Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Marmara Üniversitesi’nin Teknik Eğitim Fakültesi'nin Makine Eğitimi Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Eğitim - Öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapılması amaçlanan çalışmalarına 1985-1986 Güz döneminde başlandı.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayanlara ilgili programa ait diploma verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlarına başvuran adaylardan: a- Yüksek lisans giriş sınavı için başvuranların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b- Doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavı için başvuranların bir Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Eczacılık ve Fen Fakültelerinden Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar veya bu mezunlardan Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisini kazanmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler. 7. ve 9. maddelerin uygulanması sırasında, diplomayı veren kurumun belirlediği ortalama varsa buna göre işlem yapılır, yoksa transkriptde yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Diploma derecesi ve transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların yüz üzerinden karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranların en az 55) LES standard puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya LES’e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilirler. Yeni kurulan veya gelişmekte olan Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine, lisansüstü öğrenim görmeleri amacıyla alınan Araştırma Görevlileri, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün teklifi, “Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu”nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile Marmara Üniversitesi'ne bağlı Enstitülerde yeniden değerlendirmeye tabi tutulmaksızın, lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilebilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, Yüksek Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Makine Egitimi Bilimi ve Teknolojisi alanında çagdas teknolojik degisim ve gelismeleri takip edebilen, uluslararası standartlarda yeni teknolojileri bilen ve uygulayan elemanları yetistirmek, akademik ve endüstri alanlarında üstün nitelikli, yeni teknolojilerin üretilmesine, tanıtılmasına ve yayılmasına katkıda bulunacak elemanları ülkemizin hizmetine sunmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, arge ve uygulama alanlarında, Eğitim uzmanı, Satış elemanı, meslek destek elemanı, , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. Üniversitelerde lisansüstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Doktora programlarında öğrenim görebilirler. Doktora için başvuranlar, önce Rektörlükçe merkezi olarak düzenlenen yabancı dil sınavına girerler. Ancak Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 Üzerinden en az 50 puan almış olduğuna dair belge ibraz edenler bu yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Muaf olan bu adaylar ve Rektörlükçe yapılan merkezi yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınırlar. Doktora programlarına öğrenci kabulünde LES puanı yanı sıra, Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgelerin (referans mektubu, neden Doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, mesleki bilgi değerlendirmesi, Lisans/Yüksek Lisans-Doktora program uyumu, KPDS veya ÜDS sonuçları, Uluslararası Standart Sınavlar, Rektörlükçe yapılan yabancı dil sınavı vb.) başarı notuna ne şekilde değerlendirileceğine, ilgili Anabilim Dalları Başkanlarından gelen önerileri göz önüne alarak Yönetim Kurulu karar verir ve bu husus yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir. Yabancı dil bilim alanlarında doktora yapacak adaylar Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı, Fen Bilimleri Enstitüsünde %50'dir. (1) Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. (2) Bağıl değerlendirme uygulanmayan durumlarda; bir dersten veya uygulamadan 100 puan üzerinden, enstitülerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarında en az 65; doktora veya sanatta yeterlik programlarında en az 75; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında en az 50; yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde en az 60 başarı notu alamayan öğrenciler başarısız sayılır.

Mezuniyet Koşulları

a- Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b- Doktora tez jürisi, ilgili Program Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın ana bilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. c- Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır. d- Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 İSTANBUL Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KURT 0-216-336 57 70 / 300 mkurt@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Yüksek lisans eğitimi sonrası Makine Eğitimi Bilimi, Teknolojisi ve Endüstrisi alanında çağdaş teknolojik değişim ve gelişmeleri takip edebilme becerisi
  • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
  • Yüksek lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ve özgün bir konuda araştırma sürecini bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliliklerine sahip olma
  • Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
  • En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilme
  • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma
  • Bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
  • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunma
  • Stratejik performans değerlendirmek ve gelişmelere katkıda bulunabilme
  • Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olabilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat