Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Metal Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

İstanbul yüksek teknik öğretmen okulu olarak 1976 yılında eğitim ve öğretime başlayan fakültemiz 1982 yılında Teknik Eğitim Fakültesine dönüşmüştür. 1989 yılında Doktora çalışması başlatılmıştır. Öğrencileri uluslararası standartlarda, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan üst düzey teknik elemanlar olarak yetiştiren programlarla eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Metal Eğitimi Bölümü'nde; Metal Teknolojisi ve Plastik Teknolojisi Programları bulunmaktadır. Bölümde yeterli donanıma sahip Malzeme Muayene, Tahribatsız Muayene, Metalografi Laboratuvarları ve Plastik Şekil Verme, Kaynak, Özel Kaynak Yöntemleri, Isıl İşlemler, Metal Süsleme ve Plastik İşleme atelyeleri bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Doktora dersleri içerisinden 24 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavında da başarılı bulunduğu takdirde doktora tez öğrencisi konumuna gelir. Beraber çalışacağı tez danışmanı ile beraber tez önerisini hazırlar. Tez önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu tarafından kabul edilince öğrenci tez çalışmasına başlar. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi, ilgili Program Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın ana bilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Daha sonra öğrenci tez savunmasına girer. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilen öğrenci Doktor ünvanını alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mühendislik veya Teknik Eğitim alanında Y.Lisans tez çalışmasını başarılı bitiren öğrenciler doktora sınavı için aday olabilirler. Doktora için başvuranlar, önce Rektörlükçe merkezi olarak düzenlenen yabancı dil sınavına girerler. Ancak Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 Üzerinden en az 50 puan almış olduğuna dair belge ibraz edenler bu yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Muaf olan bu adaylar ve Rektörlükçe yapılan merkezi yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınırlar. Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yanı sıra, Yüksek Lisans not ortalaması, Bilimsel yazılı sınav ve mülakat değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sınava başvuran adayların Makina veya Metalurji Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makina Eğitimi programlarında Y.Lisans yapması tercih sebebidir. Bu belirtilen alanların dışında kalan alanlarda Y.Lisans yapmış adaylar ikinci dereceden öneme sahiptir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, Yüksek Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü derslerin en fazla 3 adedi (toplam dokuz kredi) (Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 6 adedi (toplam on sekiz kredi), ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üniversite içi ve dışı diğer Enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilebilir. Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile en fazla 2 lisans dersinden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve Doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir.

Program Profili

Üretim sürecindeki değişim ve etkileri de göz önüne alarak malzemelerin davranış ve özelliklerini kavrayabilme; süreç, montaj ve ürün mühendisliği: ürün tasarımını ve üretim için gereken alet, teçhizat ve çevre koşullarını kavrayabilme; üretimde rekabet: üretim planlaması, stratejisi ve denetimi aracılığıyla rekabetçi avantaj elde edebilme; üretim sistemleri tasarımı: istatistik ve ileri matematiğe dayalı yöntemlerle benzetim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretim işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolünü yapan bir meslek alanıdır. Metalik olan ve plastik tüm ürünler için kullanılabilen malzeme kaldırma yoluyla üretim yapabilme yöntemidir. Modern işleme yöntemlerinde bilgisayar kontrollü sistemlerin de yaygın olarak kullanıldığı bu alan üretim temel alanı ile de yakından ilişkilidir. Hazırlanacak Doktora Tezinin; Bilime yenilik getirme, Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, veya Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini taşıması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca, hazırladıkları tez alanında uzmanlaştıkları için endüstride uzman teknik eleman olarak görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora ünvanlı mezunlar, yeterli koşulları sağladıkları takdirde alanlarında Doçentlik sınavına girebilmektedirler. Uluslararası endüstriyel kurum ve üniversitelerde post doktora çalışması yapabilmektedirler. Doktorasını tamamlamış öğrencilerimiz Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Meslek Yüksek Okullarında Öğretim Üyesi olarak atanabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli olan mezunlarımız bakanlık bünyesindeki idari kadrolarda hızla yükselebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders geçiş notu arasınav ve final sınavının müşterek olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Arasınav notunu etkisi % 50 olmaktadır. Bu ara sınav; ödev, laboratuar v.b. faaliyetlerden de yapılabilmektedir. Final sınavının etkisi de %50. Öğrencinin final sınavından en az 75/100 ve ortalamasının en az 75/100 olması gerekmektedir. Hazırlanan doktora tezi tez jürisi tarafından kabul edilmeli ve doktora adayı hazırladığı tezi tez jürisi önünde başarı ile savunmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora öğrencisi 21 kredilik mecburi ve seçmeli ders programını tamamladıktan sonra Doktora tezini hazırlayacaktır. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ve tercihan tezin bilim alanında araştırmalar yapmış beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER (Metal Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı) E-mail: iyukler@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İSTANBUL. Tel: +90 216 336 57 70

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Yüksek lisans eğitimi sonrası Metal Eğitimi alanında çağdaş teknolojik değişim ve gelişmeleri takip etme
  • Yeni ve alışılmadık fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmesini yapma
  • Metal Eğitimi Yüksek lisansına dayalı olarak, bilgilerin genişletilmesi, derinleştirilmesi ve özgün bir konuda araştırma sürecini bağımsız olarak; algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma
  • İlgili alandaki faaliyet ve projelerde tahmin edilemeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
  • Bir yabancı dil kullanarak, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışma
  • Akademik ve profesyonel açıdan teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma
  • Bilgisayar yazılımlarını uygulama ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirme
  • Bilime yenilik getiren ve bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunma
  • Stratejik performans değerlendirme ve gelişmelere katkıda bulunma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat