Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik

Program Tanımları

Kuruluş

1983-1984 güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitim-öğretime başlamıştır ve Program başkanı Doç.Dr.Yusuf Avcı olmuştur.

Kazanılan Derece

Matematikde Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES) 'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa Matematik alanı ile ilgili bölümlerden mezun öğrenciler başvurabilir. Lisans dersleri yeterli gelmezse, lisans programından bazı dersleri alıp vermelidirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının % 50' sinin, b. Mesleki Değerlendirme puanının % 30'unun, c. % 50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, % 30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının % 20 'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler Matematik disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: Dersler Cebir , Analiz , Toploji ve Diferansiyel Geometri ile ilgilidir. Öğrenciler bu alanlarda tez hazırlarlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Pedagojik Formasyon sertifikası olması durumunda devlet veya özel sektöre ait eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca finans sektöründe de iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Matematik Yüksek Lisans mezunları, Matematik ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora gibi, programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 6 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DERNEK (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1213. e-mail: adernek@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matematik Lisans eğitimi boyunca öğrenilen kavram, yöntem ve bilgileri gereğince kullanıp geliştirme
  • Özgün bir çözüm amaçlanmasa bile, lisansüstü eğitiminin doktora eğitimini öncellemesi nedeniyle, mutlaka çağdaş ve modern Matematik'in önemli bir konu ya da probleminin seçilmesine özen gösterilmesi,
  • Lisansüstü tezindeki konuya ilişkin temel kitap ve makalelere erişebilmek için kitaplıklarda ve internette yeterli kaynak araştırması yapabilme becerisi kazanmak,
  • Sözü edilen kitap ve makalelerdeki kavram, yöntem ve çoğu ayrıntılı biçimde anlatılmayan kanıtlamaları kavrayabilme becerisini geliştirme,
  • Belirli sürelerde tez danışmanına okuduklarını kavradığını sözel anlatımlarla kanıtlamak,
  • Kaynak kitap ve makalelerdeki bilgilerin tezle ilgili olanlarını, sınıflayıp ayrıştırarak, çözümsel düşünebilme yetisini yansıtacak biçimde uygun bir anlatım ve yazım tekniği geliştirme
  • Tez yazımının, yararlanılan makaleleri ve kitap bölümlerini ard arda getirip yazma biçiminde değil, organik bir örneklilik ve gelişimsel anlatabilme becerisi edinmek
  • Yazılan tezin alanında, önceden ortaya atılıp çözüme kavuşturulmamış açık soru ve sorularla, yazılan tez arasında bağlantı ve çıkarsamalar yapabilme becerisi kazanmak,
  • Teorik Matematik'te özgün ve yeni bilgi elde edebilme konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin az da olsa fikir sahibi olmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat