Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Polimer Bilimi ve Teknolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2016 yılında kurulan disiplinlerarası bir programdır. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalının kurucu program başkanı Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan’dır. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programında Fen, Mühendislik ve Teknoloji Mühendisliği Fakülteleri gibi farklı disiplinlerden on profesör ve sekiz doçent, beş yardımcı doçent öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Polimer Bilimi ve Teknolojisi'nde Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kimya, Fizik, Biyoloji, Eczacılık ve Biyomühendislik, Kimya, Malzeme, Makine, Çevre, Süreç Mühendisliği gibi ilgili Mühendislik Bölümlerinden Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Ayrıca adayların Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 40 puan almış olma şartı aranır. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olması gerekir: Kimya, Fizik, Biyoloji, Eczacılık ve Biyomühendislik, Kimya, Malzeme, Makine, Çevre, Süreç Mühendisliği gibi ilgili Mühendislik Bölümleri. Gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler bilimsel hazırlık programı dersleri içinden seçilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Lisans Mezuniyet Notunun 100 üzerinden %20 sinin,c. Mesleki Değerlendirme puanının %15'nin; d. Mülakat notunun %15’nin olmak üzere en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler Polimer Bilimi ve Teknolojisine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi plastik, lastik, boya ve kaplama, yapıştırıcı, elyaf, polimer biyomalzemeler ve özellikli polimerik malzemeler olmak üzere birçok sanayi kolunda; araştırma-geliştirme, kalite kontrol ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans mezunları PBT Doktora programına veya alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalaması (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi için toplamı en az 21 krediden (saatten) az olmamak koşuluyla en az 7 adet seçmeli derslerden ve Uzmanlık Alan Dersleri’nden başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca, kredisiz olan bir seminer çalışmasının ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Yüksek Lisans programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2.5 in altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Nilhan Kayaman Apohan AKTS/DS Koordinatörü: Prof.Dr. Nilhan Kayaman Apohan

Bölüm Olanakları

Genel olarak Marmara Üniversitesindeki tüm donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları, ATR-IR, UV-VIS spektrofotometre, GPC (jel geçirgenlik kromatografisi), TGA (temal gravimetrik analiz), Universal çekme-kopma test cihazı, DSC (diferansiyel taramalı kalorimetre), Fotokalorimetre, Brookfield viskozimetre, Temas açısı, Masa üstü UV-konveyör, UV chamber, Yüksek Basınç reaktörü (Parr Bomb), Limiting Oxygen Index (LOI) yanmazlık ölçer, Yüzey alanı ölçüm cihazı, Hücre kültürü steril kabin, Karbondioksitli inkubatör, PALS (Pozitron Annihilasyon Ömür Spektroskopisi), Elektromanyetik Kalkanlama Test Cihazı (EMSE), DBAR (Pozitron Yokolma Radyasyonunun Doppler Genişlemesi), Yavaş Pozitron Demet Sistemi, Enjeksiyon Makinesi, Ekstrüzyon Makinesi, Aşınma Test Cihazı, Polarize Mikroskop, Erime Akış İndisi Test Cihazı, Empedans ve Potansiostat, Darbe Test Cihazı, HDT-Vicat Test Cihazı, İki Kademeli Hidrolik Pres, SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu), Bilgisayarlar ve kütüphane.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında lisans üstü düzeyinde bilgi sahibi olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında lisans üstü düzeyinde bilgi sahibi olmak.
 • Lisans eğitiminde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.
 • Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
 • Kendi uzmanlaştıkları alan yeterliliğe ulaşarak ileri derece bir araştırma projesini başarıyla tamamlayabilecek seviyeye gelmek
 • Bilim adamları ile fikir alış verişi yaparak ve teknolojik ilerlemeleri izleyerek bilimsel birikimini ve becerilerini geliştirebilmek
 • Kendi bilimsel sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarda anlatabilmek ve uzmanlaştıkları alandaki başka araştırmacılar ile tartışabilecek seviyeye ulaşmak.
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak
 • Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
 • Alanında farklı disiplinler ile bilgi alışverişi yaparak grup çalışmalarında ve projelerde aktif çalışma yeteneği kazanır.
 • 10. Bağımsız birer araştırmacı olabilmek için gerekli olacak araçlara ve donanıma ulaşmak. 10. Bağımsız birer araştırmacı olabilmek için gerekli olacak araçlara ve donanıma ulaşmak. Bağımsız birer araştırmacı olabilmek için gerekli olacak araçlara ve donanıma ulaşmak
 • Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirme ve sonuçları değerlendirme becerisi edinir
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(44-Doğa Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.

- Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında lisans üstü düzeyinde bilgi sahibi olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

- Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

Müfredat

Müfredat