorganik Kimya Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Program başkanı olarak Prof. Dr. Bahattin YALÇIN görevi yürütmektedir. Anorganik kimya programında öğretim üyesi olarak üç profesör, iki doçent ve bir Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır.bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Anorganik Kimyada Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

a- Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktoraya alanı dışından gelenler Bilimsel Hazırlık Programı alırlar. b- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak. c- YÖKDİL/YDS/e-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan geçerlilik süreleri içinde ise eşdeğerliklerinden en az 55 olmalıdır. YÖKDİL, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'tir. Başvuru yapmak ve diğer bilgilere ulaşmak için: 1- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/on-kayit 2- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/lisansustu-programlarin-kontenjanlari-basvuru-bilgileri-ve-kosullari 3- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/degerlendirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program Anorganik Kimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlara; örneğin, biyoloji, fizik, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, malzeme mühendisliği ve benzeri alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı Değerlendirme Ölçütleri'ne aşağıdak linkten ulaşabilirsiniz: https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/degerlendirme

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Doktora Tezi. Dersler anorganik kimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir; ileri koordinasyon kimyası, katı faz reaksiyonları, anorganik kimyada özel uygulamalar, kaynak araştırma ve rapor yazımı vb.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi gıda ve tarım olmak üzere birçok sanayi kolunda; kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Anorganik Kimya Doktora mezunları, Anorganik Kimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora sonrası programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 75 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50'sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70'ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Ders aşamasında olan öğrenciler ilgli dersin günü ve saatinde okulda olmalıdır. Tez aşamasında olan öğrenciler literatür taraması ve deneyleri sırasında okulda olmalı ve işlerini takip etmelidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Bahattin YALÇIN (byalcin@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL. Tel: +90 216 777 3351

Bölüm Olanakları

Nitelikli öğrenciler ve donanımlı araştırma laboratuvarları; Maldi Tof, GC-MS, ATR-FTIR, TGA, DSC, Fotokalorimetre, Üniversal Çekme Test Cihazı, GPC, GF / FAAS, çift ışınlı spektrofotometreler, Fluorometre, Kalorimetrik ekipmanlar, Voltametre, Potantiostat, LOI, 2-D Elektroforez sistemi, Kontak Hesaplamalı çalışmalar için açı, 1 çalışma istasyonu ve 5 bilgisayar.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Anorganik kimya alanında çok yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak.
  • Kimyanın diğer alanlarında ve disiplinlerarası bilim dallarında genel bir bilgi birikimine sahip olmak.
  • Kendi uzmanlaştıkları kimya alanında yeterliliğe ulaşarak ileri derece bir araştırma projesini başarıyla tamamlayabilecek seviyeye gelmek.
  • Kendi bilimsel sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarda anlatabilmek ve uzmanlaştıkları alandaki başka araştırmacılar ile tartışabilecek seviyeye ulaşmak.
  • Bilimadamları ile fikir alış verişi yaparak ve teknolojik ilerlemeleri izleyerek bilimsel birikimini ve becerilerini geliştirebilmek.
  • Kimyanın değişik alanlarına ait ileri derecedeki bilgileri sentezleyerek saygın ve hakemli dergilerde yayın yapabilecek şekilde önemli ve orijinal bir araştırma projesi hazırlayabilmek ve gerçekleştirebilmek.
  • Bağımsız birer araştırmacı olabilmek için gerekli olacak araçlara ve donanıma ulaşmak.
  • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
  • Mesleki gelişiminin devamı için gerekli olan çalışma becerilerini tanımlamak ve geliştirmek.
  • Bilgi sistem ve teknoloji kaynaklarını kullanarak kalite geliştirme çalışmaları yapmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat