Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomühendislik (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Biyomühendislik bölümü Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2008-2009 Eğitim- Öğretim yılı bahar döneminde doktora eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Biyomühendislik alanında Doktora Derecesi” alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Biyomühendislik Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Biyomühendislik Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programın eğitim dili İngilizce'dir. Doktora programı, Yüksek Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.Doktora programını tamamlama süresi Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır.

Program Profili

Biyomühendislik; biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya gibi temel bilim alanları ile mühendislik prensiplerinin birleştirilerek canlı sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde, bu bilim dalı; akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı aktarımı, termodinamik, reaktör tasarımı, kinetik gibi mühendisliğin birçok dalı ile biyoloji, mikrobiyoloji, gen teknolojileri, protein kimyası, metabolizma gibi temel bilimler arasında köprü oluşturarak toplumun ve ilgili sektörlerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, bir çok endüstri alanında biyoteknolojik yöntemler kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle üretilen ürünler elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Biyomühendisler genel olarak, biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, enerji kaynakları (hidrojen enerjisi, biyoetanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler) gibi biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunurlar. Modern anlamı ile biyoteknoloji yakın bir geçmişe sahiptir ve son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Günümüzde biyoteknolojik süreçlerin yer almadığı bir süreç düşünmek neredeyse olanaksızdır. Biyomühendislik, Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarında ve Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında öncelikli bilim dallarından biri olarak gösterilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyomühendisler, biyolojik ve biyolojik sistemlerle uyumlu maddelerin üretimi ve kullanımı, biyoprosesleri projelendirme, biyoteknoloji sektöründeki Ar-Ge departmanlarında üretim, işletme, yönetim ve teknik pazarlamada çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Biyomühendislik Bölümü'nde, Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” kapsamında yer alan kural ve uygulamalar dikkate alınarak sınavlar gerçekleştirilmekte ve ölçülüp değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Biyomühendislik Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Alp Sayar, asayar@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 724 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat