Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

- -

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Fizik Yüksek Lisans Programı, Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında, akademik hayatına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, KPDS veya ÜDS sonuçları, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek, kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program; Fizik, Fizik Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği alanlarında lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır. Marmara Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az iki yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenci aşağıdaki hükümler çerçevesinde Marmara Üniversitesi'nde açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. a- Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3.maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b- Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c- Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler Enstitü'nün belirlediği süre içersinde, en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve ilgili alanda Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla öğrenci Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Program Profili

Fizik Yüksek Lisans Eğitimi süresince teorik zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir: Zorunlu Dersler: Atmosferik Termodinamik, Atmosferik Ölçüm Yöntemleri, Atmosfer Fiziği, Atmosferik modellemenin Temelleri ve Elektromagnetik Teori. Seçmeli Dersler: Hava Kirliliği Kontrolü, Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Hava Kirliliğine Giriş.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversite ve Araştırma Enstitülerinde Akademisyen/Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi; Araştırma Geliştirme Kurumları / Bölümleri (örn. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, ); Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri (örn. Sanayi şirketlerin ARGE'lerinde); Eğitim Danışmanlık Bölümü; Devlet Kurumları-Araştırma Teknolojileri Birimleri (örn. Enerji Bakanlığı) Teknoloji Altyapı Şirketleri; Yazılım Geliştirme Şirketleri; Finans Kurumları (Bankalar); Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları; Kimya ve Ecza Sanayi; Ulusal Metroloji Enstitüsü.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizik Yüksek Lisans mezunları, ilgili alanda açılan ya da bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde doktora programlarına başvurabilir ve başarılı olmaları halinde kabul edilebilirler. Atmosferik Fizik Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı ile gerektiğinde yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı değerlendirmesinde Doğrudan dönüşüm sistemi (DDS kullanılmaktadır.): Öğrencinin bir dersteki başarı notu, belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek değerlendirilir. Her bir yarıyıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna toplam katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı da %50, dir.Kredili bir dersten başarılı sayılmak için Yarıyıl sonu sınavından yüz üzerinden en az 65 alması gerekir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak ve başarılı olmak zorundadır. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Enstitü'nün belirlediği süre içersinde, en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve ilgili alanda Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Yahşi; Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Cumali Tav ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Dumludağ; ve Atmosferik Fizik Alt Birim koordinetörü Yrd. Doç. Dr. Bülent O. Akkoyunlu. Adres: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Ziverbey, İSTANBUL; Tel: +90 (216) 345 1186 / 1348; Faks: +90 (216) 347 8783; E-posta: uyahsi@marmara.edu.tr; bulentoktay@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alevli; mustafaalevli@marmara.edu.tr; İç Hat: 1157

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İklim değişim ve atmosfer bilimlerini inceler analiz eder
  • Laboratuvar kabiliyetini geliştirir.
  • Hava kirliliği problemlerini çözmek için teorik modeller ve matematik metotlar kullanır.
  • Atmosferik dağılım modelleri geliştirmek için matematik destekli bilgisayar kullanır.
  • Atmosfer bilimlerinde ve mühendislik alanında araştırma yapar.
  • Atmosferik ölçüm cihazları dizayn eder ve kullanır.
  • Laboratuvar aletleri dizayn eder ve bilimsel deneyler yapar.
  • Meteoroloji istasyonlarından data toplar, analiz eder ve rapor hazırlar.
  • Kimyasal analiz için laboratuar cihazları kullanır.
  • Atmosfer bilmi üzerine araştırma yapar ve bilimsel toplantılarda bilimsel verileri tartışır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.