Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Biyokimya Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarıyılında akademik hayatına başlamıştır. Bu dönemde program başkanı olan Prof. Dr. Mine ENGİNÜN bu görevi 1998 yılına kadar yürütmüştür. Bu tarihten itibaren program başkanlığını Prof. Dr. Ayşe OGAN yürütmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören programımızdan çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun olmuştur. Programımızda 6 Türkiye Burslusu öğrenci lisansüstü eğitimimin tamamlamıştır. Programımızda başta ilaç çalışmaları olmak üzere -Enzimoloji, -Bitki, Mikroorganizma Biyokimyası ve Biyo-üretim, Polimerik Biyomateryal Geliştirme, - yara örtücüler Oksidatif Stres-Antioksidanlar gibi konularda yoğun olarak çalışılmaktadır. Tezlerden yapılan çok sayıda çalışmamız uluslararası saygın dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Biyokimya’da Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

a- Lisans derecesine sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktoraya alanı dışından gelenler Bilimsel Hazırlık Programı alırlar. b- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. c- YÖKDİL/YDS/e-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan geçerlilik süreleri içinde ise eşdeğerliklerinden en az 40 olmalıdır. YÖKDİL, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'tir. Başvuru yapmak ve diğer bilgilere ulaşmak için: 1- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/on-kayit 2- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/lisansustu-programlarin-kontenjanlari-basvuru-bilgileri-ve-kosullari 3- https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/degerlendirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda biyokimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, biyomühendislik, eczacılık, tıp, gıda mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik vb. alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Programlarına Öğrenci Alımı Değerlendirme Ölçütleri'ne aşağıdak linkten ulaşabilirsiniz: https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/degerlendirme

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır; Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler biyokimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir; biyoistatistik, biyokimyasal yöntemler, moleküler biyoloji ve uygulamaları, biyoorganik, biyokimyada özel konular, seminer vb. Aynı zamanda diğer alanlardan mezun öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı vardır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi ilaç, gıda, klinik, mikrobiyoloji, genetik laboratuvarları gibi birçok sektörde; kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyokimya Yüksek Lisans mezunları, biyokimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50’si ile final sınavının %50’sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70’ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Ders aşamasında olan öğrenciler ilgli dersin günü ve saatinde okulda olmalıdır. Tez aşamasında olan öğrenciler literatür taraması ve deneyleri sırasında okulda olmalı ve işlerini takip etmelidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı; Prof. Dr. Ayşe OGAN e-posta; aogan@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL Tel: +90216 777 3350

Bölüm Olanakları

Nitelikli öğrenciler ve donanımlı araştırma laboratuvarları; elektonik terazi, pH metre, ısıtmalı karıştırıcılar, su banyoları, santrifüj, buzdolabı, -80 dondurucu, spektrofotometre, ELISA plaka okuyucu, floresan spektrofotometre, elektroforez / 2-D Elektroforez sistemi.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Biyokimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
  • Kimya ve disiplinlerarası bilim dallarında lisans eğitiminde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.
  • Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
  • Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.
  • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
  • Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
  • Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek
  • Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.
  • Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat