Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Mart 1983 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi’nin Fen Bilimleri ve Müzik Eğitimi ile ilgili Anabilim Dallarında Eğitim-Öğretim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Bugün 933 Yüksek Lisans, 378 Doktora olmak üzere toplam 1311 Lisansüstü Öğrenci öğrenim görmektedir. 263 Öğretim Üyesi hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Biyolojide Doktora.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program Biyoloji , Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyokimya ve Orman Mühendisliği alanlarında yüksek lisans öğrenimi görmüş ve Veterinerlik Fakültesinden mezun öğrencilere açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır; Dersler ve DoktoraTezi. Dersler biyoloji disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir. Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji. Bölümdeki araştırma grupları uluslararası alanda tanınmış, bilimsel dergilerde çok sayıda yayın yapmaktadırlar. Bu araştırma alanları, gıda mikrobiyolojisi, mikrobiyal ekosistemler, tanısal mikrobiyoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, su mikrobiyolojisi, makro- ve mikrofungusların tanımlanması, faydalı ve zararlı mikrofunguslar, deri mikrobiyolojisi, biyosensörler, mikroorganizmaların klasik ve moleküler taksonomik analizleri, halofil bakteriler ve arkeler, klinik mikrobiyoloji, antimikrobiyal maddeler, ekoloji, floristik, bitki patolojisi, fitososyoloji, likenoloji, endemik bitkiler, bitki sistematiği ve morfolojisi, bitkilerin moleküler sistematiği, bitki fizyolojisi, bitkilerde tuz stresi, bitki gelişim biyolojisi, bitki gelişiminde kimyasalların etkileri, bitki biyoteknolojisinde moleküler belirteç çalışmaları, bitki doku kültürü, genotoksisite, insanda moleküler kardiyoloji, insanda moleküler endokrinoloji, insanda transkriptomik, insanda metabolomik, insanda farmakogenomik, insanda nutrigenomik, insanda polimorfizm çalışmaları, insanda gen anlatım profilleme, insane hücre kültürü, akuatik ekosistemler, ağır metaller, pestisitler, omurgasız ve omurgalıları etkileyen çevresel kirleticiler, tatlı su ekolojisi, limnoloji, balık üreme biyolojisisi, balık genomik ve proteomiği, hayvan toksikolojisi, hayvan genotoksikoloji ve nanotoksikoloji çalışmaları, hayvan fizyolojisi, biyolojik kontrolde kullanılan böceklerin üretimi, hayvan fizyolojisi etkileyen çevresel faktörler. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası düzeyde tanınmış bilim adamlarından oluşur ve bölümümüzde çeşitli alanlarda pek çok projeler yürütülmektedir. Başarılı Doktora öğrencileri Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde eğitim almaya teşvik edilmektedir. Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Doktora Tezi. Dersler biyoloji disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir; Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi devlet veya özel sektörde hastaneler, endüstriyel alanlarda, ilaç sektöründe, tanı ve araştırma laboratuvarlarında, pazarlama sektöründe de çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyoloji Doktora mezunları, Biyoloji ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora sonrası programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 75 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50'sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik (60 AKTS) ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 6 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı/ Kısmı zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Nagihan GÜLSOY (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel: 00 90 216 346 45 53 / 3264. e-mai: nagehan@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Doktora deneylerini yapılacağı tüm alet ve özel ihtiyaçlar bölümümüz araştırma laboratuvarlarında mevcuttur.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri ulusal ve uluslararası kaynaklardan takip edebilecek donanım ve yeterliliğe sahip olma becerisi,
  • En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma yetkinliğine sahip olma becerisi,.
  • Gelişen teknolojiye ve bilimsel gelişmelere uyum sağlamak için bilgisayar ve güncel laboratuar teçhizatlarının kullanımında ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma becerisi,
  • Özgün bir bilimsel çalışmayı bağımsız olarak planlama, yürütme, sonuçlandırma becerisi,
  • Ulusal ve uluslararası literatürde daha önce yer almamış yeni bir yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama becerisi,.
  • Sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi,
  • Elde ettiği sonuçları ulusal/uluslararası bilimsel platformlarda duyurabilme ve bilimsel dergilerde yayınlama becerisi,
  • Alanındaki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme ve yenilikleri izleme ve farklı disiplinler ile çalışma becerisi,
  • Bilimsel ve etik değerlere saygılı, duyarlı, araştıran, geliştiren ve mesleki sorumluluk bilincinde bir bilim adamı olma becerisi,
  • Alanında edindiği mesleki bilgileri sağlık, endüstri ve sanayi kuruluşlarında uygulama ve kullanabilme becerisi,

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat