Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Mart 1983 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi’nin Fen Bilimleri ve Müzik Eğitimi ile ilgili Anabilim Dallarında Eğitim-Öğretim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Bugün 933 Yüksek Lisans, 378 Doktora olmak üzere toplam 1311 Lisansüstü Öğrenci öğrenim görmektedir. 263 Öğretim Üyesi hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Biyolojide Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program Biyoloji , Biyoloji Öğretmenliği, Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyokimya ve Orman Mühendisliği alanlarında lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır; Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler biyoloji disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir; Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji. Bölümdeki araştırma grupları uluslararası alanda tanınmış, bilimsel dergilerde çok sayıda yayın yapmaktadırlar. Bu araştırma alanları, gıda mikrobiyolojisi, mikrobiyal ekosistemler, tanısal mikrobiyoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, su mikrobiyolojisi, makro- ve mikrofungusların tanımlanması, faydalı ve zararlı mikrofunguslar, deri mikrobiyolojisi, biyosensörler, mikroorganizmaların klasik ve moleküler taksonomik analizleri, halofil bakteriler ve arkeler, klinik mikrobiyoloji, antimikrobiyal maddeler, ekoloji, floristik, bitki patolojisi, fitososyoloji, likenoloji, endemik bitkiler, bitki sistematiği ve morfolojisi, bitkilerin moleküler sistematiği, bitki fizyolojisi, bitkilerde tuz stresi, bitki gelişim biyolojisi, bitki gelişiminde kimyasalların etkileri, bitki biyoteknolojisinde moleküler belirteç çalışmaları, bitki doku kültürü, genotoksisite, insanda moleküler kardiyoloji, insanda moleküler endokrinoloji, insanda transkriptomik, insanda metabolomik, insanda farmakogenomik, insanda nutrigenomik, insanda polimorfizm çalışmaları, insanda gen anlatım profilleme, insane hücre kültürü, akuatik ekosistemler, ağır metaller, pestisitler, omurgasız ve omurgalıları etkileyen çevresel kirleticiler, tatlı su ekolojisi, limnoloji, balık üreme biyolojisisi, balık genomik ve proteomiği, hayvan toksikolojisi, hayvan genotoksikoloji ve nanotoksikoloji çalışmaları, hayvan fizyolojisi, biyolojik kontrolde kullanılan böceklerin üretimi, hayvan fizyolojisi etkileyen çevresel faktörler. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası düzeyde tanınmış bilim adamlarından oluşur ve bölümümüzde çeşitli alanlarda pek çok projeler yürütülmektedir. Başarılı Yüksek Lisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde eğitim almaya teşvik edilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi devlet veya özel sektörde hastaneler, endüstriyel alanlarda, ilaç sektöründe, tanı ve araştırma laboratuvarlarında, pazarlama sektöründe de çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyoloji Yüksek Lisans mezunları, Biyoloji ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora gibi, programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı/part time

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı; Prof. Dr. Nagihan GÜLSOY (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel; 00 90 216 346 45 53 / 3264. e-mail: nagehan@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümüzde çok sayıda bulunan araştırma laboratuvarlarında tüm deneysel çalışmalar yürütülebilmektedir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Lisans eğitimi sırasında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri güncel bilgilerle kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirme ve ilişkilendirebilme yeteneği kazanır.
 • Metodolojiyi öğrenme, uygulama, problemleri saptama ve çözüme yönelik araştırma yapma ve bilimsel metotlardan yararlanma yeteneği kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için gerekli terminolojiyi kavrama, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi edinir.
 • Alanı ile ilgili kazanmış olduğu bilgi ve deneyimlerini sözlü ya da yazılı olarak sunabilme becerisi kazanır.
 • Bireysel sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme becerisi kazanır.
 • Alanında farklı disiplinler ile bilgi alışverişi yaparak grup çalışmalarında ve projelerde aktif çalışma yeteneği kazanır.
 • Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar ve laboratuar teçhizatının kullanım becerisi kazanır.
 • Abiyotik ve biyotik etmenlerden kaynaklanan çevre sorunlarına çözüm yolları üretebilme becerisi kazanır.
 • Ülkenin doğal kaynaklarını bilinçli kullanan ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bireyler olma becerisi edinir.
 • Uzmanlık alanında edindiği mesleki bilgileri eğitim, sağlık ve çeşitli endüstriyel alanlarda uygulama ve kullanabilme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirme ve sonuçları değerlendirme becerisi edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat