Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve ilk lisansüstü öğrencilerinin eğitimine 1994 yılında başlamıştır. Bir hazırlık döneminin ardından 1997-1998 akademik yılında da ilk lisans öğrencilerini kabul etmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin vizyonu doğrultusunda, eğitim ve araştırma alanlarında seçimini yeni ürünlerin bilgisayar destekli tasarımı ve üretimi olacak şekilde yapmıştır. Türkiye, gümrüklerin kısmi olarak açılması yoluyla, kendi endüstrisinin Avrupa Birliği ülkelerininki ile rekabet edebilirliğini arttırma aşamasındadır. Bu amaca yönelik olarak küresel düşünme, yeni tasarım ve üretim teknolojileri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. İleri endüstriyel tasarım ve üretime ait temel ve uzmanlık bilgileri yalnızca üretimin kalite ve üretkenliğinin yükseltilmesi amacına değil, Türkiye’de ki yaşam kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu nedenle Makine Mühendisliği Bölümünün amacı bu başlıkları dikkatlice incelemek, değerlendirmek, araştırmak, geliştirmek ve eğitime yerleştirmektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye’deki makine mühendisleri kendi ürünlerini tasarlayabilecek ve kendi teknolojilerini geliştirebilecek düzeye erişmelidirler.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mühendislik derecesine derecesine sahip olan öğrenciler ile ve Fizik, Kimya, Jeoloji ve benzeri fen bilimleri mezunları Makine Mühendisliği Anabilim dalında Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan Yüksek Lisans ve Ph.D doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler. Makine Mühendisliği Anabilimdalı’nda öğretim dili İngilizce'dir. Makine Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngiliz’cedir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir

Program Profili

Marmara Üniversitesi Makine Muhendisliği Bölümü'nün özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler çerçevesinde topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Makine Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yerlere bilgi ve becerilerle donanımlı mesleki ve etik sorumluluk sahibi Makine mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı Makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunların istihdam alanı oldukça geniştir. Tasarım, Üretim, Robot uygulamaları, Kontrol uygulamaları, Yöneticilik, Otomasyon sistemleri, Havalandırma/Isıtma Sistemleri Tasarımı, Bakım Onarım bölümleri gibi birçok alanda istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Makine Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sinavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler için seçilmiş kaliteli problemler sözlü ve yazili olarak örnek şekilde sınava hazırlık olarak çözülür. Arasınavların tümü yarıryılın sekizinci haftasında yapılmaktadir. Her yarı yılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihleri öğrenci işleri tarafından ian edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, Quizler, seminer sunumları ve Laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri ögrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktivitelerin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında ilgili dersin syllabus'u tarafından oğrencilere duyurulur. Yarıyıl notu (ham not) dönem içi aktivitelerin ortalamasının (arasınav,quiz, ödev, sunum,proje...) % 50'si, final sınavınin % 50'si alınarak bulunur. Öğrencinin ham notları değerlendirme sistemine göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin basan notu belirlenir. Arasınav veya final sinavı gerektirmeyen snavlar oğretim üyesi tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı , AKTS /DS Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekici Tel :0-216 -777 37 30 E-mail :bulent.ekici@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34722 Kadıköy İstanbul, TÜRKİYE Tel : 0-0-216 -777 37 30

Bölüm Olanakları

In recent years, Member of the enriched teaching section is still important participations 7 Professors, 1 Associate Professor, 4 Associate Professor Yardrrnci, 5 and 7 research assistants lecturer. CAD / CAM systems, including testing laboratories, as well as introducing applications of machine mühendislği Electrical Laboratory, CFD Lab, Machining Workshop, PIV laboratory, Fluid Mechanics laboratories are available. The internet connection in all of Office XP, Fortran, Matlab, AutoCAD, ANSYS, SolidWorks, CATIA, and equipped a total of 45 computer programs such as the computer laboratory is used for training purposes. Mechanical Engineering department of the Erasmus program, also participated in various EU countries and foreign students studying at a part. SECTION increased the number of bilateral agreements during the last time.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
 • Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler.
 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat