Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Metal Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

İstanbul yüksek teknik öğretmen okulu olarak 1976 yılında eğitim ve öğretime başlayan fakültemiz 1982 yılında Teknik Eğitim Fakültesine dönüşmüştür. 1984 yılında Yüksek Lisans çalışması başlatılmıştır. Öğrencileri uluslararası standartlarda, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan üst düzey teknik elemanlar olarak yetiştiren programlarla eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Metal Eğitimi Bölümü'nde; Metal Teknolojisi ve Plastik Teknolojisi Programları bulunmaktadır. Bölümde yeterli donanıma sahip Malzeme Muayene, Tahribatsız Muayene, Metalografi Laboratuvarları ve Plastik Şekil Verme, Kaynak, Özel Kaynak Yöntemleri, Isıl İşlemler, Metal Süsleme ve Plastik İşleme atelyeleri bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması veya diploma yerine geçen Çıkış Belgesi verilir. Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlarına başvuran adaylardan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 65 (lisans diplomasıyla başvuranların en az 65) ALES standard puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 30 puan alması şarttır. Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usullerine, başvuru için adaylardan sağlaması gereken diğer belgelerin, (referans mektubu, neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, mesleki bilgi değerlendirmesi, Lisans-Yüksek Lisans program uyumu, KPDS veya ÜDS sonuçları, Uluslararası Standart Sınavlar, Rektörlükçe yapılan yabancı dil sınavı vb.) başarı notuna ne şekilde değerlendirileceğine ve başarı notunun ne olacağına, ilgili Anabilim Dalı Başkanlarından gelen önerileri göz önüne alarak Yönetim Kurulu karar verir ve bu husus 3 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/ Anasanat Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesi'nin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az iki yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenci aşağıdaki hükümler çerçevesinde Marmara Üniversitesi'nde açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp ilan edilir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak öğrenci önceki kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Program Profili

Üretim sürecindeki değişim ve etkileri de göz önüne alarak malzemelerin davranış ve özelliklerini kavrayabilme; süreç, montaj ve ürün mühendisliği: ürün tasarımını ve üretim için gereken alet, teçhizat ve çevre koşullarını kavrayabilme; üretimde rekabet: üretim planlaması, stratejisi ve denetimi aracılığıyla rekabetçi avantaj elde edebilme; üretim sistemleri tasarımı: istatistik ve ileri matematiğe dayalı yöntemlerle benzetim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretim işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolünü yapan bir meslek alanıdır. Metalik olan ve plastik tüm ürünler için kullanılabilen malzeme kaldırma yoluyla üretim yapabilme yöntemidir. Modern işleme yöntemlerinde bilgisayar kontrollü sistemlerin de yaygın olarak kullanıldığı bu alan üretim temel alanı ile de yakından ilişkilidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tezli Yüksek Lisans Mezunları alanında uzman Teknik Öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Endüstride ise, bilhassa tezlerinin içeriğine bağlı olarak istihdam kolaylığı sağlanmaktadır. Resmi görevlerde çalışan personelin, idari görev almasında da katkı sağlamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrencilerimiz gerekli gördüklerinde diğer üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü ilgili programlarına yatay geçiş haklarına sahiptirler. Yüksek lisans derecesine sahip olan başarılı öğrenciler alanlarında doktora programına müracaat hakkı elde edebilmektedirler. Mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerin Mühendislik alanındaki doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders geçiş notu arasınav ve final sınavının müşterek olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Arasınav notunu etkisi % 50 olmaktadır. Bu ara sınav; ödev, laboratuar v.b. faaliyetlerden de yapılabilmektedir. Final sınavının etkisi de %50. Öğrencinin final sınavından en az 65/100 ve ortalamasının en az 65/100 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Y.Lisans öğrencisi 21 kredilik mecburi ve seçmeli ders programını tamamladıktan sonra Y.Lisans tezini hazırlayacaktır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek Lisans tez jürisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ve tercihan tezin bilim alanında araştırmalar yapmış üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER (Metal Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı) E-mail: iyukler@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İSTANBUL. Tel: +90 216 336 57 70

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Metal Eğitimi alanında çağdaş teknolojik değişim ve gelişmeleri takip etme
  • Bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçlarını uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunma
  • Metal Eğitimi alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme yeteneği kazanma
  • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirme
  • Stratejik performans değerlendirme ve gelişmelere katkıda bulunma
  • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma
  • Mesleki faaliyetlerde öngörülmeyen durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
  • Bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma ve geliştirme yetkinliğine sahip olma
  • Akademik ve endüstriyel alanlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesine, tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat