Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik Mühendisliği (Türkçe)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri çatısı altında kurulan Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans programı Mekatronik Mühendisliği mezunlarının dışında farklı disiplinlerden lisans mezunu öğrencileri de ilgili sınavlarda başarılı oldukları takdirde programına katmaktadır. Lisans Üstü derslerde teorik yaklaşımların yanında uygulamada kullanılan teknolojik yaklaşımlarda verilmektedir. Ders programları günümüz teknolojileri dikkate alınarak yenilenmektedir. Genç, dinamik öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvar alt yapı olanakları ile genç mühendislere mesleki kariyerlerinde uzmanlaşma olanakları sunulmaktadır.

Kazanılan Derece

Mühendislik Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans eğitimi süresince 60 ECTS'yi sağlamak ve Tez bitirme koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mekatronik Mühendisliği lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerimiz, ileri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinler arası ve çok disiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci yüksek mühendisler olarak mezun olmaktadırlar. Bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi alanlardan gelen lisans eğitimi almış öğrencilerimiz Mekatronik mühendisliği çatısı altında birleştirici farklı disiplinlerden dersler alarak ve uygulamalı tez çalışmaları ile teknolojiye her alanda daha da yakın olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezuniyet sonrası ALES, bilim sınavı, mülakat vs türünden sınavlardan başarılı oldukları taktirde Dokotora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuvar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, yüksek lisans tezi hazırlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa Caner AKÜNER Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul / TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

• Uluslararası tecrübeye sahip akademik kadro • Güncel ve dünya standartlarında müfredat • Erasmus ağı sayesinde yurt dışında öğrenim imkânı • Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde 10 adet laboratuvar [CNC-CAM, Spektrofotometre ve Difraktometre, Numune hazırlama ve Soğutma, CIM, Pnömatik ve Elektro-pnömatik, CAD/CAM Dizayn, Hidrolik ve Elektro-hidrolik, Otomotiv Mekatroniği, Elektrik ve Elektronik, Veri İşleme] ve 1 adet Mems/Nems/Moems Araştırma ve Geliştirme Merkezi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mekatronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

- Mekatronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Deney planlama ve düzenek kurma, modern cihazları kullanarak veri toplayabilme ve analiz yapabilir.

- Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanabilir

- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bir sistemi bileşenleri ile tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir.

- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Mekatronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

- Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliğine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

- Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Mekatronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mekatronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 • Deney planlama ve düzenek kurma, modern cihazları kullanarak veri toplayabilme ve analiz yapabilir.
 • Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanabilir
 • Bir sistemi bileşenleri ile tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir.
 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 • Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 • Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • Mekatronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 • Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliğine sahiptir.
 • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat