Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Çevre Mühendisliği bölümü Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 1999-2000 Eğitim- Öğretim yılında doktora eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Çevre Mühendisliği alanında Doktora Derecesi” alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Çevre Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminde başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans derecesini Çevre Mühendisliği'nden farklı bir alanda almış olup yüksek lisans veya doktora programına başvuranlar Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Alınmış lisans veya yüksek lisans derecesine, almış olduğu lisans ve yüksek lisans derslerine ve bu derslerdeki başarı durumuna göre programda değişiklikler olabilir. Değişiklikler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanının tasdik etmeleri ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizce'dir. Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 56 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi artırmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, çevre mühendisliği alanında ülkemiz ve dünyadaki en son gelişmelere cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup öğrencileri geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine hazırlar niteliktedir. Sürdürülübilirlik kavramı öğretimin her noktasında vurgulanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarda özellikle su, atık-su, katı atık alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız aldıkları nitelikle eğitim sonucunda belediyeler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, Çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda ve endüstriyel kuruluşlarda iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bulunmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak bir ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, doğrudan dönüşüm sistemine göre saptanmaktadır. Sene sonu sınavlarının ağırlığı %50'dir. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı %50'dir.

Mezuniyet Koşulları

Çevre Mühendisliği DOKTORA programından mezun olunabilmesi Madde 6 "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" da belirtilen şartların sağlanılması ile gerçekleşir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: 0216 348 02 92 (Santral) - 0216 348 13 69 (Bölüm Sekreteri) Fax: 0216 348 13 69 Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ahmet Mete Saatci Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Ömer Akgiray Bölüm Başkan Yardımcısı: Yard.Doç.Dr. Aslıhan Kerç

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini edinme ve çevre mühendisliğine uygulayabilme becerisi
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık
 • Sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi
 • Deney tasarlama, analiz yapma, veri toplama, veri analizi
 • Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Takım çalışması ve çok disiplinli çalışma yürütme becerisi
 • Lisansüstü eğitiminde uzmanlık dalında güncel bilgileri edinmiş olmak
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliğine sahip olmak.
 • Sosyal, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme yetkinliğine sahip olmak.
 • Teknolojiyi izleme ve geliştirme becerisi
 • Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
 • Yayınlanmış literatürü sentez edebilme ve çevre mühendisliği alanında derleme makale yazabilme
 • Çevre Mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek ve ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat