Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Fizik Doktora Programı, Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; 1993-1994 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Zaman içerisinde bölüme gelen öğretim üyelerinden uluslararası platformda yetişmiş ve koleborasyonda bulunan genç ve dinamik bir kadro oluşmuştur. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup daha da büyümeye ve uluslararası rekabete açık en iyi Fizik Bölümlerinden biri olmaya doğru yol almaktadır. Yıllara göre Fizik Anabilim Dalı Başkanları aşağıdaki gibidir: 1993-2000 Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı; 2000-2002 Prof. Dr. Emin Özbaş; 2002-2005 Prof. Dr. Selami Işık Aytaç; 2005-2008 Prof. Dr. Seyfettin Fakıoğlu; 2008'den beri Prof. Dr. Uğur Yahşi.

Kazanılan Derece

Fizik'de Doktora.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizik ve iİlgili bir alanda Yüksek lisans eğitim programından mezun olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı en az 65 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 60 puan alan öğrenciler programa müracat edebilirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Lisansüstü programların giriş değerlendirilmesinde hesaplanan başarı notunu, ALES veya eşdeğer sınavların sonucunun % 50’si etkiler. Doktora Giriş sınavlarında başarılı olan adaylar, Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora için başvuran adaylardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 Üzerinden en az 50 puan almış olduğuna dair belge ibraz edenler bu yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Marmara Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az iki yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenci aşağıdaki hükümler çerçevesinde Marmara Üniversitesi'nde açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. a- Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3.maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b- Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c- Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak öğrenci önceki kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak (GANO’su 3,00 ve üzerinde olmak koşulu ile), Doktora Yeterlilik Sınavında başarılı olmak ve bir Doktora Tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf

Program Profili

Fizik Doktora Programı Dersler ve Doktora Tezi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Fizik Doktora Eğitimi süresince teorik zorunlu ve seçmeli derslerin yanında uzmanlık alan ders leri de verilmektedir. Dersler Fizik disiplinine yönelik farklı alanlardaki konuları içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversite ve Araştırma Enstitülerinde Akademisyen/Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent. Araştırma Geliştirme Kurumları / Bölümleri (örn. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, ); Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri (örn. Sanayi şirketlerin ARGE'lerinde); Eğitim Danışmanlık Bölümü; Devlet Kurumları-Araştırma Teknolojileri Birimleri (örn. Enerji Bakanlığı) Teknoloji Altyapı Şirketleri; Yazılım Geliştirme Şirketleri; Finans Kurumları (Bankalar); Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları; Kimya ve Ecza Sanayi; Ulusal Metroloji Enstitüsü.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizik Doktora mezunları, Fizik ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde,, doktora sonrası programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 50 dir. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %50’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sınavından 100 puan üzerinden en az 75 alması gerekir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 almış ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (DDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Fizik Doktora Programından mezun olabilmek için, Fen Bilimleri Enstitüsünce belirlenen süre ve yönetmelik çerçevesinde içersinde öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak (GANO’su 3,00 ve üzerinde olmak koşulu ile), Doktora Yeterlilik Sınavında başarılı olmak ve bir Doktora Tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Yahşi; Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Cumali Tav ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Dumludağ; Adres: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Ziverbey, İSTANBUL; Tel: +90 (216) 345 1186 / 1348; Faks: +90 (216) 347 8783; E-posta: uyahsi@marmara.edu.tr; Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Safiye Erdem; E-posta: erdem@marmara.edu.tr; Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alevli; mustafaalevli@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Fiziksel süreçleri inceleyip kullanılacak modern teknikler öngörüp ölçüm alabilir, analiz yapabilir ve yorumlayabilir.
  • Belirlediği problemleri tanımlayarak teorik ve/veya deneysel modeller geliştirebilir ve çözümler önerebilir.
  • Özgün bilimsel araştırmalarda sorumluluk alarak liderlik yapabilir.
  • Temel , uygulama ve mühendislik bilimleri çerçevesinde proje önerebilir ve yürütebilir.
  • Araştırma için ihtiyaç duyulan ölçüm tekniklerini belirleyip gerekli bilimsel düzenekleri öngörüp uygulayabilir.
  • Bilimsel veriler arasında ilgi kurup, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda literatüre katkı sağlayabilir.
  • Toplumsal ve çevresel olaylara duyarlı davranıp sorumluluk alabilir ve etik kurallar çerçevesinde öneriler sunabilir.
  • Fizik ve ilgili bilim dallarında akademik düzeyde eğitim verebilir.
  • Bilimsel gelişmelerin ve teknolojik ilerlemelerin tartışılabildiği bir organizasyon düzenleyebilir.
  • Uzmanlık alanında insiyatif alabilir ve öncülük yapabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat