Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi başlatmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Türkiye’de nüfusun hızlı artışıyla birlikte büyük şehirlere olan göç oranının artışı da talebi arttırmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1990 yılında kuruldu ve aynı yıl ilk öğrencilerini aldı. Dört yıl sonra, 1994'te ilk öğrencilerini mezun etti. Çevre Mühendisliği bölümü Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 1993-1994 Eğitim- Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Derecesi” alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Çevre Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminde başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından belirlenen "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizce’dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi artırmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, çevre mühendisliği alanında ülkemiz ve dünyadaki en son gelişmelere cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup öğrencileri geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine hazırlar niteliktedir. Sürdürülübilirlik kavramı öğretimin her noktasında vurgulanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarda özellikle su, atık-su, katı atık alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız aldıkları nitelikle eğitim sonucunda belediyeler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, Çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda ve endüstriyel kuruluşlarda iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Çevre Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak bir ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, doğrudan dönüşüm sistemine göre saptanmaktadır. Sene sonu sınavlarının ağırlığı %50'dir. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı %50'dir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler toplam 21 krediyi tamamlamak zorundadırlar. Buna ek olarak kredisi olmayan ENVE 700- Seminer dersini geçmiş olmaları beklenir. Tüm krediler tamamlandıktan sonra, öğrenci Danışmanı ile birlikte hazırlayıp Fen Bilimleri Ensitüsü'ne sunduğu tez öneri formunun kabulünden sonra, tez çalışmasına başlar. Öğrencinin mezun olabilmesi için Yüksek Lisans Tezi'ni sunup tezini enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: 0216 348 02 92 (Santral) - 0216 348 13 69 (Bölüm Sekreteri) Fax: 0216 348 13 69 Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ömer Akgiray Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Barış Çallı Bölüm Başkan Yardımcısı: Yard.Doç.Dr. Orhan Gökyay Bölüm Erasmus Koordinatörü:Prof.Dr. Barış Çallı Web: http://eng.marmara.edu.tr/bolum/171702/bolumler/cevre-muhendisligi

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini edinme ve çevre mühendisliğine uygulayabilme becerisi
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık
 • Sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi
 • Deney tasarlama, analiz yapma, veri toplama, veri analizi
 • Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Takım çalışması ve çok disiplinli çalışma yürütme becerisi
 • Lisansüstü eğitiminde uzmanlık dalında güncel bilgileri edinmiş olmak
 • Bireysel çalışma becerisi
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliğine sahip olmak.
 • Sosyal, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme yetkinliğine sahip olmak.
 • Teknolojiyi izleme ve geliştirme becerisi
 • Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
 • Yayınlanmış literatürü sentez edebilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat