Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitemizin farklı bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına katılabilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilgi ve Belge Yöneticisi, Kütüphaneci, Arşivci

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Dikey Geçiş Sistemi ve Yatay Geçiş Sistemi kapsamında öncelikle genel asgari koşulların sonrasında ise bölümümüz tarafından belirlenen kontenjan ve müfredat koşullarının sağlanması gerekmektedir. 2. Herhangi bir yüksek öğrenim kurumunu tamamlamış öğrencilerin bölümümüze intibakları ve muaf sayılacakları dersler başvurmaları halinde gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.

Program Profili

4 yıllık örgün eğitim programı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

1. Kütüphaneler (Örn.; Halk Kütüphanelerinde Kütüphaneci ve Kütüphane Müdürü, Üniversite Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Araştırma Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Arşivci ve Yönetici) 2. Arşivler (Örn.; Kamu ve Özel Arşivlerde Belge Yöneticisi, Arşivci ve Arşiv Müdürü)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversitelerin ilgili enstitülerinin belirlediği koşulları sağlamış olmak.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A.Oğuz İCİMSOY (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL Telefon: 0216 3451186 (1363) Yrd. Doç. Dr. Lale Özdemir (Erasmus Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

- Bilgisayar laboratuvarları - Stajlar - Erasmus - Çift Anadal / Yandal dereceleri

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve bunları kavrar.

- Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

- Mezunlar modern yönetim esaslarına ilişkin bilgi sahibi olurlar ve uygulamalarda kullanabilirler.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mezunlar, meslekî uygulamlara ve staj programlarına katılır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Mezunlar, arşiv kurumlarını, belge yönetimi birimlerini ve kütüphaneleri yönetebilir.

- Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir

- Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinlerarası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisi kazanır

Öğrenme Yetkinliği

- Mezunlar, yaşam boyu öğrenme çalışmalarına etkin olarak katılabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir, raporlayabilir ve sunabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mezunlar, kütüphane, arşiv ve diğer bilgi ve belge merkezlerinin gelişim süreçlerini ve temel işlevlerini bilir.

- Mezunlar, eski harfli Türkçe el yazması ve matbu metinleri okuyabilir ve yeni yazıya aktarabilir.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları için gerekli yöntem, teknik ve teknolojileri takip edebilir ve kullanabilir

- Mezunlar, belgelerin yaşam döngüsü sürecini bilir, bu süreçteki işlevleri yerine getirebilir

- Mezunlar, yayıncılık standartları ve sektörü hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri uygulamalarda kullanabilirler

- Mezunlar kurumsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, yeni kurumsal bilgi sistemleri tanımlayabilirler

 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve bunları kavrar.
 • Mezunlar, arşiv kurumlarını, belge yönetimi birimlerini ve kütüphaneleri yönetebilir.
 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir, raporlayabilir ve sunabilir.
 • Mezunlar, kütüphane, arşiv ve diğer bilgi ve belge merkezlerinin gelişim süreçlerini ve temel işlevlerini bilir.
 • Mezunlar, eski harfli Türkçe el yazması ve matbu metinleri okuyabilir ve yeni yazıya aktarabilir.
 • Mezunlar, meslekî uygulamlara ve staj programlarına katılır.
 • Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir
 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları için gerekli yöntem, teknik ve teknolojileri takip edebilir ve kullanabilir
 • Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinlerarası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisi kazanır
 • Mezunlar, belgelerin yaşam döngüsü sürecini bilir, bu süreçteki işlevleri yerine getirebilir
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme çalışmalarına etkin olarak katılabilir.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Mezunlar, yayıncılık standartları ve sektörü hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri uygulamalarda kullanabilirler
 • Mezunlar modern yönetim esaslarına ilişkin bilgi sahibi olurlar ve uygulamalarda kullanabilirler.
 • Mezunlar kurumsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, yeni kurumsal bilgi sistemleri tanımlayabilirler
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(32-Gazetecilik ve Enformasyon)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.

- Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.

- Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.

- İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.

- Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.

- İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve bunları kavrar.

- Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

- Mezunlar modern yönetim esaslarına ilişkin bilgi sahibi olurlar ve uygulamalarda kullanabilirler.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.

- Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.

- Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.

- Mezunlar, meslekî uygulamlara ve staj programlarına katılır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.

- Mezunlar, arşiv kurumlarını, belge yönetimi birimlerini ve kütüphaneleri yönetebilir.

- Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir

- Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinlerarası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisi kazanır

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.

- Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

- Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.

- Mezunlar, yaşam boyu öğrenme çalışmalarına etkin olarak katılabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.

- Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.

- Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir, raporlayabilir ve sunabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.

- Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.

- Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.

- Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Mezunlar, kütüphane, arşiv ve diğer bilgi ve belge merkezlerinin gelişim süreçlerini ve temel işlevlerini bilir.

- Mezunlar, eski harfli Türkçe el yazması ve matbu metinleri okuyabilir ve yeni yazıya aktarabilir.

- Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları için gerekli yöntem, teknik ve teknolojileri takip edebilir ve kullanabilir

- Mezunlar, belgelerin yaşam döngüsü sürecini bilir, bu süreçteki işlevleri yerine getirebilir

- Mezunlar, yayıncılık standartları ve sektörü hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri uygulamalarda kullanabilirler

- Mezunlar kurumsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, yeni kurumsal bilgi sistemleri tanımlayabilirler

Müfredat